(Før du leser denne bloggen: Svein Einarsbøl (62) starter pensjonisttilværelsen med å leve ut drømmen)

Helse-Tour 2018

 

Blogginnlegg 11: Nordhaug GK


Nordhaug er en klubb med over 850 medlemmer.
Bente Rosenborg som er daglig leder i klubben hadde invitert til møte.  Bærum kommune var representert ved folkehelsekoordinator Nina Kolbjørnsen.
Øvrige deltakere på møtet var: Geir Aas, ansvarlig for Golf -Grønn Glede i klubben, Turid Bratland, styreleder, Lise Bjørnstad, NGF, og undertegnede.
 
Hva skjer i klubben? Geir Aas har mye erfaring i å arbeide med målgrupper fra psykisk helse i kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, og ønsker å få med flere grupper fra kommunen der de ser de kan bruke golfen som en arena for rehabilitering, mestring og bygge nye sosiale nettverk.
Klubben har mye ledig kapasitet for å tilrettelegge for aktivitet. De har utlån av utstyr, redusert medlemsavgift og mulighet for helårsaktivitet gjennom spill på simulator i vintersesongen.
Nina Kolbjørnsen presenterte planen for folkehelsearbeidet i kommunen samt utfordringer som ligger i blant annet rus, inntektsutjevning og psykiske helseplager og viktigheten av å legge til rette for fysisk aktivitet for å redusere inaktivitet hos barn og voksne over 70+. Inkludering og deltagelse er også viktig for å begrense psykiske helseplager.
Det finnes flere ulike midler å søke på fra kommunen, blant annet frivillighetsmidler, og folkehelsemidler for å stimulere til fysisk, sosialt og kulturell aktivitet for målgrupper med spesielle behov for sunnere livsstil til å utjevne sosiale forskjeller i helse.
Klubben vil gjerne følge opp med et møte med ulike enheter fra kommunen som tenker å se på golf som en aktivitet i et forebyggende arbeid og rehabiliterings tiltak.
Takk til Geir, vi fikk en hyggelig runde på banen etter møtet, god sommer.

Blogginnlegg 11: Ski GK

Ski golfklubb har en bane som aldri stenger!
Det du som spiller som avgjør om banen er spillbar, kan styreleder Bjørn Forsmo fortelle.
Klubben er en 9 hulls bane som ble stiftet i 1994, hvor de leier grunn av Grøstad gård og i 2000 ble hele banen bygget for 1,5 mill! (Mange dugnadstimer.)
 
I 2011-2012 bestemte klubben seg for å satse på kunstgressgreener. Uten å kunne uttale meg faglig om dette temaet, er disse grenene de beste jeg har spilt på kunstgress så langt!
Dette har medført at banen er klar for spill veldig tidlig. Dette gir gode greenfeeinntekter for klubben. Spesielt tidlig i år, da klubben var den eneste på Østlandet som var åpen.
Klubben består av i dag ca. 385 medlemmer, hvorav 102 er kvinner. Klubben har ikke egen pro, men en utrolig ildsjel Harald Haugen, som kjører alle VTG kursene for klubben. Er veldig tydelig på at klubben er et idrettslag, og de mener antall dugnadstimer pr. år utgjør over 2 årsverk.
Tilstede på møtet var Tove Martinsen, styremedlem, Åse Forsmo, vararepresentant og ansvarlig for kafeen, Bodil Helgestad, sekretær, Bjørn Forsmo, Finn Hougaard, Lise Bjørnstad, og Camilla E. Hille varaordfører fra Venstre.
Varaordfører er veldig opptatt av likebehandling av idretter og barn og unges oppvekstsvilkår.  Ski kommune nå utarbeider en oversikt over hva de ulike idretter mottar i støtte fra kommunen til aktivitet og drift, noe jeg tror er positivt for golfklubben.
Det ble en god dialog og varaordfører ville ta med både informasjonsmateriell fra NGF og hva klubben kan tilby av aktivitet til kommunen, og vil gjerne ta et møte etter sommeren med enheter innen helse, kultur og oppvekst.
Dagen ble avsluttet med en liten introduksjon på ranchen, hvor varaordfører fikk en kort veiledning, et 7 jern i hånda og en bøtte baller. Hun hadde gode treff på ballen, og slo over 100 meter! (Det skal legges til at denne dama er en tidligere hockeyspiller.) Dagen ble avsluttet med en runde på banen med Bjørn Forsmo, Bodil Helgestad, Lise Bjørnstad og undertegnede.
Det blir spennende å høre hva dere får til videre, takk for meg.

 

Blogginnlegg 10: Mørk GK


Mørk golfklubb ligger flott til like utenfor Spydeberg. Banen er bygget ut i etapper, første 6 hull i 1990 videre til 9 hull i1995 og i 2000 sto endelig 18 hulls banen ferdig.
Klubben består i dag av en 18 hulls park og skogsbane, en 9 hulls bane og en 6 hulls bane. 9 hulls banen er også tilrettelagt for fotballgolf.
6 hulls banen er spesielt tilpasset Knøtte og barnegolf.  Her har du med andre ord et komplett anlegg for hele familien.
Banen ligger i et gammelt kulturlandskap og klubben har bevart mye historie gjennom å navngi alle hull fra skrifter og nedtegnelser både på 18 og 9-hulls banen.
 
Peder Mørk som er og har vært drivkraften for banen, hadde innkalt sentrale personer fra kommunene i og rundt området.
Peder Mørk forteller litt om anlegget og aktivitetene klubben kan tilby, viser til rapporter på hva kommunene kan spare i forhold til å holde befolkningen friskere i det forebyggende helsearbeidet og mindre bruk av helsetjenester.
Jeg fortalte om ulike prosjekt jeg har jobbet med gjennom Golf -Grønn Glede med bla. tilbud til barn og unge med ulike adferdsutfordringer, utviklingshemmede, og blant annet deltakelse i Special Olympics.
 
Disse deltok på møtet: Helene Christoffersen frisklivskoordinator/frisklivssenter Spydeberg kommune, Nina Sølvberg frisklivsveileder/ Frisklivssentralen i Askim, Hilde Katralen prosjektleder/frisklivskoordinator Askim kommune, Anne Berit Sommernes, markedskontakt, NAV-Indre Østfold, Lillian Høstaker, kulturfaglig rådgiver, Våler kommune, Hege Bakta Hermani, Våler kommune, dagsenter «Generasjons gruppe», Britt Mari Hoel, NAV-Askim, Nina Haaland, NAV Eidsberg kommune. Grete Skjelbred Kultursjef i Spydeberg kommune, Lise Bjørnstad NGF, Svein Olav Agnalt ordfører i Skiptvedt, Per Egil Pedersen, rådmann i Skiptvedt, Ellen E. Byng Strøm Eidsberg kommune og Peder Mørk, Mørk golfklubb.
 
Ragnvald Thommassen, klubbmedlem på 96 år, fortalte en fantastisk historie om sitt aktive liv hvor han begynte med golf etter å ha passert 77 år og spiller flere dager i uka og reiser med venner til utlandet flere ganger i året og spiller. Han oppfordrer eldre mennesker om å komme seg til et golfmiljø.
Klubben har flere gode prosjekter de har jobbet med spesielt inn mot skoler, blant annet Drømtorp vg.skole. Etter å ha flyttet matteundervisning til klubben har de 85 % av elevene som nå består eksamen!
 
Peder utfordrer kommune og NAV til å tenke mer utenfor de faste rammene, og trekker spesielt frem barn og golf og 5.klassingene og det sosiale miljøet som er i klubben.
Kultursjefen Grete Skjelbred kan fortelle at klubben og kommune har en samarbeidsavtale fra 2015 hvor kommunen kan disponere anlegget 2 dager i uka, med utlån av utstyr og trening uten kostnad
Her skal det opprettes en styringsgruppe både fra NAV, kultur og helse og sosial.
Nina Haaland fra NAV Eidsberg kommune hadde flere ideer om å se på muligheter for tiltaksplasser i klubben. Fra Skiptvedt kom det også innspill på folkehelsetiltak og bruk av støttekontakter.
Våler kommune jobber mye med aktiviteter innen rus og psykiatri, og de ønsker å se på en avtale, f.eks. 2 kommuner samarbeider om reiser sammen.
På rådmannsmøte dagen etter vårt møte ville Skiptvedt og Våler kommune diskutere muligheter for samarbeid.
Helen Christoffersen, frisklivskoordinator i Spydeberg, trekker frem at de fleste som er i kontakt med Frisklivssentralen er i risikogruppen eller har diabetes 2 og håper veldig på et samarbeid med Mørk. (Melder seg sikkert på neste VTG kurs.) Som avrunding refererer Peder til «Å sette pris på golfen» en som driver aktivt med golf fra vugge til grav sparer det norske samfunn betydelige beløp på.
 
Husk det er ingen reservebenk i golf, her er det plass til alle.
Her ligger det mange muligheter, og jeg opplever at det er stort engasjement for å få til noe her i klubben med positive og engasjerte folk fra kommunene. Lykke til og takk for meg.

Blogginnlegg 9: Skjeberg golfklubb

Skjeberg golfklubb ligger flott til i Hevingen Fritidspark. Banen er banen som er kompakt og fin å gå, og det ligger endel små vann som omkranser den. 
Jeg husker noen hull fra jeg var her for over 15 år siden, det er en smal og krevende bane, med flotte greener. Det sies at fairwayene er blitt litt bredere siden sist, hmm. Det sies også at proshopen selger mest baller i Norge! 
Klubben har mange fasiliteter, blant annet et stort og romslig klubbhus, tilbud om bobilparkering, fine garderobeforhold og en utrolig flott restaurantmeny med den beste maten jeg har spist på en golfbane ever!
Daglig leder Line Berg hadde booket tid til Marit og meg, og etter å ha smurt oss godt med myggspray og olje var vi klar for golf og tuneflua. Vi merket lite til myggen- jeg tror golfopplevelsen tok overhånd!
Til møtet hadde daglig leder Line Berg og styreleder Einar Evensen invitert Linda Engsmyr, varaordfører Sarpsborg Kommune, Marit Pedersen, folkehelserådgiver Sarpsborg Kommune, Cato Rasmussen, klubbmedlem og Ole Morten Rosted medlem og journalist/ fotograf fra Sarpsborg Arbeiderblad.
Styreleder Einar Evensen innledet møte med å presentere klubben, en klubb som de ønsker å synliggjøre som et idrettslag. 
Klubben har en leieavtale med kommunen og klubben blir drevet som et rent idrettslag, med 2 fast ansatte (pro og greenkeeeper) i tillegg til daglig leder. Klubben har ca. 800 medlemmer. Alt gjøres på dugnad og klubben holder på å bygge ny drivingrange med tak over, hvor alt av materialer og arbeidskraft dekkes av medlemmer. Fantastisk!
Klubben har en sunn og stram økonomi, og for å beholde og rekruttere medlemmer har de gått motsatt vei av hva andre klubber gjør, de setter ned medlemsavgiften for å gjøre det mer attraktivt å spille golf. De har også et samarbeid med Borregård gk hvor medlemmene der kan spille for kr 1000,- og motsatt kr 500,- Hyttefolk med annet medlemskap kan spille hele året for kr 1500,- kreativt.
Klubben ønsker med møtet å synliggjøre hva de kan bidra med i kommunes folkehelsearbeid, og de har ressurser til å ta imot grupper, spesielt på dagtid.
Folkehelserådgiver Marit Pedersen orienterte om kommunens ulike folkehelsesatsninger og kom raskt inn på et tiltak kommunen har stor aktivitet for: målgrupper som står utenfor arbeidslivet mellom 18-67 år. De vil se på mulighet for å etablere et samarbeid med Aktiv på dagtid. Andre aktuelle organisasjoner kan være Kirkens bymisjon, helseavdelingen i kommunen og ASVO, arbeidsmarkedsbedrift.
Klubben vil etter møtet som første kontakt avtale møte med ASVO og følge opp mulighet for å få til et tiltak i Aktiv på dagtid Klubben har også i flere år hatt et tett samarbeid med NAV og arbeidstrening med gode resultater, hvor deltagere har fått jobb etter praksis på golfklubben. 
Linda Engsmyr varaordfører vil orientere politikere og andre inn i kommunen om aktuelle enheter som kan se på mulighet til å bruke golfen som rehabilitering for grupper eller enkeltpersoner.
Cato Rasmussen fortalte sin sykdomshistorie, med mye helseplager og fra å være 100 sykemeldt, spilt golf nesten hver dag (140 runder) i året, nå tilbake i 50 % jobb og over 10 kg lettere, hvor han takker golfen for at han nå har et mye bedre liv, både fysisk og psykisk.
Lykke til med samarbeidet, med det glødende engasjementet klubben viser, tror jeg det bare står på deltagere fra kommunen.

 

Blogginnlegg 8: Moss & Rygge

Moss & Rygge golfklubb er absolutt en mesterskapsbane av høy kvalitet. Etter et veldig positivt møte mellom klubben og kommunene Moss og Rygge, hadde jeg  en hyggelig golfopplevelse i flotte omgivelser sammen med klubbens juniorleder Ronald Pedersen.

Helge Ranvik styreleder i klubben, holdt en kort orientering om klubben før de inviterte presenterte seg:

Ordfører Hanne Trollerud (AP) stilte fra Moss kommune og leder av hovedutvalget for oppvekst og kultur, Gerd Louise Molvig  (SP) fra Rygge kommune.

Bjørn Skoglunn, leder av seniorkomiteen og styremedlem, Åge Erichsen, daglig leder i golfklubben, Ronald Pedersen,styremedlem og juniorleder, Jill Brevik, styremedlem og leder av damegruppa, Anita Veum Sandtrø, golfklubbenes representant i Østfold  og Lise Bjørnstad NGF.

Klubben har i dag over 900 medlemmer. Få unge medlemmer, og som i mange andre klubber øker gjennomsnittsalderen på klubbens medlemmer.

Ranvik viste til forskning på golf og helse, og at golf er en idrett som bidrar til å holde folk frisk lengre.

Daglig leder Åge Erichsen orienterte om klubbens historie. Stiftet i 1991 og etter 3. søknad fikk de byggetillatelse og kunne begynne å bygge i 2002.

Ronald Pedersen: klubbene vil jobbe aktivt for å få flere barn og unge til å spille golf ,men ser at transport  til banen er en utfordring. De rekrutterer noe gjennom besteforeldre.

Bjørn Skoglunn forteller om en stor seniorgruppe i klubben, (over 600 personer), der eldste deltaker som fortsatt konkurrerer er 96 år! Jill Breivik, forteller om en aktiv damegruppe som spiller/ trener en gang i uka og det er ca. 300 damer / jenter i klubben.

Begge kommuner  er vekstområder (Moss og Rygge)Golfen viktig nettverksbygger

Hanne Tollerud kommer inn på kommunens folkehelseutfordringer, og oppfordrer klubben til å komme i tettere dialog med kommunen. Gerd Louise Molvig er spesielt opptatt av viktigheten av det frivillige arbeidet og oppfordrer klubben til aktivt å søke fylkesmidler fra blant annet Østfoldhelsa og samarbeid inn mot Nav, Fontenehuset, og Frivillighetskoordinator i Moss.

Klubben ønsker å være endel av aktivitetene i kommunen gjennom gjensidighet og langsiktig samarbeid og dialog. 

