Hvert år mottar Norges idrettslag til sammen flere hundre millioner kroner i momskompensasjon. Dette er en tilbakebetaling av deler av summen idrettslagene betalte i moms i året som gikk. Ordningen ble innført for seks år siden, og har vært en kjærkommen «julegave» for mange idrettslag på slutten av året.

Ettersom norske golfklubber er blant de idrettslagene med desidert høyest kostnader, er naturligvis også golfklubbene på mottakertoppen når momsutgiftene skal kompenseres for. 

I et intervju med VG tirsdag sier Arbeiderpartiet-politiker Jan Bøhler at summene bør flyttes til de fattigere idrettslagene. 

Jan Bøhlers (AP) kommentarer i VG vekker oppsikt i Golf-Norge. (Foto: Wikipedia)

– Det kan umulig være meningen at pengene skal gå til voksne, ressurssterke mennesker, ofte med god inntekt. Dersom man vil jevne ut sosiale forskjeller, så bør man se på kriteriene for ordningen, sier den profilerte Oslo-representanten til VG

Han sier til VG at han vil endre momskompensasjonsordningen, og sier både kulturministeren og NIF bør komme med forslag til hvordan det kan gjennomføres. 

– Om idretten vil bekjempe sosiale forskjeller, så bør kriteriene endres, mener Bøhler, som understreker at han ikke prater på vegne av hele partiet sitt i denne saken.

Golfpresident Marit Wiig sier til VG har lite til overs for Bøhlers kommentarer. Hun peker på at dagens ordning krever lite byråkrati og fungerer godt. Hun sier momskompensasjonen er viktig for at man skal klare å ha en golfsport som fanger opp folk i alle samfunnslag.

Norsk Golf tok kontakt med de daglige lederne i noen av klubbene som er på toppen av listen over momskompensasjon. De er samstemte i sin kritikk av Bøhlers utspill:

 

Bent Lundborg, Hauger Golfklubb:

«Han må jo ha misforstått et eller annet. For det første må han jo sammenligne klubber på samme nivå. Det å sammenligne Rommen SK mot Oslo GK blir helt feil. Sammenligner du Oslo GK mot Lyn Oslo (totalt), så ser du at kompensasjonen er mer lik. Men momskompensasjonen er jo en tilnærming mot mva-fritak for idretten, ergo er det jo de med størst mva-omsetning i klubben som får den største kompensasjonen. 

​Dette er jo ikke en pott som fordeles etter skjønn. Hvis han i tillegg går rundt og har oppfatning av at golfklubbene er rike, så bør han sette seg inn i dagens situasjon for de mange klubbene som sliter med å holde hodet over vannet! I tillegg blir det fristende å nevne i denne sammenheng at de aller fleste fotballklubber allerede har sugerør inn i de fleste kommunekassene med tildelinger og hjelp til drift, mens de aller fleste golfklubber klarer seg på egenhånd.»

 

Steinar Fløisvik, Stavanger Golfklubb:

«Det er mulig at vi er i gang med valgkampanjer allerede. Dagens momskompensasjon gjenspeiler det utgiftsnivået det enkelte idrettslag har. Golfbaner har store anlegg som er dyre å drifte. Mange har store utgifter til leie av bane, og ytterst få får kommunale støtte til drift. Momskompensasjon er nå innarbeidet og gir forutsigbarhet i hva vi får refundert årlig. Ønsker politikerne å prioritere de små idrettslag, kan de fremme andre støtteordninger i tillegg.»

Hvis han i tillegg går rundt og har oppfatning av at golfklubbene er rike, så bør han sette seg inn i dagens situasjon for de mange klubbene som sliter med å holde hodet over vannet!

Bent Lundborg, Hauger GK

Per Kristoffersen, Losby GK:

«Vi synes at golfpresidenten gir gode grunner for at det bør være likebehandling innen idretten. Golfklubbene får ikke støtte fra det offentlige til drift og  vedlikehold av golfanleggene i noen særlig grad utover momskompensasjonsordningen. Da er det vel rimelig at golfsporten får likeverdige kår som alle andre idrettslag i momskompensasjonsordningen.»

 

André Mortensen, Sola GK:

«Golfpresidenten og Anita Pelsholen kommer med gode tilsvar. Golfanlegg mottar ikke driftsstøtte på lik linje med andre idrettslag. Det jobbet jo også forrige president for å få på bordet, uten at det foreligger noen bedring. Det er få tilskuddsordninger vi kan søke på pr idag som gir klubbene noen store besparelser.

