NGFs årsrapport oppsummert i 6 punkter

NGFs årsrapport oppsummert i 6 punkter

GOLFRIKETS TILSTAND: NGFs årsrapport for 2013 ble publisert denne uken. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

NGF har publisert sin årsrapport for 2013, der fortsatt medlemsfrafall og sviktende sponsorinntekter er blant stikkordende. Her er Norsk Golfs oppsummering av årsrapporten i seks punkter.

LAST NED ÅRSRAPPORTEN HER


Brytningstid

 


1. Medlemsnedgangen forsetter


– Mange golfbaner åpnet mye senere enn normalt, og mange rapporterte om dårlige forhold på anleggene. Vi greide aldri å ta igjen det tapte, og derfor ble det nok et år med medlemsflukt, konstaterer generalsekretær Tor-Anders Hanssen i NGFs årsrapport.

 

Per 31. desember 2013 var det 103 553 registrerte medlemmer i Norge, ned 8599 medlemmer (7,7 prosent) fra 2012. Til sammen har antall medlemskap ute i klubbene gått ned med 17,4 prosent fra 2009 til 2013 (Fra 125 388 til 103 553 medlemmer)

 

Som i tidligere år, har frafallet vært størst blant spillere over 26 i handicap. Totalt har 66 prosent av norske golfspillere etablert handicap på 36 eller lavere. Ettersom forskning har vist at frafallet er klart størst blant spillere over 26 i handicap, er det mange potensielle «dropouts» - spillere som står i faresonen for å slutte med golf. Over 35 000 spillere har i dag ikke etablert handicap.

 

– Vi vet at det rekrutteres cirka 5000 nye golfere hvert år, men samtidig miste klubbene nesten 10 000. Med andre ord; golfen har ikke først og fremst et rekrutteringsproblem, vi har mest av alt en utfordring i forhold til å ivareta de som allerede er medlemmer, fastslår Tor-Anders Hanssen i årsrapporten.

 

Til tross for den fortsatte nedgangen i 2013, ser den verste negative trenden ut til å ha snudd. Per 31. juli i år var det i følge Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering 105 229 golfmedlemskap, en oppgang på drøye 1,6 prosent siden nyttår.

 

Etter det Norsk Golf erfarer har dette medlemstallet økt med ytterlige 2000 siden utgangen av juli. Det er viktig å påpeke at sommeridretters medlemstall alltid er noe høyere om sommeren enn om vinteren, så tallet er ventet å synke noe igjen ved utgangen av året.

 

Styret i NGF mener golf-Norge står overfor en brytningstid.

 

– I løpet av en kommende fireårsperiode bør golf-Norge derfor se en økning i medlemsmassen og en styrking av klubbenes økonomi, skriver styret.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BUNNEN NÅDD? Etter medlemsnedgang i 2013, ser de foreløpige tallene for 2014 lyse ut. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

2. Kvinneandelen synker mest

 

Det har vært et uttalt mål for golf-Norge å fremme golf som familieidrett, og øke andelen kvinner. Ved utgangen av 2013 var andelen kvinner på bare 24,7 prosent.

 

Blant de 68 345 golferne som har etablert handicap, er herrenes snitthandicap på 22,0, mens kvinnenes er 28,5. Juniorandelen er på 8,4 prosent, omlag 8700 spillere. Det tilsvarer den 14. største idretten blant ungdom i Norge. Golfen sett under ett er Norges fjerde største særidrett.

 

Mens juniorandelen har vært relativt konstant de siste ti årene, har kvinneandelen sunket fra 27,6 prosent i 2005 til 24,7 i dag. Antallet kvinner var som høyest i 2004 med 33 567 registrerte spillere. I 2013 var tallet 25 603, en nedgang på hele 23,7 prosent. Til sammenligning har nedgangen i herreandelen vært på «bare» 14,6 prosent fra toppåret 2009 til 2013.

 

Under administrasjonens beretning om «jente- og kvinnegolf» heter det at satsingen på kvinner i 2013 først og fremst handlet om ferdigstillingen av sportslig plan, som er «veikartet» for en ny norsk golf-hverdag. Innholdet i sportslig plan danner grunnlag for den nye satsingen på jenter og kvinner fra 2014 til 2017.