Styret i klubben vil ta en gjennomgang for å avstemme satsningen og sikre en langsiktighet i arbeidet. Klubben ble også invitert til å få med info. om golfklubben i informasjon som dis til nyinnflyttede. Klubben vil også gå mer aktivt ut til skoler med informasjon. Klubben ønsker å være en del av aktiviteten i kommune.

Nå ligger ballen på peggen, hvem slår det første slaget, klubben eller kommunen?

Igjen takk for en utrolig fin runde Ronald, takk for meg.

 

Blogginnlegg 7: Soon GK

Soon golfklubb ligger fantastisk til like i utkanten av Son sentrum. De har en 9-hullsbane og har i tillegg en trenings/korthullsbane. Klubben har også et utrolig flott klubbhus, som rommer både cafe, proshop og 2 simulatorer.
Klubben har ca. 800 medlemmer, hvor 400 er aktive. Klubben er veldig aktive på rekruttering av frivillige trenere, både trener 1 og Ungdomsdriven, og de jobber også aktivt for å holde på medlemmer, og har egne kvelder for de som har falt ut som de kaller «veien tilbake til golfen».
Klubbens nestleder Tor Gundersen, hadde invitert bredt til møte med NGF og Helse-tour og for å vise hva golfklubben kan bidra med i det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen.
Til stede var Esben Eyde, RO Kultur Vestby kommune, Arild Kristensen, Vestby idrettsråd, Bente Antonsen, (AP) Leder av Helse -og omsorgsutvalget i kommunestyret. Sveinung Eggen, utvalg for helse og omsorg, Petter Lund, senior golfen i Soon GK, Ellen Kathrine Larsen, Soon GK, Per-Arne Larsen, trener 1 og Golf – Grønn Glede-ansvarlig i klubben, Hans Christian Haugen, styremedlem og turneringsleder i klubben, Else Hestevik, fritidsleder ved Catosenteret, Anna Auberg, Bjørn Syse, Per A Halvorsen, som alle tre er fra klubben. Steinar B Hansen, Bygdelista RFF, Roble Wais fra Høyre og Ronny Kjønsø (SV), leder av Skole-oppvekst og kulturutvalget i kommunestyret i Vestby kommune.  
Golfen passer som hånd i hanske i kommunens folkehelsearbeid, kan Petter Lund fortelle. Han holdt et flott innlegg om sin egen sykdomshistorie og hvordan golfen hadde bidratt til hans rehabilitering og fysiske og psykiske helse.
Klubben har gjennom flere år hatt et samarbeid med Catosenteret, og Fritidsleder Anne Avberg, har grupper med ulike funksjonsnedsettelser, som etter sykdom og skader kan få spille golf i rehabiliteringsperioden de er på Catosenteret.
Klubben driver aktiviteter gjennom hele året da de har 2 simulatorer i klubbhuset.  Den har sommercamp for juniorer og tilbyr trening etter skoletid. Før sommeren får alle på 7. trinn prøve ut golf på treningsområdet og korthullsbanen. Klubben har gratis utlån av utstyr.
Håper å få anlagt en gang – og sykkelvei fra hovedveien og ned til klubben, pga. trafikken.
Klubben holder også VTG kurs gratis for barn og unge, hvor klubben bruker støtte fra Bingo og LAM (lokale aktivitetsmidler) til barne- og ungdomsaktiviteten i klubben.
Kommunen ønsker å se på videre samarbeid med Folkehelsekoordinator, seniorkontakt og Rehabiliteringsavdelingen, som har en minibuss! Kommunen trekker fra Folkehelseuka som en aktuell arena for å promotere golfen. Klubben er allerede aktiv på denne arenaen!
«Dette kan vi sette i gang allerede i dag», oppsummerer Ronny Kjønsø leder av skole og oppvekst.
«Det er ingen reservebenk i golf. Idretten favner alle generasjoner, ingen ting kan toppe det.  Golf vil være med å spare kommune og helsevesenet for utrolig mange midler. Den største vinneren i dette er folkehelsa», sier Kjønsø.
Det ble også en god diskusjon rundt dette med gang /sykkelvei for å få den på plass.
Det 2 timer lange møte måtte inneholde noe aktivitet, så alle ble invitert til en liten avsluttende puttekonkurranse, hvor vinneren ble Bente Antonsen som satte en 12 meters putt!
Dagen her i Soon ble avsluttet med en runde på banen sammen med Hans Christian Haugen, Stein Bruland, og Lise Bjørnstad. 
Takk for godt møte og god sommer!

 

 

Blogginnlegg 6: Gjerdrum GK

Neste stopp er Gjerdrum golfklubb. Klubben ble stiftet i 2002, og nihullsbanen ble offisielt åpnet i 2010. Banen ligger en liten halvtime fra Oslo. 
Før møte med klubben fikk Marit og jeg gleden av å spille banen. Det er en utfordrende bane, med en del vann i spill, og lange par 5-hull.  En av de fineste 9 hullsbanene i landet, synes jeg. I tillegg har de et treningsanlegg med 3 hull fra 50m til 80 m.
Klubben har ca 600 medlemmer, og årets tidlige åpning har gitt gjestespillene  fra hele regionen.
Klubben er drevet på dugnad, bare greenkeeeper er lønnet. En flott gjeng medlemmer møtte oss med kaffe og nystekte vafler på terrassen. Opplever at dette er en klubb med et hyggelig og uformelt miljø.
Klubben samarbeider aktivt med NGF og Golf- Grønn Glede, og har en stor aktiv gruppe fra LHL som spiller fast 2 dager i uka. Denne gruppen har vært aktive i klubben siden 2009.
Gruppa består av ca 20 aktive spillere som har forpliktet seg til å spille minst 10 runder i sesongen.
Klubben gir også tilbud til barn og unge gjennom barnegolfen, ca. 40 barn er innom.

Idrettsskolen, ungdom fra ungdomstrinnet er også innom og får prøve ut golf. Klubben har som mange andre klubber også en stor gruppe eldre,  men har også over 100 medlemmer som er under 18 år og 350 medlemmer mellom 20 og 60 år.

Klubben hadde invitert til dialogmøte med fokus på golf og helse, for aktivt for å søke samarbeid med kommunen. 

Til stede på møte var Ragnar Huser, styremedlem, leder i baneselskapet. Monica Moer daglig leder i Gjerdrum Idrettslag, Christine Moy Frisklivsentralen, Elin Kulsud, Frisklivskoordinator Frisklivsentralen, Hanne B  von Clemm  LHL Nannestad og Gjerdrum, styreleder Ove Silkoset, Marit Wiig NGF, Gøril Hansen NGF – Grønn glede. Klubben fikk presentert alle sine aktiviteter og det ble en god dialog, hvor Frisklivsentralen ville se på mulighet for å lage en form for partnerskapsavtale med klubben og fremme golftilbudet inn i kommunen, de vil også kontakte helsesøster, for å kunne gi et tilbud barn og unge i skolen med ulike utfordringer.
Klubben stiller også opp med utlån av utstyr og kurs, «Veien til golf» for ledere i Frisklivsavdelingen. Det ble avklart at de skulle møtes igjen for en nærmere avtale før sommeren.

Klubben har i dag ingen fast pro, men 4 trener 1 og 1 som går trener 2.
Avslutter med å takke for meg. Dette er en flott klubb med et stort engasjert og vilje til å inkludere alle inn i golfsporten.  Lykke til videre med samarbeidet inn mot kommunen.
Jeg velger å avslutte med klubbens motto: Vi arbeider for å gjøre golf til en aktivitet for alle aldersgrupper og ferdigheter, og Ove Silkoset sin kommentar når vi snakker om rekruttering av barn og unge: Golfsporten har ingen reservebenk!

 

Blogginnlegg nr. 5: Valdres GK

Etter å ha sjekket på GPS-en viste det seg at neste etappe over Gjøvik og Riksvei 33 ble en 16 mils-tur før jeg kunne parkere ved klubbhuset på Valdres golfklubb sent tirsdag kveld.
Vi avtalte møte kl 13.00, men siden jeg hadde overnattet ved klubbhuset, fikk vi fin prat tidligere. En veldig engasjert pro og daglig leder Ulf Kruger. Har fra tidligere lang erfaring og høy trenerkompetanse fra sin tid som pro i Sverige med å trene personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Klubben har et tett samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, hvor to idrettspedagoger har tatt trener 1. Disse følger opp grupper fra Helsesportsenteret, der gruppene får flere dager med aktivitet på golfbanen under sitt opphold. 

Daglig leder ønsker å styrke samarbeidet med Helsesportsenteret, og venter blant annet på en ParaGolfer slik at flere kan få mulighet til teste ut denne elektriske golfrullestolen.
 

Klubben ønsker også å bygge nytt bygg som er tilrettelagt med omkledning og dusjer for handikappede og en range med matter som mater mattene med baller. Det er en aktiv dugnadsgjeng som ønsker å  være med å bidra- som de gjorde da klubbhuset ble bygget.

Ulf har allerede skisse / tegninger klare og de har et stort ønske om å bli et kompetansesenter i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter.

Styreleder Einar Eriksen, tidligere ansatt i helseavdelingen i kommunen, ønsker å komme tilbake til et møte etter ferien med kommunen, forbundet og Helsesportsenteret for å se på videreutvikling og samarbeid etter innspill fra møtet i dag.

Det var utrolig flott å få være med gruppa fra Helsesportsenteret på ranchen hvor de var for første gang, og se den glede og engasjement de viste. Takk for timene jeg fikk dele med dere!  Håper å se flere av dere ute på golfbanen i fremtida. Takk til klubben for en utrolig fin dag, fikk med meg 9 hull. Jeg måtte stoppe underveis for å ta bilder til minneboka mi, som er på over 100 baner. Vi sees igjen! 

Blogginnlegg nr. 4 Atlungstad golfklubb

Etter å ha koblet meg på strømnettet på Kongsvingers golfklubb mandag kveld ble det overnatting på klubben. Som vanlig ble jeg vekket av greenkeeeper som starter ved 7 tiden, så da er det bare opp å hoppe. Etter en dusj og frokost satte jeg kursen for Hamar og Atlungstad golfklubb.

Det ble et veldig hyggelig møte med Edel Holstad, kultur- og fritidsleder ved Sanderud sykehus. Vi møttes første gang i 1999, og har gjennom våre jobber hatt et kulturnettverk gjennom mange år.

Det ble først en liten samling i klubbhuset hvor Pål Jan Stokke, daglig leder i Atlungstad Golfklubb tok oss gjennom klubbens historie og litt om prosjekter som klubben er involvert i. Edel Holstad  fortalte litt om prosjektet Golf som terapi. Det ble også informert om klubbens treningstilbud, treningsprogram og VTG kurs, som kjøres i samarbeid med klubbens pro Monica A Gundersrud.  Til møtet stilte også to representanter fra Hedmark fylkeskommune; Kjerstin Rønning og Lars Gotaas som også fortalte at de støttet blant annet Golf- Grønn Glede-prosjektet på Kongsvingers golfklubb. Til stede i møtet var også flere deltakere fra prosjektet Golf som terapi og frivillige fra klubben som jobber rundt gruppa.

Klubben har også hatt et samarbeid med Nav hvor utplassering av en deltager sammen med headgreenkeeper har ført til en fast jobb i klubben.

President Marit Wiig fikk en kort introduksjon om golfforbundets fokusområder, både om Pink Cup og Helse-tour, før vi dro ut for å spille en 9 hulls runde med deltagere fra prosjektet.

Stor takk til de jeg fikk gleden av å spille sammen med: Boomee Høiby (Joy) Frode Høiby og Stig Erik Knutsen. Veldig bra at Stig som bor på Moelv fortsetter i prosjekt og får oppfølging gjennom sin klubb Mjøsen.

Etter en hyggelig runde fikk vi en fin  avslutning, hvor Edel Holstad hadde laget en video om prosjektet, hvor brukere fortalte sin historie om hva golf har betydd for den enkelte i en rehabiliteringsfase.

Takk til klubben og Edel Holstad som er en utrolig ressurs for klubben. Neste stopp er Valdres golfklubb.

 

Blogginnlegg 3: Kongsvingers golfklubb 

Neste stopp på Helse-tour er Kongsvingers golfklubb som ligger ved Sigernessjøen like utenfor Kongsvinger. Litt spesielt at dette også er NGF 70 års dag, gratulerer!

Banen er en typisk skogsbane, og omtales av mange golfere som en av de vakreste banene i landet.

En spennende og utfordrende bane som gir unike opplevelser for alle, uansett ambisjoner og nivå.

Klubben har en positiv medlemsutvikling, og er nå litt over 500 medlemmer, men ser helt klart et behov for satsning for å holde på nye medlemmer med oppfølging gjennom treningskvelder.

Klubben disponerer ikke egen pro i dag, men samarbeider med flere klubber i området.  Å styrke det frivillige trenertilbudet som trener 1 og kanskje trener 2 tror jeg er viktig satsning for klubben videre.

Klubben med daglig leder i spissen hadde invitert mange fra kommunen og klubbmedlemmer til møte, men det viste seg at det var endel dobbeltbooking fra ledernivå i kommunen så kultursjefen Stig Fonås stilte på vegne av  rådmann og kommune.

Det ble en kort innledning fra daglig leder om klubbens aktiviteter og ønske om et tettere samarbeid med kommunen, både når det gjelder prioriterte grupper og for å se på mulighet for et transporttilbud.

Klubben hadde også invitert klubbmedlemmer, og fra seniorgolfen holdt  eder Jon Ragnar Krokstad et innlegg om klubbens seniorgruppe som består av nærmere 85 deltagere.  De ønsker å være en ressurs for eventuelle nye medlemmer i form av fadderordning.

Klubben har også et aktivt samarbeid med Nav Kongsvinger gjennom ulike tiltak, som språkopplæring, jobbe i kafeen, jobbe på banen, der det kan være mulighet for fast jobb etter hvert.

Klubben ønsker å utvide treningsforholdene med å disponere noe av tidligere områder(banen) til nybegynnere.

Klubben har også en aktiv  Golf- Grønn Glede-gruppe som trener ukentlig – året rundt.  Roy Nesbakken fortalte sin historie om de siste 5 år etter en operasjon. Med sin spesialtilpassede ParaGolfer (motorisert golfrullestol) er Roy å se på banen hver dag gjennom hele sesongen. Han  blir fulgt opp blant annet av Trond Baardseng (styreleder i PGA Norge), og har som mål å delta i VM for personer med funksjonsnedsettelser i år.

Klubben trenger drahjelp på å snakke om at det ikke er dyrt for barna å delta i aktivitet. I Kongsvingers golfklubb koster det 200 kr/år for barn å være med og det gratis utlån av utstyr. Kommunen skulle hatt en folkehelsebuss, der flere lag kunne samarbeide bruk av denne. 

Kultursjef Stig Fonås, holdt et siste innlegg om muligheter for videre samarbeid.  Kommunen ønsker å satse mer på forebyggende tiltak. Spesielt dette med forebygging av psykiske helseplager er et viktig område.

Han vil ta med innspill  tilbake til kommunen og se på mulige samarbeidsprosjekter, blant annet frisklivstilbud og ikke minst transport tilbudet. Han tar også med seg innspillet fra NGFs President om å få til en puttebane i Aktivitetsparken i Kongsvinger sentrum.

 

Blogginnlegg 2: Sorknes GK

Sorknes golfklubb ligger cirka tre kilometer nord for Rena i Åmot kommune. Banen ligger på en furumo og sand, som gjør at banen tåler mye nedbør. Klubben består av cirka 300 medlemmer, og flertallet av de aktive er hytteeiere i området. Klubben ser som en utfordring å få flere lokale medlemmer.

