NGF skriver i en pressemelding at de har gjennomført en omfattende evaluering av årets turneringssesong, der også arrangørklubbene har kommet med konkrete tilbakemeldinger. NGF sier at tilbakemeldingene samlet sett har vært positive, men at nyvinningen NM i matchspill avdekket flere svakheter i systemet. 

Turneringen ble ikke gjennomført i henhold til turneringsbestemmelsene, og vinneren i herreklassen, Daniel Øverås, ble først fratatt seieren på grunn av feil i gjennomføringen av arrangementet. NGF omgjorde i ettertid den opprinnelige avgjørelsen om å annulere resultatet, og Øverås ble til slutt norgesmester i match likevel.

Etter sommeren ble NGF-styret fremlagt en rapport fra turneringssommeren, der det ble konkludert med at systemet ikke fungerte godt nok. I pressemeldingen påpeker NGF særlig følgende nøkkelfaktorer:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Daniel Øverås ble først fratatt seieren i NM i matchspill, men avgjørelsen ble senere omgjort. (Foto: Hagenfoto)

1. Nytt spillformat i prestisjeturnering

NM Match med formatet som ble spilt, var et nytt konsept. Selv om administrasjonen hadde brukt mye tid på å sette opp mulige scenarier for utfall, kan det stilles spørsmål ved om en turneringsform skal få en så høy status som en NM-tittel uten å være utprøvd i praksis. 

2. Administrasjonens tilstedeværelse

NGFs administrasjon er ikke bemannet for å være til stede til enhver tid under alle forbundsturneringer. Hver turnering har derfor en «tournament director» (TD), som også er NGFs representant. Å overlate gjennomføringen av uprøvde spillformer til frivillige ressurser setter disse i en unødvendig vanskelig situasjon. 

3. Rutiner for avvikling

Til tross for at det var løpende kontakt mellom TD/turneringsledelse og representanter fra NGFs administrasjon under turneringen, var denne kommunikasjonen ikke god nok til at administrasjonen fanget opp situasjonen som oppstod, tidsnok. Dermed fikk heller ikke turneringsledelsen den backupen som de trengte. 

Under NM Match ble det lagt inn to protester. Ettersom det ikke finnes klare retningslinjer for hva som er å anse som en formell protest i golfturneringer, verken nasjonalt eller internasjonalt, tok behandlingen av disse protestene for lang tid. 

NGF skriver i pressemeldingen at dersom slike rutiner vært på plass, ville turneringsledelsen og administrasjonen kunne avdekket problemene mens det ennå var tid til å gjøre endringer. Det ville også lettet de vanskelige forholdene som turneringsledelsen opplevde under turneringen.

4. Bemanning

NGFs administrasjon er i hovedsak bemannet for å betjene golfklubbene. I situasjoner som hendelsen i NM i matchspill, må derimot også enkeltpersoners ønske om kontakt ivaretas. Antall henvendelser som måtte besvares fra media, gjennom direkte kontakt med utøvere og foresatte, samt i form av innlegg på sosiale medier, var så mange at det ble utfordrende for administrasjonen å håndtere disse raskt nok.

 

Dette er endringene

Administrasjonen i Norges Golfforbund vil i løpet av 2017 og 2018 sette i gang tiltak for å unngå at lignende situasjoner oppstår i framtiden. Tiltakene skal være på plass før sesongstart 2018. Hovedpunktene er:

1. Utarbeide tydeligere retningslinjer for planlegging og gjennomføring av turneringer. 

NGF skal tydeliggjøre teksten i arrangementsavtalene mellom klubb og forbund slik at beskrivelsen av ansvarsforhold tilknyttet roller og gjennomføring av turneringer blir tydeligere. Sjekklistene til TD skal utvides og bygges opp på en slik måte at disse også blir et verktøy for utdanning og utvikling av klubbens turneringskompetanse.

2. Mer til stede

Representanter fra NGFs administrasjon skal i fremtiden til enhver tid være tilstede under et arrangement når nye spillformer eller spillformater tas i bruk.

3. Nye rutiner for protest og klager

NGF skal utarbeide et offisielt protestskjema med tydelige retningslinjer for hvem, når og hvordan eventuelle protester skal leveres, behandles og besvares.

4. Endring i roller

NGF vil sette i gang tiltak for å gjøre administrasjonen mindre sårbar for uforutsette hendelser. Dette innebærer endringer i NGFs administrasjon, med økt oppmerksomhet på turneringer.