 

Les mer om sportslig plan her

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRENGER KVINNER: Kvinner utgjør bare 24,7 prosent av den totale medlemsmassen i golf-Norge. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

3. Sponsorsvikt


2013 ble nok et tungt år på markedssiden for NGF. I styrets årsberetning beskrives 2013 som «det mest økonomisk utfordrende året for NGF på 2000-tallet». Årsregnskapet viser et negativt resultat på 1,96 millioner kroner. Egenkapitalen har som konsekvens sunket fra 16,18 til 14,2 millioner kroner.

 

Det er først og fremst manglende sponsorinntekter som fører til det store underskuddet. Det ble budsjettert med 8,65 millioner kroner i sponsorinntekter i 2013, men regnskapet ved årsslutt viser at de til slutt endte på 3,7 millioner - nesten fem millioner lavere enn budsjettert.

 

De samlede sponsorinntektene er likevel nesten 1,2 millioner kroner høyere enn de var i 2012. Inntektene har økt som følge av en bytteavtale om annonsering av «Sammen»-kampanjen.

 

«Generelt kan man si at sponsor-markedet ikke er tørt, men det tar tid å komme i en posisjon som gjør større avtaler mulig. I slutten av september sa markedsansvarlig opp sin stilling i NGF. Dette medførte at andre i administrasjonen måtte bidra til å holde markedsarbeidet levende gjennom året.(…) Med 2013 kom også lanseringen av et nytt konsept knyttet til utøverne i Team Norway. Det har imidlertid vært utfordrende å finne frem til riktig salgskonsept, og prosjektet har blitt forsinket. Alle avtaler har blitt gjennomgått for å se om de oppleves som verdifulle både for NGF og for samarbeidspartnerne.», heter det i administrasjonens beretning.

 


Nedgangen i medlemskap og manglende inntekter fra samarbeidsavtaler har medført at administrasjonen har måttet iverksette til dels store kostnadsbegrensende tiltak. Driftskostnadene på 58,3 millioner var over 3,2 millioner lavere enn budsjettert. Frafallet av sponsorinntekter, har også ført til et frafall av kostnader.

 


Også 2012 var et tungt år på markedssiden for NGF. Sponsorinntektene på 2,5 millioner i 2012 var en halvering av inntektene fra året før.

 

– I 2013 satset vi på å prøve å hente inn mer penger fra kommersielle aktører, i håp om at det skal kunne bidra til å hjelpe våre fremste utøvere til å skaffe seg et navn internasjonalt, slik som Suzann så mesterlig har gjort. Foreløpig har vi ikke lykkes. Men vi vet at det er et langsiktig arbeid, konkluderer golfpresident Finn H. Andreassen.

 

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPONSORJAKT: Team Norway-konseptet har foreløpig ikke gitt avkastning på sponsorsiden. Siden 2013 har i tillegg to av Team Norway-spillerne lagt opp. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

4. Golferne blir mer aktive

 

Det er heldigvis ikke bare mørketall som blir presentert i årsrapporten for 2013. Selv om frafallet er stort, er det gledelig å lese at de som først er bitt av den berømte «basillen» spiller mer golf enn for fire år siden. I 2010 ble det booket 915 644 runder. I 2013 var hadde dette tallet økt med 22 489 runder til 938 133 runder (+2,46%).  Antallet spilte runder er riktignok 20 000 lavere enn i 2012, men dette kan i stor grad tilskrives den sene vinteren, der golfsesongen ikke kom i gang før mai og juni på flere steder i landet.

 

Også turneringsaktiviteten har økt jevnlig de siste årene. Mens det ble spilt 170 605 turneringsrunder i 2010, ble det spilt 193 318 turneringsrunder i fjor.

 

Andelen av norske golfspillere med etablert handicap har økt fra 64 prosent i 2012, til 66 prosent i 2013, men dette tallet lyver noe. Ettersom frafallet har vært størst blant spillere uten etablert handicap, har den prosentvise andelen at de med etablert handicap økt i følge NGF

 

NB! Tallene for spilte runder gjelder kun bookede runder i Golfbox. Ettersom ballrenne-runder ikke registreres i systemet, er det samlede tallet for antall spilte runder en god del høyere enn statistikken over viser. Tallene gir uansett en god indikasjon på opp- og nedgang i aktivitet.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

IVRIGE: Norske golfere spiller flere runder enn før. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

Veien videre


 

5. Bedre trenere og makt ut i regionene

 

I 2013 startet en større satsing på seks Regionale kompetansesentrene (RKS), som ble dannet i 2012. RKSene skal fungere som «drivhus» for idrettslig virksomhet i regionen. Formålet er å produsere flere og mer kompetente trenere, attraktive trenings- og turneringstilbud, mer stimulerende treningsanlegg, og bedre spillere i området.