Banen åpnet med de første 9 hullene i 1992 og en fullverdig 18 hulls bane i 1996. Et flott gammelt klubbhus som rommer både proshop, garderober, cafe og møtelokale.

Presidenten Marit Wiig, Lise Bjørnstad og undertegnede ankom klubben i bobilen kl.10.30 og ble møtt av styreleder Stig Brøndmo og nestleder Thomas Hovde. Klubben åpnet banen bare for oss! Vi fikk spille de 9 siste hullene sammen med styret. En flott og utfordrende bane med mye vann i spill. Men som så mange andre baner har også deler av flere hull stått under vann i våres. 

Men denne dagen med 27 varmegrader så vi nesten at gresset vokste og vannet sank i elva. Klubben hadde invitert til møte, blant annet stedfortredende ordfører fra Senterpartiet,Kjell Wilhelmsen. Fra idrettsrådet deltok Jan Willy Oskar, og Jan Næsseth, frivillig klubbmedlem, kunne fortelle at golfen hadde betydd mye for hans helseplager de siste årene.

Golfklubben er et flerbruksanlegg , da de har etablert en 12 hulls fotballgolf bane integrert i banen (investeringene de gjorde her, er allerede inntjent) og en 9 hulls korthullsbane, så her er det et stort potensiale til å rekruttere flere nye medlemmer.

Av tilbud til barn og unge i sommer vil de samarbeide med fotballen å tilby en aktivitetsuke med fotball og golf. Den kanskje største utfordringen for å rekruttere medlemmer ligger i å ha ressurser til å ta i mot nye medlemmer.
Klubben har et samarbeid med Elverum golfklubb og disponerer også en pro fra PGA utdanningen i fem uker i sommer, og de har nå Anders Bråten, som har tatt første del av trener 1-utdanningen. Klubben bør motivere flere til trener 1-utdanning for at det ikke blir sårbart og få med medlemmer fra lokalmiljøet.
 

Kommunen har glemt banen litt, sier Senterpartiets representant og klubben må bli flinkere til å invitere kommunen. En ny måte å tenke utvikling på for både klubb og området vil være å bruke begrepet Birkebeinerriket i samarbeid andre idretter. Økt synliggjøring av klubben, få ut info om klubben ut til skoler, i postkasser til folk i bygda og hytteeiere i området. Det kom også et innspill fra Kjell Wilhelmsen (SP) om å invitere politikerne til sommeravslutning på klubbhuset. 

De er opptatt av at vi skal ha en levende bygd – og at banen skal bestå. Idrettsrådet ble også invitert til å ha sine møter i klubbhuset. Takk til klubben og styret, siden det bare ble 9 hull i denne omgang, kommer jeg helt sikker tilbake!
 

– – –

Blogginnlegg 1: Elverum GK

Det var litt spesielt å starte årets Helse-tour 2018 her i Elverum Golfklubb. Kort litt historie: I 1999 jobbet jeg i kulturetaten i Asker kommune, og var med i et nettverk knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helse. Jeg ble invitert av Edel Holstad, som jobbet ved Sanderud Sykehus, til et møte på Elverum Golfklubb, en bøtte med baller og et 7-jern på rangen. Så var jeg «solgt». Dette måtte vi også få til i Asker. Og dette har ført til mange ulike prosjekter i Asker kommune gjennom 20 år, for barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser.  Det har vist seg at golf er en glimrende inkluderende idrett også for disse målgruppene. 

Det som er viktig for å lykkes med å inkludere disse gruppene, er nettopp å finne ressurspersoner i det offentlige rom, som kan være døråpner. Vi fra idretten må stå på utsiden og banke på.

Åpning av møtet var ved styreleder Hans Petter Nyberg, som hadde en flott presentasjon av klubbens historie fra 1987 og de første 9 hullene til videre utbygging i 1990 til 18 hull. Glede, mestring, og godt miljø er klubbens aktivitetsverdier, som går rett inn i folkehelsebegrepet. De rekrutterer cirka 10 prosent nye medlemmer hvert år, men det lekker like mye ut, så de forsøker å ha enda mer oppmerksomhet rettet mot ivaretakelse. De ønsker å rekruttere nærmere 20 prosent neste år.

Klubben har en utrolig bra sportslig satsning innen trenerutdanning, med PGA president Trond Baardseng i spisse,  hvor klubber i nærområdet nyter godt av å disponere trenere som er under utdanning her. Med så mye trenerressurser kan klubben tilby gratis protimer til fullverdige medlemmer gjennom hele sesongen.

Sportslig leder Sivert Skotvold informerte om ulike aktiviteter, turneringer og så videre. Etter innspill fra undertegnede ville de se på mulighet for samarbeid med blant annet kommunen og NAV om tilrettelagt arbeidstrening, vedlikeholdsoppgaver, klipping osv. Det ble også diskutert å se på samarbeid med andre idretter i kommunen uten at det på noen måte blir å konkurrere om medlemmer.

Klubben har blitt bedre på markedsføring, spesielt i gruppen 40+, men må ha mer oppmerksomhet på å nå yngre personer.

Elverum Golfklubb har også en aktiv Golf-Grønn-Gled -gruppe med primus motor Tove Glorvigen, som har gjennom mange år har vært en ildsjel. Savner kanskje litt mer info på klubbens hjemmeside om Golf-Grønn Glede.

En flott historie ble fortalt av Tom Spjeldnæs om hva golfen har betydd i hans rehabiliteringsfase etter flere trafikkulykker. Som han sier: «Jeg bruker aktiviteten smertestillende.  Det fine er at jeg også kan ta med meg kona mi!»

Representanter fra kommunen var Rolf Storsveen, rådgiver; Roy Heine Olsen, folkehelsekoordinator; og Wenche Røset, leder for Frisklivssentralen. Andre fremmøtte var representert fra LHL, diabetesforbundet, sponsorsjef i Elverum håndball, medlemmer og representanter fra NGF.

Møtet ble avsluttet med innspill fra Ordfører Erik Hanstad: Samhandlig og dialog på tvers er viktig. Klubben driver veldig godt, og ordfører ville komme tilbake med på hva kommunen kan bidra med i samtale med ulike etater i kommunen, og han var imponert over frivilligheten i klubben.

Det ble en hyggelig avslutning med middag sammen med styret, før vi flytter modus mot morgendagen og Sorknes GK.

Takk for en flott dag på Elverum, vi sees!

 

– – –

 

Les innlegg fra fjorårets Helse-Tour i Nord-Norge under.

– – –

Blogginnlegg 12: Helgeland GK

Siste klubb på årets Helsetour, Helgeland golfklubb,  ligger litt nord for Mosjøen ved Helfjell. Dette er en typisk skogsbane, utfordrende med smale fairwayer og små greener.
Her som mange andre baner i nord, har det vært en tøff vår og sen sesongstart, men det har vært en utrolig dugnadsånd fra en hard kjerne på ca. 10 seniorer som drifter klubben med alle de oppgaver som må gjøres på banen.
Klubben ble stiftet i 1996 av blant annet Jon Sagen som er en av grunneiere og Torfinn Høglie som er klubbens tusenkunstner. Høglie som står for reparasjon av maskinpark, og den begynner og bli gammel og dersom det ikke er mulig å få tak i deler så lager han de!
Det sies at det startet med 2 hull i 1997 men i 1998 sto 6 hull ferdig og i 2003 kunne de åpne en 9 hulls bane.
Dette er kanskje ikke hele klubbens historie, for Bjørnar Karlsen kan fortelle at det har vært spilt golf her i området  fra før 1900! Ca 1890. (Personen det refereres til er tidligere hotelldirektør Ved Fru Haugans Hotell i Mosjøen Alf Gilroy Johannessen , som har fått opplysningene fra Helgeland Museum ved lokalhistoriker Kjell Øksendal.) Det viser seg at Vefsna som er en kjent lakseelv har hatt mye besøk av skotske og engelske laksefiskere, og det sies at konene deres spilte golf mens mennene fisket. Det er funnet rester av gamle golfballer og køller som er satt igjen på hoteller i området. 
Klubben har i dag  ca. 100 medlemmer, og  den meste aktive gruppa er seniorene. Klubben arrangerer en del turneringer i løpet av året.  Den aller viktigste er mot Polarsirkelen, og den er det viktig å vinne!
Klubben ønsker å rekruttere flere grupper inn i golfanlegget, og med det har klubben fått bygget en fotballgolfbane over 18 hull.
Det har vært en suksess, og mange ungdommer og lokale fotballklubber er interessert i tilbudet, hvor klubben tenker at her kan også ungdom på egenhånd drive uorganisert aktivitet.
Klubbens visjon og er å kunne tilby et folkehelsetilbud med lav terskel i Vefsns vakre natur, med tilrettelegging også for funksjonshemmede og andre med motorisert hjelp.
Klubben arrangerer flere «veien til golfkurs» men har ikke noe trener 1 ressurser.
Klubben arrangsjerer også golftilbud for ungdom fra Mosjøen videregående skole og Toppen Folkehøyskole.
Til møtet på mandag stilte: Bjørn Larsen FrP og medlem, Kjell Tokle 84 år æresmedlem, Anne Marit Marken, Vefsn kommune, enhet for Folkehelse, Trond Langmo, medlem Tone M Røeng, Ap, Gunnar Holmen medlem ,Bjørnar Karlsen og journalist Morten Klaussen fra lokalavisa Helgelendingen.
Kommunen er positive til klubben og klubben fikk folkehelsemidler i fjor, men ønsker også å se på tilbud til voksne og eldre videre.
Kommunenes folkehelseuke er ikke spikret, så her vil det vær mulig å få til et samarbeid med f.eks en «åpen dag» på banen.
Møte ble avsluttet nede på ranchen med litt praktiske øvelser, men det kom ei regnbyge som gjorde at vi måtte avslutte da ikke alle var kledd for golftrening!
Takk til klubben og Geir Edvardsen som jeg fikk gleden av å spille med siste runde på touren for i år. 
Det har vært utrolig hyggelig å få møte så mange engasjerte golfere, som med begrensede midler skaper så mye aktivitet og glede i golf-norge.
Takk til alle klubber som har tatt meg imot og delt erfaringer, historier og engasjert dere i Folkehelseprosjektet Helse-tour.
Da er det bare 100 mil igjen, etter å ha kjørt nærmere 700 mil på årets tur.
Takk til President Marit Wiig, som har vært med på en etappe fra Vadsø til Tromsø og Lise Bjørnstad som også har vært med og koordinert hele ruta.
Svein

 

Blogginnlegg 11: Polarsirkelen GK

Veien til Polarsirkelen golfklubb var en liten utfordring på GPS -en men det var ikke lange omveien.
Klubben har et nytt fint klubbhus som ligger med utsyn over store deler av banen.
Polarsirkelen golfpark eller som de sier her: Rana’s perle, ligger på Alteren ca. 15 km fra Mo i Rana og er en typisk 9 hulls parkbane. Oppstart i 1999 med 6 hull og 9 hull fra 2009. Klubben drives på dugnad, og de har greenkeeper Martin Nordvik Claussen i sommersesongen. Klubben har ca. 200 medlemmer. Til møtet stilte flere klubbmedlemmer: Jens Martin Mannvik, Geir Nilsen, styreleder Kenneth Mannvik, nestleder Mikael M. Olsen barn og ungdomsansvarlig Jan Erik Vargdal, Kjell Gunnar Johansen og journalist Stian Forland fra Rana blad.
Klubben har ikke noen trener 1 ressurser men flere som er «veien til golf » ansvarlig.
Klubben opplever en økning i antall nye medlemmer og det ble også diskutert nye måter å rekruttere barn og ungdom, blant annet å se banen som et flerbruksanlegg med blant annet fotballgolf, og de ønsker å ta dette videre i styret og med golfforbundet.
Klubben har  to medlemmer som er lærere, som har rekruttert mange barn og unge til golfklubben. På sommerstid kan de ha opptil 40-50 unger på banen, men de etterlyser info. om tri-golf, og utstyr for barn og unge.
Klubben har også en aktiv bedriftserie i bygda, hvor ca 30 spillere deltar. Det er ikke noe samarbeid med kommunen pr. i dag, men det ble snakket om også andre frivillige organisasjoner som det kan være aktuelt å rekruttere fra; LHL, Kreftforeningen, Diabetesforeningen og Mental helse.
Dagen ble avsluttet med en  golfrunde i pøsende regn, men det er bare å ha riktig klær. Takk til Geir Nilsen og Kenneth Mannvik som stilte opp.
Da er det bare en klubb som gjenstår  på årets Helse-tour og det er Helgeland golfklubb på mandag.

 

Blogginnlegg 10: Salten GK

Salten golfklubb ligger ca en mil fra Bodø sentrum, nærmere bestemt Myklebostad. En bane med utrolig flott beliggenhet med fantastisk utsikt til Lofotveggen og med

ambisjoner om å bli Nord – Norges beste golfbane.  

Klubben har ca. 600 medlemmer, og er veldig aktive klubb som arrangerer en rekke turneringer, blant annet denne ettermiddagen. Der fikk jeg informert om Helse-tour før premieutdelingen.

Daglig leder Sigve Bollestad  kan fortelle at klubben har et godt samarbeid med kommunen men ingen kunne stille til dagens møte, ellers fra klubben møtte Henrik Sand Dagfinrud, sportslig leder og Prosjektleder Ivaretagelse, Mikael Stensrud, ass.trener under PGA utdanning og 2 politikere, Grethe Fjærvoll, Høyre og Allan Ellingsen, FrP. 

Det ble en god dialog og de ville blant annet kontakte kommuen og etterspørre kommunens folkehelsesatsing. Klubben vil ogsåinvitere formannskapet til en presentasjon av klubben og anlegget. Klubben 

Det er godt med trener ressurser i klubben og det det er ukentlige treningsgrupper for barn unge og voksne.

Litt hektisk avslutning da klubben skal arrangere nord-norsk mesterskap i helgen, men avslutter med å si takk for meg og  en spesiell takk til Mikael H. Stensrud for en hyggelig runde og gode tips!

 

Blogginnlegg 9: Bodø GK

Bodø golfklubb er en av de mest sosiale og inkluderende klubber jeg har besøkt.
Etter at GPS-en først hadde sendt meg til Salten golfklubb, ankom jeg Bodø golfklubb litt utpå ettermiddagen. Her ble jeg møtt av styreleder Ole Ølnes. Jeg ble fortalt av klubbmedlemmer at Ole har vært en utrolig ressursperson for klubben gjennom mange år.  Ole vokste opp i Oslo nærmere Bogstad, og jobbet som caddy på Bogstad (Oslo golfklubb) på 60 tallet, artig. Steinar Birkelund som er greenkeeeper, trener 1 og kursansvarlig er også en kjemperessurs for klubben. Takk for at du stilte opp neste dag kl. 7.15, og tok meg med på en veldig hyggelig runde på et utrolig bra anlegg.  Fra mitt ståsted de beste fairwayer og greener jeg har spilt på så langt i år.
Klubben hadde invitert kommunen til møte, men ingen hadde mulighet til å stille, men jeg fikk møte flere av medlemmene som blant annet jobbet i kommunen. Jeg hadde en hyggelig prat med  Håvard Hartviksen  og  Tove Lund. Tove er nestleder i klubben og jobber i barneverntjenesten. Hun har tidligere jobbet i Asker kommune, så vi har nesten vært kollegaer. Håvard og Tove fikk med seg mye informasjon om golf og helse. Klubben har også hatt grupper fra flyktningemottaket og barnevernstjenesten i aktivitet.

