Golftinget 2023//

Slik fungerer Golf-Norge

De neste dagene er det duket for Golfting, møteplassen hvor golfklubbene skal stake ut kursen for norsk golf de kommende årene. Her er en liten innføring i hvordan Golf-Norge fungerer!

Førstkommende helg møtes representanter fra hele Golf-Norge på Quality Airport Hotel Gardermoen for å diskutere retningen idretten skal ta i Norge de neste to årene. 

Golftinget er NGFs høyeste organ og avholdes annet hvert år. Her har alle de 172 golfklubbene som er tilsluttet NGF, representasjonsrett, men størrelsen på klubben avgjør om klubben kan stille én, to eller tre representanter.

Klubber med 300 medlemmer eller færre har én stemmeberettiget representant, klubber med 301-800 medlemmer har to representanter, mens klubber med 801 eller flere medlemmer kan sende tre representanter. I tillegg har NGFs styremedlemmer representasjonsrett.

I år vil det være rett i underkant av 300 mennesker tilstede på Gardermoen, hvorav omtrent 150 har stemmerett. 

Golftinget vedtar budsjettet og virksomhetsplanen for de neste fire årene og eventuelle lovendringer. I tillegg bestemmer Golftinget hva Norges Golfforbund (NGF) skal gjøre i den kommende tingperioden.

Virksomhetsplanen er et styringsredskap for golfklubbene og NGF, og beskriver hva som skal være utgangspunkt for arbeidet i Golf-Norge for fireårsperioden 2024-2027.

Både golfklubbene og NGF-styret foreslår saker som skal behandles i Golftinget, men tinget har ikke noe med selve golfsportens regler å gjøre. Det bestemmes av golfsportens styrende organer R&A og USGA.

Noen eksempler på hva som er bestemt på Golftinget tidligere år:

  • Greenfeeoverenskomsten (avtalen mellom klubbene som forplikter klubbene til å akseptere gjestespill mot betaling, ble vedtatt på tinget i 1992)
  • I 2009 bestemte tinget å heve juniorgrensen i Norge fra 18 til 19 år. Utøvere kunne etter dette spille på Srixon Tour (den gang Titleist Tour) til det året de fyller 19. Samme ting øremerket også ti kroner per medlemskap til forskning på gress.
  • I 2013 vedtok tinget å sette av inntil 1,2 millioner kroner til å utrede om det var mulig å fremme en norsk Solheim Cup-søknad. 

Hvordan fungerer egentlig NGF?

NGFs styre velges av golftinget og består av åtte styremedlemmer og ledes av golfpresidenten.

NGF-styret er golfforbundets høyeste myndighet mellom golftingene. Styrets oppgave er å sørge for at golftingets og idrettsmyndighetenes vedtak og bestemmelser blir iverksatt, passe på at NGFs midler blir brukt og forvaltet på en forsvarlig måte, og sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at de imøtekommer de kravene og utfordringene som blir stilt av medlemmene, norsk idrett og internasjonal idrett.

NGFs administrasjon teller på sin side 37 årsverk og ledes av generalsekretær Tor-Anders Hanssen. Administrasjonen består av alt fra landslagstrenere og klubbutviklere til økonomi- og markedsmedarbeidere.

Administrasjonens oppgave er å gjennomføre den politikken som Golftinget og NGF-styret har besluttet, og administrasjonen kan ikke ta avgjørelser som strider mot Golftingets beslutninger. 

Organiseringen av golfidretten kan dermed sammenlignes med politikken: NGF sitt styre rapporterer til administrasjonen, mens administrasjonen rapporterer til NGFs styret, litt på samme måte som at regjeringen (NGF-styret) rapporterer til Stortinget (Golftinget), mens departementene (administrasjonen) rapporterer til regjeringen.

Hvordan kan jeg påvirke hva NGF skal jobbe med?

På samme måte som klubbene har bestemmelsesrett i NGF, har enkeltmedlemmet bestemmelsesrett i klubben.

Din golfklubb arrangerer hvert år et årsmøte som fungerer etter samme prinsipp som Golftinget. Har du en god idé eller noe du brenner for, gjelder det derfor å være til stede på klubbens møter. Frem gjerne et forslag til klubbens årsmøte som klubben kan ta videre til Golftinget!

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom NGF og klubbene?

NGF har det overordnede ansvaret for golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge, og å være en pådriver for å bedre rammebetingelsene til Golf-Norge. NGF er til for klubbene og er en fasilitator for dem. I tillegg skal NGF legge til rette for utvikling og utdanning av klubber, ledere, trenere og utøvere.

NGF har også ansvar for å legge til rette for et bredt konkurranse- og turneringstilbud, og bidra til å utvikle elitespillere gjennom oppfølging av støtteapparatet til dem som blir rekruttert til satsingsgrupper og landslag.

Å arrangere turneringer som NM er en av oppgavene til NGF. Her fra 2023 på Bjaavann.

NGF er også ansvarlig for påvirkningen av og kommunikasjonen med offentlige myndigheter og idrettens organisasjoner i og utenfor Norge.

Klubbene er de som primært må være utøvende for at Golf-Norge skal nå sine mål. Det skal de gjøre først og fremst gjennom de ressursene de selv rår over, men også gjennom den støtten og de hjelpemidlene som NGF tilbyr.

Det er klubbenes evne og vilje til å ta tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter som avgjør fremtiden til Golf-Norge. Dette gjelder spesielt arbeidet knyttet til rekruttering av nye spillere og ivaretakelse av medlemmene.

Klubbene må også engasjere seg lokalt med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, økonomiske tilskuddisrodninger og generelt for å representere og synliggjøre golf på viktige møteplasser.

Visste du at…

…ingen enkeltspillere er medlem av NGF? Det er kun klubbene som kan være medlem av golfforbundet. Ingen enkeltmedlemmer betaler dermed kontingent til NGF. Klubbene betaler derimot en kontingent som av praktiske årsaker beregnes etter antall medlemmer i klubben som er 20 år og eldre.

Powered by Labrador CMS