 

– Vi vil putte mer ressurser inn i RKSene for å gjøre de større og bedre. Det viktigste med RKSet er ikke klubben i seg selv, men at de skal være et felles samlingspunkt som i samarbeid med klubbene rundt skal hjelpe hele området til å fungere bedre, sa sportssjef Øyvind Rojahn om RKS-satsingen til Norsk Golf i sommer.

 

I 2013 utbetalte NGF 2,1 millioner kroner i tilskudd til de Regionale kompetansesentrene. 

 

– De Regionale kompetansesentrene er et virkemiddel for å få fart på golfen regionalt og nasjonalt. Evalueringen av oppstartsåret ga oss trygghet i at satsingen er rett, samtidig som vi har flere deler i arbeidet som kan forbedres. Å gi klubbene større mulighet og større ansvar for idrettsutvikling er klokt. Det er klubbene og deres ressurspersoner som har «skoene på» og dermed også er de nærmeste til å finne fremtidige løsninger, sier generalsekretær Hanssen.

 

Blant forbedringsområdene som vil få prioritet i tiden fremover, nevnes RKSenes tilbakemeldinger der de har erfart at det er vanskelig å komme i dialog med flere av klubbene i egen region.

 

NGF fortsatte i 2013 satsingen på å styrke trenertilbudet i Norge, med 74 nye trener 1-ressurser uteksaminert, og med ytterligere 91 som har påbegynt utdannelsen. I tillegg har NGF i samarbeid med Høgskolen i Hedmark igangsatt bachelorstudiet i idrettsadministrasjon, der syv første- årsstudenter startet sin golfutdannelse.

 

– Vi vet at flere og dyktigere veiledere må til for at flere nybegynnere og de litt viderekomne skal finne seg til rette i golfen, sier Tor-Anders Hanssen.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOMPETANSE: Det jobbes for å få en langt større tetthet av trenere per spiller ute i golf-Norge. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

 

 

 

6. Økt fokus på helse og samfunnsverdi

 

Golfpresident Finn H. Andreassen understreker i sitt innlegg i årsrapporten at NGF har startet et langsiktig arbeid med å fokusere på helse-effekten ved golf. Både for å få flere til å begynne med golf, få flere til å spille mer golf, og åpne opp politikeres øyne for en sport de færreste på Stortinget har kjennskap til.

 

En gjennomgang gjort av NRK viser at bare bedriftsidretten får mindre pengetilskudd per hode enn golf av de ulike særforbundene.

 

– Et informasjonsarbeid som både rettes mot den vanlige borger og mot politikerne. Mot vanlige folk fordi den dokumenterbare helse-effekten er verdi for alle dem som ønsker å holde seg i form. (…) I en stadig mer aldrende befolkning er dette god medisin mot livsttilssykdomer. Mot politikere fordi golf, som en stor voksenidrett, kan hjelpe til med å få ned kostnadene på sprengte helsebudsjetter, skriver golfpresidenten.

 

I forkant av valget var NGF i kontakt med alle stortingspartiene og gitt golfens innspill til programkomiteene. Daværene kulutminister Hadia Tajik var i august på besøk hos Groruddalen GK for å få et innblikk i golf som helsefremmende aktivitet.

 

 


Norsk Golf ønsker at du deltar i debatten og diskuterer denne saken. Vi ber om en saklig og respektfull tone i kommentarfeltet. Vi tillater ikke banning, diskriminerende utsagn, utskjelling av andre debattanter, enkeltpersoner og grupper.

Innlegg som ikke er skrevet med fullt navn vil bli noe strengere moderert. Vi fjerner alle innlegg som vi mener ikke hører hjemme i det offentlige rom. Gjentatte brudd på reglene kan føre til utestengelse.