Tirsdag er klubbtreningsdag og jeg ble invitert med på trening  med herre og damegruppa. Vanligvis stiller rundt  15 personer på treninger, men i dag med regn, besto gruppa av Are Gundersen som går Trener 1-kurs, Anne Marie Opheim,medlem/damekomiteen, Wiggo Vading, Kristian Hals Trener 1 og Dorthe Christiansen. Siden det det regnet hele ettermiddagen, ble treningsøkta på ranchen under tak.
Klubben har ca. 200 medlemmer. Som flere andre klubber også  nevner, opplever de  en økende interesse  for golf, og klubben regner med en medlemsøkning på over 10 % i år.
Klubben har godt med trener ressurser og,  det jobbes godt med rekruttering.  Med et så bra anlegg, bør det være liv laga for to klubber i området.
Føler meg meget godt ivaretatt, og det er litt artig å tenke på det Thore Dypvik, som er greekeeper på Randaberg golfklubb, nevnte til meg på fjorårets Helse-tour: Du kommer til en bra 9-hulls bane i Bodø golfklubb!

 

Blogginnlegg 8: Narvik GK

En liten morgenetappe på 250 km fra Tromsø ligger Narvik Golfklubb i Skjomen, ca. 2 mil syd for byen.
Klubben åpnet i 1995 med 6 hull og i 1998 sto banen ferdig med 18 hull.
Daglig leder i klubben Casper Bolle, hadde invitert kommunen som stilte med kommuneoverlege Eirin Emaus, rådgiver for miljørettet helsevern, Sissel Linnæs, og Kjetil Moe fra  Narvikregionen Næringsforening. Liv Unni Grønvold, som representerte  seniorgruppa fortalte om en aktiv gruppe hvor 20 -30 seniorer deltar i aktivitet to ganger i uka.
Ronny Bergvik, som er  styremedlem, trener 1 og turneringsansvarlig var også til stede. Klubben har ord på seg for å være en driftig og dyktig turneringsarrangør, og inviterer til både små og store turneringer.
Klubben kan tilby overnatting og disponerer 2 golfbiler, samt køller og traller for utleie. Klubben har rundt 300 medlemmer og ser at de må jobbe aktivt for å få flere. Klubben har allerede kjørt to «veien til golf»-kurs, og det vil bli minst ett til i høst.  
Klubben har fem personer med trener 1 utdanning hvorav tre er jente. Alle er aktive med ulike grupper, barn og juniorer, men klubben har kapasitet til å ta i mot flere grupper.
Det kom innspill fra kommunens representanter i møtet om ulike grupper som de tenkte kunne være mulig å samarbeide om. Blant annet skoler, eldre, psykisk helse, men daglig leder etterlyser navn på personer klubben kan kontakte.
Rådgiver Sissel Linnæs fra Narvik kommune, fortalte om  Folkehelseuka som skal arrangeres i høst. Golfklubben ble invitert til å delta på stand i sentrum og invitere til en åpen dag på banen som kan være en start på videre samarbeid. 

Klubben har stor kapasitet og ressurser til å etablere aktivitet.
Det ble også snakket om å inkludere andre idretter som kunne bruke anlegget som for eks. Fotballgolf på treningsbanen. (Treningsbane 3 hull.) Klubben ønsker seg også et nærmiljøanlegg /treningsanlegg nærmere sentrum for å kunne rekruttere flere spillere, spesielt barn og unge da det ikke er noe kollektiv transport ut til banen.
Møte ble avsluttet med en praktisk del på ranchen med engasjerte deltagere og instruktører Casper og Ronny.
Det var langt mellom spillere på banen idag, så jeg fant ingen medlemmer å spille med, men har kost meg på banen allikevel. Banen er nesten 6000 meter, den er utfordrende og krevende med mye dogleg. Flotte fjell som omkranser banen med mye furuskog.  Sørelva som før kraftutbyggingen var en av landets beste lakseelver, renner langs flere hull.  Kanskje blir det golf og laksefiske i Skjomen i fremtida?
Takk for besøket og lykke til med resten av sesongen, Casper!

– – –

Blogginnlegg 7: Harstad GK og Hinnøy GK

Etter en kjøretur på nærmere 4 timer ankommer jeg Harstad golfklubb kl 10.00 som avtalt.

Banen ligger litt nord for byen, en park og skogsbane med 9 hull. 

Ble møtt av seniorgruppa som sto klar til ukas turnering. Vanligvis en gruppe på rundt 20 personer. Banen har doble utslag og også eget par tre utslag slik at den kan spilles som en korthullsbane.

Banen ligger i et skrånende terreng, og som det ble sagt av mine medspillere Turid Aavang og Ingebjørg Steen er det greit med et kort og langt bein!

Smal og utfordrende bane med ulike platåer fra utslagssteder, og mye stigning på banen. Fra  hull 4 opp til hull 5 er det en bakke/sti  som jeg ikke har opplevt maken til , som må døpes mørdar bakken med 2 benker for en hvilepause underveis. Skjønner hvorfor alle bruker bærebag. Eldste deltager i senoirgruppa som deltok var 83 år!

Som flere av banene her i nord så er det døgngreenfee, så her annonserer de spill golf i midnattsol.

Klubben har ca. 150 medlemmer og på årets første VTG-kurs deltok 21 deltagere, og flere var barn og unge. Noe som lover godt for rekrutteringa. Klubben har 2 trener1-ressurser.

Etter runden samles vi i restauranten på Røkenes gård til en kaffe og nystekte vafler, hvor jeg ble introdusert av klubbens styreleder Tom Vidar Takøy for å snakke om Helse-tour. Det var sendt invitasjon til kommunen men de hadde kommunestyre-møte hele dagen så de måtte dessverre melde avbud, men de fikk endel innspill på å etterspørre kommunes folkehelse satsning og folkehelseplan noe styreleder ville jobbe videre med.

Albert Kristiansen stilte også fra Hinnøy Golfklubb som har som målsetting å etablere  en 18 hulls bane i Sørvik sør for Harstad.

Møte ble avsluttet med et «lagbilde» med dagens deltagere av seniorgruppa Harstad golfklubb.

Takk for en fin dag på banen deres og lykke til med rekruttering og sesongen.

 

Blogginnlegg 6: Midt-Troms Golfklubb

Midt-Troms golfklubb ligger ca. 15 minutter fra Bardufoss sentrum. Anlegget ligger ved Finnkroken i nedre Bardu rett ved E 6. Tidligere lå det en 6 hulls bane ved Lunde i Sørdalen, men denne ble skrinlagt i 2006.

 

Den nye banen ble bygget med  hjelp fra Bardu kommune, spillemidler og dugnadsinnsats, og kunne åpne 13. juli 2013. 

Klubben har ca. 150 medlemmer som er stabilt og svakt økende.

Banen er en 9- hulls bane hvor Barduelven sirkler seg langs flere av hullene, med tips fra lokale om godt ørretfiske. Banen er krevende med tildels smale fairwayer og utfordrende greener med kunstgress.

Styreleder Hans Tore Asphaug  tok oss imot ved klubbhuset og vi fikk en kort historie om klubben som bare er ca. 4 år, og som nå har planer om å bygge et nytt klubbhus med utsikt til hull 1 og hull 9.

Klubben hadde gjennom sin nettside annonsert om besøket og hadde også invitert kommunen, med hadde dessverre ikke fått respons. Journalist Andrea Nilssen fra Nye Troms var til stede og fikk en orientering om klubben, før vi gjennomførte en liten treningsøkt på ranchen, som ga en god mestringsopplevelse.

Besøket ble avsluttet med en runde på banen med daglig leder, Lise Bjørnstad og undertegnede.

Takk for en fin dag i klubben. 

 

Blogginnlegg 5: Tromsø GK

Verdens nordligste 18 hulls golfbane, Breivikeidet golfpark ble stiftet i 1997. Banen ligger ca 45 min fra Tromsø. En klubb med ca 360 medlemmer.
Klubben har også en 9 hulls korthullsbane.
Daglig leder Bjørn Sønsteby og styreleder hadde invitert Tromsø kommune, men ingen kunne stille derfra, men godt representert fra idrettskretsen, Sylvi Ofstad, organisasjonssjef  Troms Idrettskrets, Øyvind Hansen, fagleder, med  blant annet ansvar for Aktiv på dagtid, Odd Harald Eriksen, nestleder i Tromsø Idrettsråd og Ivar Solberg fra seniorgruppen.
Fra NRK  – Troms stilte journalist Marita Bolle Andersen, og fra forbundet President Marit Wiig, Lise Bjørnstad og Svein Einarsbøl Helse-tour.
Marit Wiig holdt først et innlegg om programmene og satsningsområde i golfforbundet spesielt tilknyttet helse, med blant annet  Pink Cup, Golf -Grønn Glede og Helse-tour.  Det ble diskutert hvordan  klubben og idretten kan komme tettere på kommunen og oppfølging av kommunes Folkehelseplan og målgrupper. Klubben vil jobbe videre for å få kontakt mot kommunen.
Dette med avstand til golfbanen er ofte en utfordring for mange klubber for å kunne tilrettelegge gode tilbud til barn og unge, lite eller ingen offentlig kommunikasjon, (golfbuss?), golf inn mot skolene og f.eks teste ut Trygolf.
Møte ble avsluttet med litt instruksjon på ranchen, med en megen engasjert gjeng som fikk prøve golf for første gang, og hvor ble laget et innslag av NRK Troms som ble sendt samme kveld.
En takk til Odd Harald Eriksen som jeg fikk gleden av å spille en runde med etter møtet, dere har en kjempefin og variert bane med flotte omgivelser med snøkledde fjelltopper. Siden jeg skal tilbringe noen uker i Troms så kan det hende at jeg stikker innom i slutten av juli og får med meg en runde til.
Nestleder i idrettsrådet 
Bilde fc.: Styreleder Bjørn Sønsteby, Odd H. Eriksen og Svein

 

 

Blogginnlegg 4: Alta GK

Alta golfklubb ligger flott til ved Kvernvikmoen cirka 15 minutter fra sentrum. Banen er en 9-hullsbane med fire doble utslag på hvert hull, slik at det skal være spennende å spille 18 hull.

Klubben har også en fin trenings-korthullsbane og et minigolfanlegg.

Klubben arrangerte denne helgen VM i midnattsgolf for tredje året på rad, og president Marit Wiig, Lise Bjørnstad fra golfforbundet og undertegnede fikk gleden av å være med. Det var nærmere 60 påmeldte. 

Utrolig flott å spille golf i midnattsol, med innkomst klokka to på natten.

En flott turnering, men krevende raske greener (kunstgress). Etter turneringen andre dag ble full middag med grillet laks i ulike varianter.

Takk til daglig leder Roar Johansen som ordnet alt det praktiske og fikk avtalt med folk fra både kommunen, og flere til å møte på kort varsel.

Første møte var med Tone Cecilie Thomassen, vernepleierkonsulent Virksomhet for Bistand, med blant annet støttekontakttjenesten i Alta Kommune.

Sammen med golfklubben har de fått midler til et treningskontaktkurs hvor de vil introdusere Golf Grønn Glede og Veien til golf. Satser også på å rekruttere flere golfere som mulige treningskontakter. Regner med oppstart etter sommeren.

Neste møte var med Ellen Merethe Hatta Fjellheim som nytilsatt avdelingsleder i Aleris som flytter inn i nabobygget. De vil se på mulighetene for å etablere et samarbeid med golfklubben i rehabilitering av sine klienter, blant annet innen rus og psykisk helse.

Videre møtte Inger Marlen Ottem, avdelingsleder i Opptreningsenteret i Finnmark, kollega Anders Færestrand, idrettspedagog Lotta Hundsnes Beluka og Karina Haus Steinshylla, fysioterapeut fra Frisklivssentralen i Alta kommune.

Fra golfklubben stilte Bjørnar Sparboe Simonsen, som er trener 1 ressurs i klubben. Han fortalte kort hva klubben kan tilby, omveien til golf, utlån av gratis utstyr og Golf-  Grønn Glede, og han vil være kontaktperson videre.

Etter en times prat ville alle ut å prøve seg på rangen.  En kort veiledning av «gobbs-modellen» ga en positiv opplevelse av mestring, og alle ville komme tilbake og gjøre avtaler med Bjørnar for videre samarbeid.

En stor takk til klubben og alle jeg ble litt kjent med, og takk for en flott turnering.

 

Blogginnlegg 3: Hammerfest og Kvalsund GK

Verdens nordligste golfklubb med bane ble stiftet i 1999 og åpnet i 2001. Banen ligger like utenfor Kvalsund innerst i Repparfjorden, ca. 4,5 mil til Hammerfest.

Banen er en meget morsom og utfordrende 6-hulls parkbane, og med midnattssol frem til august kan det spilles hele døgnet. Det er fortsatt ingen Hole in one i klubben, så det må bety at banen er meget krevende!

Da vi hadde parkert ved banen, møtte vi Brit og Gunnar Bang Larsen, to av klubbens ildsjeler.  Litt senere spilte presidenten og meg selv med tidligere styreleder Bjørn Storaas og Kjell Are Antonsen, som jobber som ruskonsulent i Montenegro Bo og Lavterskelsenter. Han er også en av klubbens nye trener 1-ressurser, og tenker å etablere et tilbud til sine klienter gjennom «veien til golf» 

Klubbens styreleder Geir Sneve hadde invitert representanter fra både Hammerfest og Kvalsund kommune til møte i klubbhuset. Hammerfest kunne ikke komme, men Aina Holmgren, folkehelsekoordinator fra Kvalsund, stilte. Hun hadde fra tidligere ikke noe kjennskap til golf eller klubben, men gjennom møtet ble hun veldig positivt overrasket over hva klubben kunne bidra med i forhold til utlån av utstyr og få mulighet til å prøve golf. (Klubben har også et minigolfanlegg ved klubbhuset.)

Det ble avtalt videre samarbeid om å introdusere golf i forbindelse med Folkehelseuka i kommunen i september, så dette kan være starten på et tettere samarbeid.

Takk for en hyggelig dag i klubben. Neste stopp Alta.

 

 

Blogginnlegg 2: North Cape GK

Neste etappe på touren går til North Cape Golf Club i  Lakselv. Turen fra Vadsø tar cirka firetimer via Tana over Ifjorden. North Cape Golf Club, eller rettere sagt Banak Links Golfpark, er verdens nordligste linksbane. Banen ligger tett opptil flyplassen med utsikt over fjorden, og er en attraktiv og klassisk linksbane lokalisert i sanddynelandskap, slik som de opprinnelige og klassiske golfbanene på Skottlands østkyst.

Banen strekker seg langs fjorden som gir naturlige vannhindre, og det går mye sjøørret her innerst i fjorden. Snakket med flere fiskere som fortalte om god fangst. Banen gir en storslått nord-norsk naturopplevelse, med midnattssol, lyse sommernetter og muligheter for spill døgnet rundt, fra mai til september.

North Cape Golfklubb åpnet i 2013. Klubben har cirka 120 medlemmer, og dugnadsinnsatsen er stor, som på de fleste mindre nihullsbanene. Her henger arbeidslistene på veggen, hvor det er oversikt over medlemmenes faste oppgaver gjennom sesongen.