Man bør heller jobbe med å få driftsstøtte og flere tilskuddsordninger på plass for norske golfklubber, og la momskompensasjonen være slik den er til nytte for alle idrettslag

André Mortensen, Sola GK

Momskompensasjon er jo ikke en tilskuddsordning, men en får refundert faktiske kostnader, uavhengig om en er et stort eller lite idrettslag. Få ordninger som er like rettferdige.  Golf er også en av få idretter som retter seg mot både unge og gamle og en idrett du kan utøve hele livet. Jeg kan skrive under på at det koster betydelige summer å drifte et golfanlegg på over 800 mål. Og det kommer ikke bare medlemmene til gode, men også gjester, turgåere, skiløpere, fotballgolfere, næringslivet og kommunen. Man bør heller jobbe med å få driftsstøtte og flere tilskuddsordninger på plass for norske golfklubber, og la momskompensasjonen være slik den er til nytte for alle idrettslag.» 

 

Tore Waagø, Miklagard GK:

«Først og fremst tror jeg at dette er et forsøk fra en politiker til å sanke enkle stemmer ved å fokusere på noe han tror stemmer. Å «ta» fra de «rike» golfklubbene og gi til de fattige fotball klubbene i Oslo øst er vel noe som han håper skal sanke stemmer i den bydelen. Det føyer seg vel inn i rekken av de typiske argumentene fra venstresiden på øvrige områder også, og jeg tror de fleste er lei retorikken.

Det er ikke noen prinsipiell forskjell om man velger å spille fotball, golf, gå på ski eller utøve andre idretter

Tore Waagø, Miklagard GK

Jan Bøhler er sikkert en fornuftig mann, men han har nok ikke satt seg inn i hva en golfklubb jobber med. Som de fleste andre idrettslag så jobber klubbene med junior og ungdomsarbeid, arbeid for funksjonshemmede, for vanskeligstilte og ikke minst for eldre. Det er vel ikke noen prinsipiell forskjell om man velger å spille fotball, golf, gå på ski eller utøve andre idretter. Jan Bøhler burde kanskje også sette seg inn i hva Oslo kommunes golfklubber jobber med. Oslo Golfklubb (som jeg oppfatter at han kritiserer) har kanskje Norges største junioravdeling. Det burde applauderes og ikke kritiseres. Det hadde også vært interessant å se hvor mye samfunnet «sparer» på helsebudsjettet ved at «eldre» mennesker spiller golf og holder seg i bevegelse. Kanskje burde golfklubbene ha mer støtte isteden? Så vidt meg bekjent er helsebudsjettet sterkt økende i Norge.

Selvfølgelig er det også slik at det må være likhet for alle idrettslag som er tilknyttet Norges idrettsforbund. Golfklubbene er medlemmer av NIF, og da skal man nyte godt av de samme støtteordninger som andre idretter får. Jeg er relativt sikker på at NIF ikke ønsker en debatt om hvilke idretter som skal få momskompensasjon og hvilke som ikke skal få det. A og B-idretter er ikke idrettsnorge tjent med. Synes også politikerne skal huske på at golf er en av de idrettene der medlemmene allerede betaler mesteparten av investeringer og drift. Å straffe golf ytterligere er en dårlig idé, og direkte urettferdig.

Det er en myte at klubbene har mye penger og at alle medlemmer er bemidlede. De fleste golfklubber sliter like mye som andre idrettslag med å få driften til å gå i balanse, og det er en høy grad av dugnad og frivillig arbeid

Tore Waagø, Miklagard GK

Når det gjelder golfklubber, så er det også en myte at klubbene har mye penger og at alle medlemmer er bemidlede. De fleste golfklubber sliter like mye som andre idrettslag med å få driften til å gå i balanse, og det er en høy grad av dugnad og frivillig arbeid. Ser man på gjennomsnittsmedlemmet i golf Norge, er nok det ganske likt resten av idretts Norge. Golf er heller ikke på kostnadstoppen, selv om mange kanskje tror det.  

Når Jan Bøhler får tenkt seg om, er jeg sikker på at han er enig i disse argumentene. Jeg synes golfklubber bør og skal likebehandles med andre idrettslag med tanke på støtteordninger og tilskudd. Det er rett og rimelig.»