President Marit Wiig og jeg ankom klubben litt tidlig på formiddagen før vi hadde avtalt møte med klubben, men styreleder Eli J. Rognmo var allerede på plass og ønsket oss velkommen. Siden vi var tidlig ute, avtalte vi at vi kunne spille en runde først. Banen opplevde vi som veldig bra selv, om den bærer preg av sen sesongstart.

På hull to møtte vi en reinflokk som rusler rundt og beitet på banen. De tuslet foran oss gjennom flere hull på runden.

Etter golfrunden møtte vi styret  med leder Eli J. Rognmo, nestleder Tore Ulriksen, Ørjan Mathisen, Mats Bruvoll, vara Jon Arve Rognmo og klubbmedlemmene Gunvald Nilsen og  Knut Søderholm.  Paul Ivar Nilsen, turneringsleder  og Trond Østgård, leder av Finnmark idrettskrets, og Rune Skanke, Veien til golf-ansvarlig og lærer ved videregående skole. De har golf som fag på idrettslinja på skolen her, og de rekrutterer en del ungdom derfra.

Det ble diskutert ulike måter å rekruttere nye medlemmer på, og det kom frem dette med å tenke et flerbruksanlegg, mer egenorganisert aktivitet som ungdom ønsker, hvor det er mulig å integrere for eksempel fotballgolf og frisbeegolf i anlegget. Idrettskretsen informerte om muligheter om at det finnes midler det kan søkes på til denne type aktivitet. En liten klubb med få medlemmer gjør at de er redde for å pålegge medlemmene enda flere oppgaver, men de ser helt klart hvor viktig det er å jobbe aktivt med rekruttering. Representanter fra kommunen ble invitert, men klubben fikk dessverre ingen respons på dette.

Det ble tre runder på banen før vi måtte videre. Banens kvaliteter med en utfordrende, men samtidig underholdene banelayout, gjør anlegget til en bane vi aldri vil glemme! 

 

Blogginnlegg 1: Varanger GK

Starten på Helsetour 2017 gikk fra Asker 31 mai. Første stopp ble Leksand golfklubb, så videre til Gavle, Timrå, Ørnskjøldsvik, Umeå, Skjellefteå, Boden og siste klubb på veien nordover var Happaranda Golfklubb, hvor det spilles golf både i Finland og Sverige. Etter nærmere 230 mil ankom jeg startstedet Vadsø.

Første møte på touren var hos Varanger Golfklubb, hvor jeg fikk spilt en runde med to av klubbens medlemmer i bare fem varmegrader fredag kveld.

Neste dag, 10. juni ble veldedighetsturneringen Pink Vup arrangert,med godt oppmøte. Hele 30 prosent av alle medlemmene stilte opp.

Golfpresident  Marit Wiig ankom Vadsø  på formiddagen og slo i gang Helse-Tour 2017.  Marit og jeg  fikk  gå inn i Pink Cup-turneringen på de siste ni hullene. Etter endt turnering og premieutdeling ble det servert fiskesuppe og kaffe/kaker.

Marit introduserte Helse-Tour og jeg fortalte videre om prosjektet.

På ettermiddagen startet møtet med klubbens styre, Jens Betsi, Ingunn Foslund, Per I. Harila, Norunn Harila, Knut Roar Harila, og klubbmedlemmer Jon Are Erikstad og Martin Pedersen. Margaret Rushfeldts deltok fra Reumatikerforeningen og NAV-leder Beathe Harila.

Det ble en god prosess og klubben fikk flere nye ideer på grupper de vil jobbe videre med, blant annet enslige, mindreårige flyktninger, deltagere fra NAV og reumatikere.  

Styret  vil ta  initiativ til å arrangere åpen dag på banen, med grilling og klubbens frivillige trenere vil stille opp med instruksjon og utlån an utstyr. Klubben ønsker også å se på at klubbhuset kan være en møteplass for flere som bruker turområdet.

Så er det å pakke bilen for videre tur gjennom Finnmark. Neste stopp er North Cape Golfklubb i Lakselv 277 kilometer unna.

 

__________________________________________________________________________

Helse-Tour 2016

 

Blogginnlegg 53: Røros GK

Høstens vakreste opplevelse må være å komme til Røros golfklubb med et utrolig klart høstvær, og sommertemperatur på over 20 grader. 

Det var kanskje i går jeg skulle vært her da tirsdagsgolfen hvor nærmere 40 deltagere spiller sin ukentlige turnering, men jeg fikk et kort møte med daglig leder, Hans Petter Hagen, og styreleder, Rune Bendixvold, som kunne fortelle litt om klubben, som i dag har cirka 120 medlemmer. 

Klubben har ikke egen pro men har noe fellestreninger med Bjørge Oppland.

De vil følge med på forbundets nettside om Trener 1 kurs.

Når det gjelder rekruttering, tilbys alle konfirmantene i bygda et gratis golfkurs, men de ser at de har behov for mer oppfølging etter kurset for at de skal bli medlemmer.

Klubben har også et samarbeid med LHL og flyktninger i kommunen, og vil ta kontakt med Frisklivssentralen som er gjenåpnet. De ser helt klart at de må styrke trenerkompetansen for å kunne ta imot grupper, noe de ønsker prioritere.

Klubben har også et flott fotballgolfanlegg som er en del av banen, og som de sier har aktiviteten her vært så stor at de har tatt inn kostnadene allerede ved bygging av banen.

Både daglig leder og styreleder måtte tilbake til sine jobber, så det ble en avsluttende golfrunde alene denne gang, men jeg må få skryte av banen og skjønner at dere har nærmere 500 gjestespillere i sesongen, så herved er invitasjonen sendt til alle som ikke har spilt denne flotte banen, mitt favoritthull er hull 6!

Det er med blandede følelser jeg kjenner på at jeg nå har kommet til siste banen på denne Helse-touren i 2016.  

Jeg er privilegert som har fått møte så utrolig mange engasjerte mennesker, fått se mangfoldet av golf-Norge, og alle de fine banene som jeg også har fått spille på denne reisen.

Kanskje har ikke mitt eget golf spill blitt bedre på denne touren men jeg har fått oppleve akkurat det jeg tenkte den dagen vi startet i Asker i mai og alle de fine opplevelsene og minnene er kanskje den største gleden, så takk til alle dere dere ute som jeg har møtt og fått gleden av å bli litt kjent med.

Og en stor takk til Golfforbundet og spesielt til Lise Bjørnstad som har fulgt meg nesten daglig gjennom disse ca. 60 klubbene jeg har besøkt.

Kanskje sees noen av oss igjen, på gjensyn 

Svein

Blogginnlegg 52: Oppdal GK

Sommeren er tilbake i Oppdal, med 20 grader og skyfri himmel, våknet jeg av motorsykkeltur. Det viste seg å være Jan Kristoffersen og Roger Atthammer fra Hitra golfklubb, som reiser rundt med golfutstyr fastsurra bakpå sykkelen!

De gjenkjente bobilen og de hadde vært inne og lest på bloggen, og vi snakket mye om Hitra og deres hjemmebane.

Så det ble lett å invitere seg med på 18 hull med disse gutta, takk Jan og Roger.

Banen er en 9 hulls typisk skogsbane som ligger like utenfor sentrum av Oppdal og er endel av Fritidsparken. Banen har doble utslag så den er slopet som en 18 hulls bane.

Klubben har i dag ca. 280 medlemmer, men flest seniorer. Klubben har ikke noen pro eller Trener 1. 

Styret i klubben som var representert med Henrik Toftaker, baneansvarlig, Håkon Mjøen, Thor, Anders Berget, Kjell Arne Hårstad Morten Olsen og leder av styret Egil Toftaker hadde innkalt til møte på skifer Hotel.  Fra kommunen møtte rådgiver for helse og, omsorg Frøydis Lindstrøm. Hun beklaget at ikke vedkommende for folkehelse kunne stille, pga. ferie.

Det ble en presentasjon av klubben, hvor de fikk lagt frem en meget god plan for oppgradering av banen og en drone video over banen som ble laget for bare noen dager siden, har gitt nærmere 12000 treff!

I møte kom det frem innspill fra rådgiver om ulike frivillige organisasjoner og enheter i kommunen som det kunne være aktuelle å kontakte, og viste til kommunes folkehelseplan og prioriteringer, barn og unge og psykisk helse. Det ble også etterspurt om klubben kunne være aktuelle støttekontakter, og kanskje gjennom et samarbeid kunne få til et gruppetilbud.

Klubben vil etter møte ta opp kontakten og invitere til et større møte med både kommunen og aktuelle frivillige organisasjoner å kunne presentere golfklubben og hva de kan bidra med inn kommunes forebyggende folkehelsearbeid.

Takk for møte og lykke til videre Egil med klubben og videre samarbeid med både kommune og frivillige organisasjoner.

 

Blogginnlegg 51: Klæbu GK

Klæbu golfklubb ligger på Ulsetsanden, ca. 2 mil fra Trondheim. Banen er en 9 hulls bane med kunstgressgreener. Banen eller rettere sagt drivingranch åpnet i 2001 og 9 hulls banen i 2003.

En meget engasjert Johnny Olsvik, styreleder i klubben, møtte meg ved klubbhuset, og beklaget at han ikke hatt fått noen fra kommunen til å stille til møte. Vi bestemte oss for at vi kunne gå en runde på banen, og snakke litt om klubben og jeg fortalte om Helse-tour og kom med noen innspill til hvordan klubben kan komme i dialog med kommunen og etterspørre hva kommunen har av prioriterte målgrupper. Det heter i Folkehelseloven: Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og en velfungerende golfklubb kan tilby innbyggerne nettopp et slikt mangfold.

Klubben har ca. 450 medlemmer og de fleste av medlemmene er godt voksne, de har en aktiv seniorgruppe.

Klubben har også denne sesongen tilknyttet pro Eva Angvik -Kristiansen som har ansvar for VTG -kurs og tilbud om instruksjon. Klubben har også en Trener 1.

Dersom klubben vil satse på flere Trener 1 ønsker de at et mer forpliktende samarbeid om oppgaver-ansvar vedrørende treningsgrupper.

Klubben hadde forrige sesong en veldig positivt samarbeid med Tyrilistiftelsen, hvor en stor gruppe hadde ukentlige treninger på banen, noe de har prøvd å få til år også uten å lykkes.

Banen holdes åpen så langt det ikke er snø på banen, så her har de spilt nesten helt til nyttår.

Det ble et kort besøk, men takk til Johnny Olsvik.

 

Blogginnlegg 50: Byneset GK

Byneset golfklubb har en 9 hulls bane + en 18 hulls mesterskapsbane og klubben har meget gode treningsmuligheter ranch, og nærspillsområde som er plassert rundt klubbhuset.

Til møte stilte Nina Feragen, som fyller mange oppgaver i klubben, og sitter også i styret. Hans Petter Skjærvold som er klubbens VTG ansvarlig, og med i turneringskomiteen.

Klubben har i dag ikke noe formelt samarbeid med kommunen, men med dette flotte anlegget, og treningsområdet (tenker spesielt på 9 hulls banen),ville det helt sikkert være mulig å kunne legge til rette for mer aktivitet inn mot ulike grupper kommunen ønsker å prioritere i sin folkehelseplan.

Takk til Nina og Hans Petter for at dere tok dere tid til å møte meg og takk for en hyggelig runde på banen Hans Petter.

 

Blogginnlegg 49: Namdal GK

Namdal golfklubb er en 9-hullsbane som ligger på Sørsiden av Namsen ca. 2 km fra Ranemsletta i Overhella Kommune, ca. 25 km fra Namsos. 

Fikk et kort møte med styreleder Reidar Flasnes på torsdag kveld, og fredag formiddag stilte Hans Solum, Klaus Fuglum (fra banekomiteen) og Ove Lidbom, (styremedlem og anleggsansvarlig), og representant fra Overhella kommune.

Banen er en skogsbane med endel tilfeldig vann som kommer opp fra Namsen i perioder. Som gjør at banen delvis står under vann noen dager i sesongen.

Klubben har også en 8 hulls minigolfbane til fri benyttelse for alle som ligger ved klubbhuset, bygget av elever fra yrkesfaglinja.

Klubben har ca. 80 medlemmer, men det er ca. 30 som er de mest aktive, og det spilles Scramble turnering hver onsdag kveld. Det er ikke lagt opp til noe felles trening men de har en nyutdannet pro Mats-Gøran Barlien som holder VTG kurs, samtidig som klubben har 3 godt voksne som har trener 1 men har ikke noe treneransvar pr. i dag. 

Klubben har utstyr til barn» trigolf» som har vært på prøvd inn mot alle barneskoler i kommunen men har ikke noen aktiv gruppe i dag. Klubben har søkt på kulturmidler, fattigdomsmidler og vil prøve å få til et samarbeid med kommunen, de har flere mindreårige flyktninger som skal etableres i kommunen.

Alt arbeid drives på dugnad og det blir mye ansvar og oppgaver på få medlemmer, men de ser at de bør prøve å rekruttere nye og yngre krefter til treneroppgaver i klubben.

Klubben ønsker å sette fokus på å øke ferdighetene til medlemmene og dersom det blir arrangert kurs i regionen, vil klubben motivere yngre spillere, bare ikke det blir lagt i «Jakta», sies det!

Gjennom veien til golf kurset prøver de å få med nybegynnere til å spille Scramble turnering men her har de en utfordring med å få nybegynnere til å være med. 

Økonomien i klubben er bra og de har flere gode sponsorer, det arrangeres flere turneringer og det er også et samarbeid med Namsos golfklubb.

Klubben er i dialog med frivillighetssentralen, men har i dag ingen aktive grupper på banen.

På vinterstid har de også et tilbud til medlemmene om å spille på simulator som ligger et stykke unna banen.

Takk for en hyggelig runde Klaus, selv om det var mye tilfeldig vann!

Da er det sånn at nå snur Helse-tour og setter kursen sørover via Trondheim og de siste klubbene der før jeg avslutter i Røros 14 sept.

 

Blogginnlegg 48: Namsos GK

Et veldig positivt møte med Namsos golfklubb, en 9 hulls bane, som ble åpnet først i 2015 . De reklamer for at de er landets triveligste klubb og det støtter jeg, en utrolig utstråling og engasjement, her følte jeg meg virkelig velkommen.

Klubben ble stiftet i 1999 da under Namsen golfklubb, og de åpnet først sommer 2000 Sævik golfbane en 6 hulls par 63 og i 2012-2013 satte klubben i gang et omfattende arbeid med utvidelse fra 6-9 hull. 

Leder i klubben Håkon Romuld (trener 1) hadde invitert Frisklivskoordinator fra Namsos kommune Oddveig Brønn og to fra styret i klubben; Hege Dunn Nilsen medlemsansvarlig og Åge Tinko Germans Selvik (trener 1) til møte torsdag formiddag.

Det ble en god dialog og klubben fikk presentert for kommunen hva klubben kan tilby av aktiviteter og utlån av utstyr, lokaler som er tilgjengelig (åpent klubbhus hele sesongen) og de ville også stille med trenerressurser til grupper som ville komme ut til klubben å prøve golf. Frisklivskoordinator ville ta dette innspillet med tilbake til Sissel Pettersen som er kommunes folkehelsekoordinator og de ville avtale nærmere møte for videre mulig samarbeid.

Det kom også innspill fra klubbmedlem om at dersom det var behov for støttekontakter kunne kanskje de finnes blant klubbens medlemmer, da det ble sagt fra kommunen at det var vanskelig å rekruttere støttekontakter til personer innen psykiske helse.

Alle medlemmer i klubben inviteres til å delta på Texas-arrangementene hver onsdag kl.18. Dette er en fantastisk inngangsport til golfspillet, og en viktig måte å overføre kunnskap på. Dette er lagspill hvor absolutt alle kan delta.

Klubben vil også legge til rette for «veien til golf» kurs for støttekontakter som ønsker det.

Klubben har ca. 190 medlemmer og det er for tiden god rekruttering spesielt siste 2 år mye ungdom i 20 årene.

Klubben har nærhet til byen, og mange ungdommer kommer ofte ut og spiller på sene kvelder.

Namsos golfklubb har utdannet 7 trener 1 og alle er aktive i klubben, hver tirsdag er det det gratis fellestrening hvor minst 1-2 trener 1 er tilstede, men de leier også inn en pro. ca. 4 helger PR sesong. 

Namsos golfklubb driver Sævik golfbane på dugnad av mange frivillige og banekomiteen har ansvar for organisering og klipping av banen.

Takk til Håkon for en fin golfrunde som avslutning på klubbesøket her i Namsos. Vi sees på Golfforum i november i Oslo. 

 

Blogginnlegg 47: Steinkjer Golfklubb

Steinkjer golfklubb ligger sentralt og like utenfor sentrum av byen, og elva Ogna renner like ved og skal visst være ei fin lakseelv sies det.

Banen er en fin 9 hulls bane, og klubben er tilknyttet Midjo golfbane som ble etablert sommeren 2001 med 6 hull frem til 2006 og ble så utvidet til 9 hull. Det er grunneier Even Grindberg som drifter og vedlikeholder banen.

En variert og fin bane med et krevende par 3 hull i motvind (hull 3 ) 185 meter!

Det er klubbens pro Sivert Sende Skotvold som arrangerer nybegynnerkurs «Veien til golf» og i tillegg golfskole for de som ønsker å øke forståelsen, samtidig ta et steg videre med din golf.

Klubben har i dag ca 200 medlemmer og de ønsker både å beholde og rekruttere nye medlemmer, spesielt barn og unge. De har i dag et samarbeid med skoler i området. De har blant annet aktivitetsdager med barneskolene hvor de har hatt grupper på ca. 15 elever på banen.

Klubben har noe utstyr til barn, men ser at de kanskje kunne søke på midler – støtte til et mer komplett utstyr for barn. De ønsker også å se på mulighet for å utvide aktivitetsområdet for barn.

Det har også vært et tilbud til elever fra idrettslinja på videregående med en lærer som er medlem i klubben, hvor de har brukt «veien til golf » som en del av undervisningsopplegget.

Til møtet i klubben stilte klubbens leder Rune Gjermo, bane og driftsansvarlig (grunneier) og Liv Grindberg, sekretær-webansvarlig) Rune Gjermo var veldig positiv til møte, selv om de ikke hatt fått kontaktet noen fra kommunen, men i møte med meg fikk de noen innspill på hva og hvem de kan kontakte videre i kommunen i forhold til Folkehelsesatsingen og vil ved behov ta nærmere kontakt med Lise Bjørnstad i NGF:  Etter å ha sjekket NGF`s  kursprogram for Trener 1 håper  Rune Gjermo på mer kurs ute i regionene og håper at dette vil gjøre det økonomisk mulig å gjennomføre.

Klubben har også en samarbeidsavtale med videregående, slik at dersom det melder som nok interesserte elver ved idrettslinja videregående (golflinje) vil skolen søke om et samarbeid med klubben.

Klubben er også opptatt av omdømmebygging og vil i sin videre strategiplan ha fokus på rekruttering i alle aldre og på trenerkompetanse av frivillige i klubben.

 

Blogginnlegg 46: Stiklestad Golfklubb

Stiklestad golfklubb er kanskje den klubben som har satset mest på Trener 1 i Norge?

Klubben ligger på Trones og ble anlagt og først tatt i bruk som korthullsbane 6 hull i 1993, og videre til 9 hull i 2001 og fullt utbygd til 18 hull i 2008. De feirer 25-års jubileum i år.

Klubben har ca 800 medlemmer.

Et flott klubbhus, som det sies er bygd på «Fineste tomta i by’n» 

Banen har 2 litt ulike sløyfer hvor de første 9 er litt mer skogsbane og siste 9 parkbane, en flott bane med  mange utfordringer.

Klubben har utdannet 7 Trener 1, hvor minst 5 av de er aktive i klubben i samarbeid med klubbens pro.

Besøket ble lagt til treningsdag for Parkinson gruppa, hvor klubben har lagt til rette for egen treningstid for deltagere med oppfølging av blant annet fysioterapeut, og den består av ca.10 personer kan Oddbjørn Sjøvold fortelle.

Fikk en fin samtale med en av deltagerne i Parkinsongruppa; Gerd Hovdal.

Gerd, Per Hegdal og undertegnede  fikk spilt en hyggelig runde etter møtet.

Det er laget en avtale mellom Stiklestad golfklubb og Parkinsonforeningenn i fylket med støtte fra Norges Golfforbund, hvor medlemmene i foreningen kan spille for redusert medlemsavgift og fri bruk av baller på ranchen, og utlån av utstyr og bruk av simulator til redusert pris. Klubben er også interessert inn få til et samarbeid med kommunen, men hadde ikke fått noen til å stille til møte.

Klubben v/ Oddbjørn Sjøvold og Jøran Zakariassen ville ta kontakt med kommunen og folkehelsekoordinator med det informasjonsmateriell de har fått fra NGF og videre ved behov med Lise Bjørnstad Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi.

 

Blogginnlegg 45: Stjørdal Golfklubb

Stjørdal golfklubb ble stiftet i mars 1996 og har i år 20 års jubileum. Banen ligger i området Stokkanhaugen og de åpnet 18 hulls banen i 2000. De har i tillegg en 6 hulls korthullsbane som vil være et meget godt tilbud til barn og unge, funksjonshemmede og f.eks. Golf – Grønn Glede grupper.

Banen er en typisk parkbane med 2 sløyfer a 9 hull. Hvor kanskje hull 7 med utsikt ned mot sjøen er signaturhullet?

Klubbhuset er tilknyttet driftsbygningen til gården Østre Stokke og klubben har ca. 500 medlemmer.

Kontaktperson i klubben til møtet er Thor Glad Jacobsen, styremedlem og tidligere styreformann.

Thor kjørte meg rundt en runde på banen, for å vise hele anlegget og fortalte litt om historien og hvordan klubben blir drevet i dag. Her er det stor dugnadsånd og det var flere ute og gjorde dugnadsarbeid denne dagen. De har ikke daglig leder i klubben, men et styre som har møter hver 14. dag.

Klubben har en god nettside og god oversikt over alle aktive grupper og kurs.

2 representanter fra kommunen var med på møtet, Tove Moan Andresen, medlem i komite levekår og leder av avd. levekår Leif Eggen, også medlem i klubben.

Leif fortalte om sitt tidligere engasjement med grupper i Golf- Grønn Glede, og ville gjerne se på mulighet for videre samarbeid.

Klubben har også samarbeid med videregående skole hvor elever får instruksjon og veiledning på ranchen.

Det ble diskutert mye om eventuelt klubben kunne ta imot grupper som kommunen ønsket å prioritere og hvordan eventuelt medlemmer, personer fra klubben kan stille opp?  Thor sier at dette vil han ta opp i styret og se på hvordan de kan tenke fremover  å prioritere frivillige  trenerressurser.

En takk til Thor, Tove og Leif for en god dialog og om mulig inkludere flere inn i golfsporten.

 

Blogginnlegg 44: Frosta GK

Frosta golfklubb er en 6 hulls bane som ligger ved sjøkanten i Vågen, på Korsnes halvøya, hvor klubben ble startet i 2001 og åpnet høsten 2003. Ca. 1 times kjøring fra Trondheim.

Etter å ha kontaktet klubbens leder Ann Kristin Alstad Reinås for å avtale besøk, ble jeg raskt invitert til å være med på årets nattgolfturnering. Det var 18 påmeldte, så det var plass til meg også.

Jeg ankom klubben fredag kveld, og vi hadde et møte med de som skulle være med i turneringen, og jeg fikk en veldig positiv og engasjert gjeng i tale med servering før turneringen startet.

Klubben har et godt samarbeid med kommunen, og spesielt fremhever daglig leder kulturkoordinator. Klubben har tilrettelagt et fint treningsområde, for barn og unge med en liten 9 hull-korthullsbane som de kaller puttegolf og de har også fotballgolf som en del av 6 hulls banen.

Det har vært en veldig god rekruttering til klubben i år hvor 32 har tatt veien til golf.

Det er mange campingturister i området hvor de prøver å rekruttere fra, og de har også endel medlemmer fra Trondheimsområdet. Banen leier de av flere grunneiere, ellers drives klubben på dugnad, men de har engasjert en som står for mye av klipping av banen i sesongen.

Klubben har en god trener1 som bruker Next Level modellen, så at de hadde merket spesielt opp driving ranchen.

Det ble ikke tid til å se banen før vi skulle spille, så det ble en meget spesiell opplevelse. Den eneste merkingingen av banen var disse selvlysende pinnene som viste midt av fairway, og merking av hullkoppen og flagget, ellers var det helt mørkt!

Men som turneringsleder og Trener 1 Harald sa; utrolig at en som ikke har «sett «banen vinner, (takk for fin premie) Takker for en fin kveld/ natt på Frosta.

 

Blogginnlegg 43: Trondheim GK

Trondheim golfklubb – Norges fjerde eldste klubb og den første nye golfklubb etter krigen,  ligger sentralt i Trondheim.

Banen er en 9 hulls bane med doble utslag. En kupert og utfordrende bane, med utsikt fra flere hull ned mot Trondheimsfjorden.

Klubben har ca 850 medlemmer og veldig aktiv seniorgruppe som spiller turnering  hver uke hvor det spilles både 9 og 18 hull.

klubben har også en GGG gruppe som har vært drevet av Liv Sjøvik Gripp i mange år, men de hadde dessverre ikke økonomi til å delta på årets GGG- turnering på Mørk golfklubb, se artikkel fra turneringen på norskgolf.no.  

Klubben har tidligere også  hatt samarbeid med 22B gjennom GGG. (22 B er et kontaktsenter som driver forebyggende arbeid blant utsatt ungdom i Trondheim sentrum.) De har brukt golf bla. i arbeidstrening.

Det var ca 40 påmeldte til dagens scramble turnering, og siden det var en ledig plass fikk jeg gleden av å spille med Odd Roar Hjelde, Harald Einag, og Jens Otto Hoff. Det var et flott premiebord, hvor eldstemann på over 84 vant 1. premie- godt drikke av god årgang….

Før premieutdeling fikk jeg presentert Prosjektet Helsetour og Liv som GGG ansvarlig kom med en oppfordring til medlemmene om å være med å rekruttere nye medlemmer og ledsagere i Golf grønn glede. Avslutter med takk til Liv som i siste liten fikk meg med på turneringen. Kommer gjerne tilbake.

Da er det videre til Frosta golfklubb og nattgolf.

 

Blogginnlegg 42: Hitra GK

Det ble en lang etappe fra Smøla til Hitra i skikkelig høstvær, men ankom Hitra golfbane  utpå torsdag kveld, og møtte styreleder Reidun Edith Ansnes, ei meget engasjert leder.

Hitra golfbane er en 9 hulls links golfbane som ble stiftet i 2001. Banen åpnet med de første 6 hull først i 2003, og ligger like utenfor tunnelen på Sandstad, som binder øya til fastlandet. Her som de fleste mindre klubber, gjøres alt på dugnad, så klippegjengen hadde vært ute å forberedt klubbmesterskapet i helgen.

Vi hadde avtalt møte fredag formiddag med fagleder for livsstil og folkehelse i kommunen, Jonas Sjømæling.

Hans oppgaver er å drifte frisklivssentral. Det ble diskutert mulighet om samarbeid for grupper som tilbys lavterskeltilbud samt lærings – og mestringsgrupper. Det er stor politisk enighet i kommune om å styrke forebyggende tiltak. Det hadde inntil nylig vært et interkommunalt samarbeid med Frøya kommune og folkehelsekoordinator. Men i forbindelse med mulig endringer i kommunesammenslåing  hadde Frøya kommune trukket seg ut.

På møtet neste dag stilte Reidun Ansnes, grunneier Alf Strømsvik, Jonas Sjømæling og undertegnede.

Sjømæling fortalte litt om de ulike grupper kommenen har tilbud til, og ville gjerne prøve ut golf, og tilbud til barn og unge. Klubben må da stille med ressurspersoner til å ta i mot gruppene, noe de stilte seg positivt til å være med på. Det ble også tenkt ulike andre aktivteter på banen som ville trekke barn og unge som f.eks freesbeegolf  og en minigolfbane kunne også være noe som kunne være aktuelt.

Klubben har idag 85 medlemmer, men endel færre som er aktive. Som styreleder sier: vi må se viktigheten av at klubben gjør grep for å rekruttere nye medlemmer, og styreleder vil på neste styremøte ta opp dette med å få flere frivillige trenerressurser i klubben.

Etter møte var planen å komme litt ut å se banen, men det bøtta ned så det ble en kort tur for å se noen hull. Jonas  ville  ta med informasjon tilbake til kommunen, og se om de i høst kunne komme på besøk med en turgruppe, hvor klubben vil stille med utstyr og veiledning. Det vil kunne være en god start.

Fikk oppleve å spille banen tidlig fredag før møtet, og det er en naturskjønn bane med utsikt til hurtigruta som seiler forbi på signaturhullet (som må være hull  3) og havørnen sirkler over hull 5.

Det ble en spesiell opplevelse å spille denne banen, da jeg for over 55 år siden var på ferietur hos min onkel som kommer fra Sandstad, og har ikke vært her siden. Etter å ha snakket med et klubbmedlem fikk jeg vite at hans yngste bror Helge på 94 lever, og før jeg dro videre fra Hitra måtte jeg avlegge et besøk, og det ble et utrolig flott møte med en mann som husket jeg var der i 1961 og at vi var ute å satte laksenot og at vi hadde kommet med fly fra Oslo. Utrolig å få møte Helge etter så mange år, takk til Hitra golfklubb.

 

Blogginnlegg 41: Smøla GK

Det ble et kort møte med klubbens leder Anders Neerland (gratulerer som årets klubbmester) da han måtte ut på jobb på båt, men jeg fikk kontakt med hans søster  Astrid Neerland,  og vi avtalte møte med klubbmedlemmer og folkehelsekoordinator neste dag kl. 13.00 i klubbhuset, som er bygdas tidligere banklokale.

Siden ikke møte var før kl. 13.00 må en se litt av øya, og en liten halvtimes kjøring unna ligger Veiholmen, siste stopp på Atlanterhavsveien.

Det var utrolig stille og fint vær denne dagen, så en kunne se over til Hitra og fastlandet.

Smøla golfklubb ligger på Dyrnes vestsida av øya, og ble stiftet i 2001. 9 hullsbanen åpnet i 2003. Banen er en morsom og utfordrende parkbane. Banen leies fra 3 grunneiere og driftes av familien Baadnes. Medlemmene jobber på dugnad med klipping og vedlikehold.

Klubben har en aktiv turneringskalender og det er seriespill eller turnering hver uke frem til avslutningstureringen med Texas scramble  16. oktober.

Søndag er spilledag i klubben, og da møter et 20-tall spillere opp i ulik alder, for å spille ukas turnering, eller en selskapsrunde.