 

Rune Mjøs, Meland GK:

«Jan Bøhler setter søkelys på hva staten får tilbake fra norske golfklubber ved at de som alle andre idrettslag får «momskompensasjon» 

Idrettslagene, store som små, uavhengig av hvilken fysiske idrettsaktivitet en utfører, bidrar til en bedre folkehelse. Det vil jeg anta Jan Bøhler også vil si seg enig i. Eller ønsker han å vurdere/analysere hvilken helseeffekt en oppnår ved forskjellig idrettsaktiviteter? 

Det er positivt at Jan Bøhler ønsker å gi ekstra støtte til idrettslag som kan omsette økte ressurser i flere idrettsaktiviteter, men la det ikke bli en omfordeling som medfører at mangfoldet av idrettslag og aktiviteter blir redusert. Det vil Helse-Norge tape på!    

 La det ikke bli en omfordeling som medfører at mangfoldet av idrettslag og aktiviteter blir redusert. Det vil Helse-Norge tape på!  

Rune Mjøs, Meland GK 

Jeg representer en golfklubb, Meland GK, som har driftsbudsjett på cirka ti millioner, cirka 1200 medlemmer, hvor medlemskontingenten dekker cirka 50 prosent av driftsutgiftene. Vi fikk cirka en halv million i momskompensasjon i 2016. Våre utgifter til barn og juniorer utgjør omtrent det doble av hva vi får i momskompensasjonen. I tillegg bidrar våre voksne medlemmer med betydelig dugnadsinnsats til nytte for barn, juniorer og det store fellesskapet. 

Jeg vil tro at medlemmer i norske golfklubber er de som betaler de høyeste kontingenter i idrettnorge. Golf er en folkeidrett med over 100 000 medlemmer. Studier bekrefter helseeffekten av golf; en 18 hulls runde, tar fire-fem timer, du går cirka ti-tolv kilometer, forbrenner cirka 2000 kalorier og du lever i snitt fem år lengre enn en som ikke driver fysisk aktivitet på samme nivå. 

Får staten noe igjen for dette? Staten får reduserte helseutgifter til 100 000 norske golfere, vi får engasjerte mennesker som skaper økt trivsel, trygghet og gode miljø for alle. Golf er en idrett for alle. 

Jan Bøhler sier; «I Groruddalen har man frem til nå ikke hatt en eneste fotballbane med undervarme, slik at man kunne spille ute hele året» 

Norske golfklubber kunne gjerne tenkt seg helårsdrift og undervarme mange steder på bane og på treningsfeltene. Noen av våre medlemmer velger å trosse vær og vind og bruker deler av anlegget 365 dager i året. Hadde vi hatt bedre økonomi, ville vi også kunne tilbudt bedre forhold til flere av våre medlemmer. 

Jan Bøhler, du må gjerne gi økte ressurser til idretten, men ta deg tid til å undersøke om det du betegner som «rike» golfklubber i Norge skal betale den regningen. Vi har en vinn – vinn situasjon mellom staten og idretten i dag. Ditt forslag kan medføre et vinn – forsvinn for mange norske golfklubber. Det tror jeg ikke du eller staten vil være tjent med.»

 

Bjarne Kihle, styreleder i Vestfold Golfklubb:

Det er prisverdig at Jan Bøhler viser så stor omsorg for barn og ungdom i mindre idrettslag. Derimot er det skremmende at en stortingsrepresentant – som er så engasjert i idrettens ve og vel – er så kunnskapsløs når det gjelder golfidretten. Det er  nærmest en forkvaklet holdning å snakke om ”rike golfklubber og spillere”.

De fleste av landets nær 170 klubber og baner  (fra 18- til 6-hull) sliter økonomisk og er langt i fra rike. Det er medlemmene selv som finansierer driften – og momskompensasjonen er ikke et tilskudd, men en fraskrivelse av MVA-inntekt fra statens side.  Bøhler burde rette skytset mot Idrettsforbundet når det gjelder tildeling av støttemidler. 

Bøhler bør i stedet tenke på det positive og helsemessige  bidraget golfsporten gir til folkehelsen. Vi har spillere i alle aldersgrupper – fra 5-åringer til 80-åringer. Bøhlers beskyldninger er en fornærmelse overfor de vel 100 000 golfspillerne – og en underkjennelse av golf som en positiv og viktig idrett.

Golf er og blir en idrett for alle.