Klubben har en aktiv ungdomsgruppe som Anders Neerland har ansvar for og klubben ønsker klart å få med flere yngre spillere.

Det var en god gjeng med klubbmedlemmer som kom til møte;  Hjørdis Holm, Inger Johanne Fagerheim, Astrid Neerland, Terje Solli, Edel Neerland, Arild Karlsen, Aage Neerland, Edvin Skaget, Kåre Flataukan og Asgeir Gjøstøl. Fra kommunen stilte folkehelsekoordinator / fysioterapeut Lillian Langset. 

Langset kunne fortelle om frisklivsentraltilbudet i kommunen,  og det kunne være aktuelt å prøve ut golf som et av tilbudene. Ville gjerne også tenke tilbud til barn og unge, og kommuen har også endel flyktningefamiler og enslige  de ønsker å integrere.

Det er tilbud til skoleklasser om å komme til klubben på aktivitetsdager, men de må deles opp da da det er for mange med over 20 elever samtidig i forhold til dette med sikkerhet, forteller Astrid som er kroppsøvingslærer, og har både mann og barn som spiller i klubben.

Det ble diskutert rundt dette med å kunne ta på seg oppgaver knyttet til å starte nye grupper, og det var stor stemning blant medlemmene om at klubben ville vurdere en, kanskje 2 til å ta trener 1 utdanning ,men som flere andre klubber har sagt, ønsker de at dette skjer mer lokalt på grunn av kostnader.

Klubben er også ivrige og støtter opp om Pink Cup, og de er ofte kvalifisert til å spille landsfinale, noe de også er i år.

Det ble tid til en 9 hulls runde med Terje Solli, Kåre Flataukan, og Arild Karlsen. Takk for hyggelig spill og en felles middag på det lokale spisestedet, før neste etappe som er på over 20 mil til Hitra golfklubb.

 

Blogginnlegg 40: Surnadal GK

En meget engasjert og hyggelig leder av Surnadal golfklubb, Oddvar Melkind Væge, møtte meg på banen tirsdag kveld, og vi fikk spilt en hyggelig 9 hulls runde, med Einar Grønnes og Tove Hilstad Garte. Det var mange spillere både damer og menn, på banen denne ettermiddagen som spilte turnering. Dette er en populær turnering som går ukentlig nesten gjennom hele sesongen.

Surnadal golfklubb har blitt kåret til en av de fineste banene i 2007 og det med rette, utrolige omgivelser med fjord  og fjell i bakgrunn.

Banen er komprimert og hullene ligger tett, men det er god oversikt og åpent.

Surnadal golfpark ligger på Kvanne ca. 15 km fra sentrum på gården Mo som er grunneier av banen.

Klubben ble stiftet i 2000, men de første 6 hull kom i 2006 og 3 år senere utvidet til 9 hull i 2008.

Klubben har fremdeles en del medlemmer som er bosatt andre steder i landet. Klubben har rundt 70 aktive spillere.

Som de fleste 9 hulls klubber er klubben drevet på dugnad, og ei gruppe seniorer er baneansvarlig og klipper på dugnad.

Til møtet idag hadde det meldt seg flere medlemmer, Laila Eriksen Østbø, Anders F Røen, Kjell Øyen, Jalmar Brennskog, Geir Bertsen, Jan O B, Tove Hilstad Garte, Hallvar Kvande, og fra kommunen Lisbeth Svinvik, ergoterapeut og påtroppende folkehelsekoordinator og Kultursjefen Lilli Husby.

Det ble en del prat om ulike grupper som kan nyttegjøre seg av området og dette med å tenke andre idretter også inni området/ golfparken, flerbruksanlegg?

Det er et flott turområde som kultursjefen mente kunne være aktuelt å se i sammenheng med banen, og hun  kom med innspill til klubben at i disse dager skal Plan for idrett, kultur og friluftsliv rulleres og det er mulig for klubben nå å kommende innspill, og hun ville være behjelpelig med eventuelle søknader hvis behov. Det ble også diskutert om mulig samarbeid med kommunenes frisklivssentral. 

Klubben har en Trener 1 og en som er halvveis i kurset, og det ble diskutert at klubben kanskje må lave en plan for rekruttering og trenerbehov i fremtiden, det meste av arbeidet til nå har vært rettet mot drift av banen.

Som flere andre klubber har nevnt, kom det innspill om at trener 1 kursene bør legges mere lokalt, da det påløper endel kostnader med reise og overnatting, og da blir det ikke til at klubbene ser seg råd til å prioritere det.

Det har vært sommerjobb tilbud til 2 ungdommer, ellers ikke noe samarbeid inn mot kommunen.

De ville bruke infomatriell inn i samarbeid med kommunen videre, og vil markedsføre» 9 hull til bedre helse» plakaten i bygda og husk en til frisklivssentralen! 

Takk for at jeg fikk møte dere og spille banen dere er så stolte av.

 

Blogginnlegg 39: Tingvoll GK

Tingvoll golfklubb ligger nede mot fjorden på Øydegarden i Tingvoll kommune.

Banen eies av Bjørn Øydegarden som også er leder i styret i klubben. Her er det høy grad av dugnadsinnsats, men baneansvarlig og greenkeeper Alf Erik Øydegard har en deltidsstilling på banen.

Tingvoll golfklubb stiftet 2006, og banen åpnet for spill i 2009. Banen er en 6 hulls bane på 1040 meter 

Klubben har i dag under 100 medlemmer, og de ønsker å rekruttere flere medlemmer, både barn og ungdom.

På trenersiden har  de noe samarbeid med pro, men har utdannet 3 personer som har trener 1 kompetanse.

Banen ligger sånn til at de har tidlig åpning, og det gjør at de får endel greenfeegjester tidlig på sesongen.

Klubben har en Golf- Grønn Glede -gruppe som består av utviklingshemmede, som trener en gang i  uka. Det er Gudmund Vatn (trener 1), tidligere leder av klubben og idag sekretær i styret som har jobbet med denne gruppa i flere år.

Sparebankstiftelsen i Tingvoll har vært en aktiv bidragsyter på sponsorsiden og de fikk Kr.211 000,- til klippere og har også fått støtte til utbygging av klubblokalene.  Det jobbes videre med å få til et rom for å kunne spille på simulator i vinterhalvåret.

Klubben har også hatt et samarbeid med videregående skole og idrettslinja, hvor de har kjørt VTG kurs, og gjennom det rekruttert noen medlemmer.

Jeg hadde et bra møte med daglig leder og sekretær. De fikk en del info.matriell som de kan ta med i den videre diskusjon med styret og eventuelt inn mot kommunens folkehelsearbeid.  Klubben skal fortsette det viktige samarbeidet de allerede har inn mot skolene i kommunen.

Det jobbes også med et område som kan trekke ungdom, og det er et fotballgolf i tilknytning til banen.

En åpen og morsom bane med et utslag langt ute i fjæra.

Takker Bjørn for stor gjestfrihet og en fin runde (eller rettere sagt 3 runder x 6 hull) med Erik Oterholm, Alf Erik Øydegarden og Bjørn Øydegarden.

 

Blogginnlegg 38: Kristiansund GK

På vei til Kristiansund og Omegn golfklubb (som ble stiftet i 1991) og banen som ligger i Seivika like utenfor sentrum av byen, ringte jeg nestformann i klubben, Klaus Olav Larsen, som møtte meg ved klubbhuset og viste hvor jeg fikk uttak til strøm på bilen.

Banen er en smal og krevende 9 hulls bane med flere blinde hull, så her premieres rette og presise slag!

Vi avtalte møte neste dag kl. 11, og det var sendt invitasjon til folkehelsekoordinator Bente Elshaug som dessverre ikke kunne stille på  møtet, men ordfører Kjell Neergaard og journalist Rune Edøy fra lokalavis Tidens krav møtte opp. Og vi snakket om dette med å rekrutter flere inn i golfsporten og bruken av golf i forebyggende frisklivsarbeidet i kommunen, som ordføreren ville ta med tilbake til folkehelsekoordinator  i kommunen.

Han fikk selv prøve noen slag med god veiledning av klubbens trener 1 Per Erik Martorina, som vi sikkert får se bilder av i lokalavisa.

Klubben har 2 trener 1 utdannet og 2 som delvis har tatt kurset, og de ønsker også å rekruttere en fra seniorgruppa som er veldig aktive klubben. Disse  kunne bidra i forhold til eventuelle grupper som kunne trene på dagtid samt seniorene.

De har også et samarbeid med en pro som også jobber for flere andre klubber i området.

Klubben vil også arrangere en «utprøvingsdag for utviklingshemmede» 7. september fra kl 17.00 -19.30 hvor både unge og voksne er velkomne. Klubben stiller med  utstyr, instruktør og en enkel bevertning.

Fokuset for øyeblikket er å få ferdig det nye klubbhuset som vil åpnes i høst til klubbens 25- års jubileum.

Et klubbhus som de tror vil samle medlemmene mer gjennom hele året bla. ved at det vil være 2 simulatorer i underetasjen. Denne klubben som mange andre mindre klubber har stor grad av dugnadsarbeid, men de har satt bort klipping av deler av banen i sesongen.

Klubben har også i år engasjert seg for kreftsaken og samlet inn kr.10.000 til Pink Cup.

Takk til Klaus og Rune for en hyggelig dag,  og jeg vil avslutte med en episode på ranchen hvor  et medlem kom bort til oss og spurte om det snart skulle være noen treningskurs for de som hadde grønt kort? Han var så frustrert at han var i ferd  med å gi opp sa han. Per Erik sa at det hadde han tid til å hjelpe han med, og etter 20 min. så var det stor fremgang å se og mannen strålte og klubben hadde reddet et medlem.

 

Blogginnlegg 37: Giske GK

Giske golfklubb ligger litt utenfor Ålesund, nærmere bestemt Gjøsund. Banen er en sekshullsbane, men klubben jobber for å få til ni hull.

Klubbhuset består av deler av en låve, som de leier til klubblokale og til lagring av utstyr. Som i mange av de mindre klubbene, jobbes det på dugnad for å holde banen i stand med klipping, rydding og ballplukking på rangen.

Den som møtte meg tidlig onsdag morgen, var Anders Tjunheim. Han er pensjonist og greekeeperansvalig i klubben. Han stiller opp nesten hver dag fire til fem timer frivillig, og gjør det meste av arbeidet på banen.

Etter avtale med daglig leder Egil Valderhaug har også en i år fullført trener 1 utdanningen. Vi fikk vi en prat på ettermiddagen og ble informert om klubben som idag har cirka 135 medlemmer. Flere av medlemmene er også medlemmer i Ålesund golfklubb.

Klubben har som mål om å rekruttere flere seniorer, for å få opp en mer aktiv seniorgruppe.

Når det gjelder kurs og treningstilbud, er det tre-fire som har ansvaret for VTG-kursene, og de har også en pro Marius Øverås knyttet til klubben.

Det har vært noe kontakt med frivillighetssentralen i kommunen, tilbud om kurs og opplæring og rimelig innmelding – men lite respons.

Det ble også snakket om det de hadde fått til i Volda med samarbeid med NAV i forhold til arbeidstrening på banen som de ville sjekke ut.

Klubben var takknemlig for at vi tok turen innom, og de vil  se på mulighet for å sjekke med kommuen i forhold til folkehelseplan og mulig etablere tilbud til flere seniorer.

 

Blogginnlegg 36: Ålesund GK

Ålesund Golfklubb ble en  utrolig opplevelse. En flott 18 hulls bane med to ulike nihulls sløyfer.

Banen ligger på Solnør Gård og ble stiftet i 1990. Offisiell åpning av banen med ni hull skjedde først i 1995, og i august 2004 ble 18-hullsbanen åpnet.

Jeg ankom klubben onsdag kveld og fikk et kort møte med klubbens styreleder Runar Dybvikstrandm som var igang med å organisere ukas herreturnering. Jeg kastet meg med sammen med islandske Gudjon Gudmundsson på dagens runde som var frontnine.

Onsdager er også damelag, og det ble spilt back samtidig. En tøff bane med en del stigning og lange hull. Men så ingen biler på banen, og det er positivt. Minner litt om en kombinasjon av Meland golfklubb og Utsikten i Kvinesdal med utrolig flott utsikt fra hull 14 lang ut i havgapet.

Fikk også hilst på klubbens nye daglige leder, Trond Devik, hvor vi avtalte å snakkes sammen neste dag, da det var seniorturnering.

 

Så jeg ble invitert til å spille med seniorgruppen, ni hull og backnine, så hadde jeg fått spilt hele banen.  Det var cirka 25 påmeldte denne dagen, og jeg gikk i flight  med Geir Hungnes og leder av seniorkomiteen Ståle Eikem som hadde en god avslutning på runden, som jeg tror holdt til seier idag.

Det var også satt opp premie på closest to pin på hull 12 og det ble undertegnede som stakk av med dagens premie, takk til seniorgruppe, en flott gjeng.

Fikk også en kort prat med gruppa og fortalt om Helse-Tour.

Ålesund Golfklubb har cirka 1300 medlemmer, men bare virka 400 aktive spillere og de ønsker både flere spiller og at det spilles flere turneringer i klubben, sier daglig leder, Trond.

Klubben har ansatt egen pro, Donovan Goosen, som sier at det jobbes godt på ungdomssiden.

Det holdes mange kurs i løpet av året og de har gjennomført syv VTG-kurs hittil i år.

Klubben har fine treningsforhold og de har også en treningsbane på Moa. En seks hulls bane hvor proen har en gruppe knyttet til «Golf som terapi.»

Klubben har også et tilbud til en gruppe eldre med parkinson i Golf Grønn Glede-gruppe, hvor Steinar Furnes er leder.

Dette er en bane jeg kommer til å huske lenge, og om mulig dukker jeg opp igjen. Lykke til videre Ålesund Golfklubb.

 

Blogginnlegg 35: Sunnmøre GK

Etter en times kjøring fra Volda ligger Sunnmøre golfklubb, cirka fem kilometer fra Hareid kommune ved riksvei 61. Klubben har cirka 250 medlemmer, og den ble først åpnet i 2008.

Banen er en fin og åpen parkbane med mye vann og små elver langs banen. Fine treningsforhold med range og nærspillområde.

Klubben ble først startet som Ulstein Pich & Putt klubb i 1989, men skiftet senere til Sunnmøre golfklubb under prosjektering av banen i år 2000.

Klubben har et utrolig flott anlegg, og et klubbhus som rommer pro-shop, cafe, kontor, flotte garderober og lagring av utstyr, og med en utrolig utsikt mot Sunnmørsalpene i bakgrunn.

Ankom banen på mandag kveld og møtte Kåre Bjåstad, som har vært med Sunmøre golfklubb i alle år, og er klubbens turneringsleder, samt klubbens pro Mick. Vi avtalte møtetidspunkt neste dag for å ta en prat og snakke litt om Helse-tour.

Banen har tørket godt opp og vi fikk spilt to ganger ni hull på formiddagen idag før jeg nå må videre med ferge til Gjøsund og Giske golfklubb. På golfrunden møtte jeg også møtte en av de mest kjente medlemmene i klubben: Kjetil Hasund, som står registrert med 646 kamper og 460 scoringer fra glansdagene til Hødd.

Blogginnlegg 34: Volda GK

Ble møtt i Volda golfklubb av klubbens daglige leder Jan Erik Myklebust og Øivind Andre Tveiten som er klubbens baneansvarlig, og holder orden på dugnadsgjengen som klipper banen. Alle oppgaver løses på dugnad i klubben.

Vi har et lite møte  i klubbhuset hvor Jan Erik forteller litt om klubben og de utfordringene de har for å synliggjøre golfsporten i kommunen og hvordan komme i et samarbeid og kunne være en arena for mer aktivitet for bygdas innbyggere, både barn, unge,voksne og flyktninger.

Klubben har ca 250 medlemmer og de har en  sunn og god utvikling på økonomien i de siste årene, så derfor har klubben bestemt å bruke mer ressurser på kompetanseutvikling og trenerutdanning. Klubben har i dag en juniortrener og to som holde på med trener 1- utdanning.

VTG ansvarlig Harald Indreøvde holder tredje kurset i år.

Klubben har også et samarbeid med NAV i kommunen hvor de har en avtale om arbeidstrening , hvor oppgavene blant annet kan være å klippe golfbanen.

I forbindelse med besøk av Helse-tour hadde klubben invitert ordførerne i kommunene Volda; Jørgen Amdam og Ørsta kommune; Svein Aam.  Berit Koen som er folkehelsekoordinator, journalist Torgeir Havåg fra lokalavisa Avisa Møre og flere klubbmedlemmer var også tilstede. 

Vi fikk også høre en historie  om hva golfen hadd betydd for Øivind som har hatt et en lang sykdomsperiode med blandt annen flere cellegiftkurer hvor det å ha noe å se frem til, komme seg opp og ut av stolen til idag å kunne sitte å klippe banen i timesvis og så ofte som mulig spille både 9 og 18 hull på en dag.

Det ble en god dialog og flere innspill på videre samarbeid og folkehelsekoordinator ville ta opp dette med og se på et nærmere samarbeid med klubben og begge ordførerne var imponert over det arbeidet som gjøres i klubben og som ordførerne i Ørsta Svein Aam sa: jeg er imponert over det som kom frem på møtet og – en av mine visjoner er å styrke støtta til lag og frivillige organisasjoner, dette vil jeg ta med tilbake til Ørsta og er positiv til videre samarbeid.

Og det var også Ordfører i Volda enig i hvor han sier: Det er tydelig at dette er nokre fleire kan få nytte av, og viser til at kommuen akkurat har utarbeidet en ny kommuneplan med blant annet involvering av svømmeklubben, og vi vil også gjerne utvide samarbeidet med golfklubben.

Det ble tid til en hyggelig runde med Joar Vollsund før det var tid for å få skrevet på bloggen og se fram til neste dag, hvor ferden går til Sunnmøre golfklubb.

Takk til Jan Erik Myklebust som viste stor gjesfrihet og en hyggelig runde igår hvor du og familien tok seieren i vår lille konkurranse.

 

Blogginnlegg 33: Selje GK

Selje Golfklubb er en av mange klubber som ble stiftet på slutten av 1990 årene. Nærmere bestemt oktober 1997, med først 6 hull så videre til ni hull noen år senere.(2001)

Klubbens leder John Eltvik kan fortelle om en stor medlemsmasse tidlig på 2000- tallet, men i dag har de ca. 300 medlemmer. Her som mange andre mindre klubber så gjøres alt arbeid  på dugnad. Det har kanskje gått ut over rekrutteringa de senere år sier John, da klubben nå har veldig mange seniorer, og legger til at de kanskje må ta en runde til med kommunen for å se på muligheter for å etablere noe samarbeid. Klubben har også vært en Golf Grønn -Glede klubb tidligere forteller Toril Bortne sekretær og som jobber med barn og unge i klubben.

Etter en hyggelig prat i klubbhuset med Jon og Toril med medbrakt hjemmebakst, fikk jeg meg en regntung runde på banen.Det har regnet nesten sammenhengende en hel uke siden jeg dro fra Lærdal på mandag.

Banen er ikke spesiell lang, men krevende og  kupert og det var ikke mulig å flytte ballen til et sted hvor ballen ikke lå i vann!

Banen er stort sett åpen for spill hele året, og de har også et en simulator som de har plassert i Måløy hvor mange av medlemmene rekrutteres fra.

Klubben er veldig aktive i samarbeidet med nærliggende klubber og har i mange år hatt en turnering med blant annet Vanylven golfklubb og de har flere som spiller Norvesttour.

Det er også verdt å nevne at det er et meget godt samarbeid med de syv grunneierne som klubben leier banen av.

 

Blogginnlegg 32: Nordfjord GK

Etter en kort kjøretur fra Sandane Golfklubb fortsatte jeg på E39 med ferge over til Lote, og videre inn til Nordfjord. Hadde avtalt med styreleder Kent Tryggestad om å møtes dagen etter, men han sa jeg kunne stå ved banen over natta.

De har ikke klubbhus, men jeg fant meg greit til rette ved banen selv om det bøtta ned med regn. Det var flere fiskere ved banen/Eidselva enn golfere denne ettermiddagen.  Jeg fant ut at det var mulig å kjøpe fiskekort for en dag- og som sagt så gjort. Neste dag ned i sentrum for å kjøpe fiskekort med rett til stangfiske etter laks og sjøaure, og jeg hadde 3 timer på meg. Etter å ha snakket med både golfere og fiskere, fikk jeg vite at ved hulls fem var området Thoralf Maurstad ofte fisket, så jeg rigget meg til her i regnet. Etter kort til fikk jeg på to fisker jeg dessverre mistet, men tredje gang greide jeg å få på land en laks på cirka to kg, så nå kan jeg konsentrere meg mer om golfen.

Men det skulle vært moro å deltatt på Maurstad Open som spilles den 20 august.

Nordfjord golfklubb, Stokkenes Golf Park  er en 9 hulls bane som ligger fint til langs Eidselva. Greenkeeper-ansvarlig er  Tore Naustdal, og alt arbeid/klipping gjøres på dugnad. Klubben har ca. 240 medlemmer.

Klubben har tidligere hatt en gruppe i Golf – Grønn Glede, fra en psykiatrisk avd. i kommunen, men ikke for øyeblikket.

Det er noe samarbeid med skolene fra både  barn, ungdom og videregående skole hvor de har aktivetsdager, klubben har ikke noe trener ressurser pr. idag, bare VTG kurs ansvarlige.

Det er et viktig og godt samarbeid med klubber i regionen, Nordvesttour hvor 9 klubber deltar. Klubben har utfordringer i forhold til press på boligutbygging i området. Klubben ble informert om mulighet til å søke støtte til sikkerhetsnett mot boligområdet.

Besøket ble avsluttet med en nihullsrunde med Kent Tryggestad og Tore Naustdal før kursen videre er Selje golfklubb.

 

Blogginnlegg 31: Sandane GK

Sandane golfklubb ligger i Gloppen kommune ca 2 km fra sentrum. Langs Gloppeelva som er en god lakseelv.

Lise Bjørnstad og undertegnede hadde møte på gården til grunneier og daglig leder Didrik Eide sammen med styreleder Harald Buene.

Banen ble etablert på slutten av 1990 tallet og startet med 6 hulls bane og i 2008 ble banen utvidet til 9 hullsbane. Klubben rekrutterer nå flest lokale spillere, og klubben har satset sterkt på barn og unge, spesielt inn mot barneskolene har de fått igang en gruppe på nærmere 25 barn og unge i år. Dette på bakgrunn av at de har bevisst styrket kompetansen til ledere med flere Trener 1 og aktivitetsledere.

De har ikke noen spesielt kontakt/ avtale  med kommunen, men både barne -og ungdomsskole har aktivetsdager her på banen i løpet av året  hvor de skal prøve ut ulike idretter. Det har også vært kontakt med en gruppe psykisk utviklingshemmede som har vært på rangen.

Klubben neste mål er å få på plass klubbhuset som vil ligge ved drivingrangen med utsikt til Eidsfossen og greenen på hull 9. Klubbhuset vil  også inneholde en simulator. Det legges ned en utrolig dugnadsinnsats fra medlemmene for å komme i mål økonomisk med bygging av klubbhuset.

Spennende å høre hvor godt det jobbes med barn og unge og Barn&Golf-konseptet, dette tror jeg er en  god mal for rekruttering.

Takk til Didrik Eide som gikk med oss en runde og viste oss hele anlegget.

Jeg støtter klubbens utsagn om at de har kanskje ikke den lengste banen,  men vanvittig spennende og utfordrende for både nybegynnere og eksperter.

Her kan du få teste kanskje Norges tøffeste par tre-hull, og  samtidig studere laksen i Gloppeelva som renner langs banen.

 

Blogginnlegg 30: Sunnfjord GK

Sunnfjord Golfklubb ligger ved riksvei 39 i Vassenden i enden av Jølstervatnet. En klubb som har et meget veldrevet nihulls anlegg, og er i ferd med å bygge en helårs korthullsbane på tre hull med kunstgreener med belysning. Dette med tanke på rekruttering spesielt barn og unge som klubben har stort fokus på.

Klubben har også en simulator som de monterer opp i deler av klubbhuset på vintertid, slik at det er aktivitet gjennom hele året.

Styreleder Arne Myrekrok hadde invitert nabokommunene som jobber med kommunesammenslåing til et infomøte om Helsetour og folkehelsearbeid.

Til stede var Oddmund Klakegg ordfører i Jølster kommune, Børge Tvedt, rådmann i  Jølster kommune, Knut Folland leder for legetjenester og rehabilitering i Førde kommune, Leiv Årseth, nestleder og greenkeeper, Lise Bjørnstad i NGF og Arne Myrekrok.

Klubben har fokus på å få synliggjøre seg mer i forhold til hva de allerede i dag bidrar med i lokalsamfunnet, og de ser at dette er viktig også med tanke på å nå fram til flere golfere, som kan bli nye klubbmedlemmer. Klubben har også et ønske om å være en positiv medspiller i det lokale folkehelsearbeidet.

Det var en felles oppslutning om at golfklubben vil være en sentral arena i fremtiden for aktivitet for alle målgrupper. Knut Folland kom med innspill om at en måte å nå fram til barn  og unge var gjennom et samarbeid med «Fritt fram» som er tilknyttet Førde frisklivsentral. 

Knut Folland vil ta kontakt for å etablere et møte med klubben. Det ble også diskutert dette med et SFO tilbud leksehjelp og golf som kunne rekruttere flere barn og unge.

Det ble også tid til en befaring på korthullsbanen som vil stå ferdig i 2017.

Besøket ble avsluttet med 9 hull sammen med klubbens store ildsjel Leiv Årseth,  som tilbringer det meste av døgnet på banen, takk for besøket, dere har et flott anlegg som jeg er sikker på vil rekruttere flere spillere fremover.

 

Blogginnlegg 29: Florø GK

Er høsten kommet til Flora? Det var nesten stormstyrke i kastene, det regnet sammenhengende i et døgn, store trær lå veltet inn på banen i løpet av natten, og på deler av veien inn til banen var det også flere trær som sperret veien  så søvn ble det lite av etter å ha tilbrakt en natt på Florø Golfklubb Brandsøy. Banen er bygget på området til den gamle planteskolen, og vi fikk også en god innføring i om historien til planteskolen, ved Svein Saure som til daglig jobber mye på banen med alt på frivillig basis.

Klubbens daglige leder, Vera Kildal, hadde invitert deler av styret. Odd Lindseth, Odd Erik Natvik, Svein Saure, og Elisabeth Solheim folkehelsekoordinator i kommune og lokalavisa Dag Nesbø Frøyen og Lise Bjørnstad fra NGF, spesialrådgiver som også vil  være med til noen flere klubbesøk i fylket.

Daglig leder i klubben, Vera var veldig klar på at de ønsket å komme mer i dialog med kommunen og  var opptatt av hvordan bryte ned disse mytene rundt golf som en «snobbesport».

Det kom frem flere gode innspill også fra folkehelsekoordinator som de ønsket å se på, mulige tilskuddsordninger og samarbeid med frisklivsentralen.

Det var Svein Suare som kom med et godt innspill på å bevare dette flotte området,»Det grønne hjørnet» hvor det er mulig å legge tilrette for flerbruk, strandområdet, turstier og hestesenter.

Banen er enda under utbygging, og alt her gjøres på dugnad og klubben har ingen gjeld. 

Håper å få klargjort hull 5 og 6 i løpet av neste sesong.

Etter møte ble det en fin omvisning på banen-  som også omkranses av flere kulturminner..

En stor takk til at så mange fra klubben stilte til møte, og håper dere fikk noen innspill og  videre samarbeid med kommunen.

 

Blogginnlegg 28: Tilbake i bobilen. Første stopp Lærdal

Da er vi i gang med andre del av helsetouren, en reise gjennom Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal, og hele Trøndelag, og avslutning på Røros cirka 15. september.

Det ble en lang transportetappe fra Asker til Lærdal, men etter en telefon til Lærdals styreleder Lorenz Petter Lossius  som møtte meg i Lærdal, fikk jeg låne både feriehuset, og strøm til bilen. Takk Petter.

Siden det fortsatt er ferie for mange i klubben, fikk jeg avtale med et av styremedlemmene i klubben Olav 

Wendelbo som har vært med fra starten,som møtte meg på banen, og fortalte litt om klubben 

Lærdal golfklubb ligger ved Rikheim gård på Ljøsne ca 15 km fra Lærdal. Banen er en seks hulls parkbane som omkranser den store gården Rikheim.

Det var veldig stille på banen, og jeg mistenker at det var flere som var nede i Lærdalselva som renner forbi og fisket laks i dag, enn de som spilte golf.

De startet opp i 1998-99 med en driving range og banen ble etablert i år 2000. Klubben har ca. 500 medlemmer.

Klubben drives uten noen ansatte, det er bare en som er engasjerte cirka fem måneder  på klipping og drift av banen.

Klubben ønsker å  få til samarbeid med kommunen og mulig rekruttere flere medlemmer, men har ingen idag som kan ta på seg et slikt ansvar. De har medlemmer som gjennomfører VTG kurs men ikke noe pro eller trener 1, medlemmene rekrutteres fra nærliggende kommuner.

– – –

Blogginnlegg 27: Meland GK 

Rune Mjøs, daglig leder i Meland, hadde invitert til et møte i Meland kommune med Rådmann og og ordfører, men p.g.a forfall og sykdom ble det et litt mindre møte. Vi fikk en god dialog med rådmann Ingrid Hjelmtveit, Lars Barstad, Rune Mjøs, Marit Wiig, Lise Bjørnstad og undertegnede, hvor vi fikk belyst golf i et folkehelseperspektiv som et godt forebyggende tiltak. Det ble også ble  diskutert ulike grupper som kunne være aktuelle å sette mer fokus på både fysisk og psykisk i kommunen.

Vi kom inn på dette med belastningsskader av å drive endel idretter  spesielt (hjerte), så her kommer golfen veldig godt ut.

Så var det videre til Meland Golfklubb til årets store golfhelg.

Helgen 24-26 juni må være den største sosiale event for alle golfere i regionen.

Da er det Karsten Memorial Ping tournament, hvor det er fem ulike turneringer med warmup turnering på fredag og singlespill, puttekonkuranser og parturneringer på lørdag og søndag.

Den offisielle åpningen sto Presidenten Marit Wiig for og som også takket representanter for Solheim familien som hadde kommet over fra USA og var representert  på åpningen.

400 golfere er påmeldt til  turneringen  og de fleste spiller alle konkurransene gjennom helgen,med utrolig mange flotte premier.

Presidenten og undertegne fikk gleden av være med på  åpningsturneringen Memorial Warmup en 9-hullsrunde med klubbens daglige leder Rune fredag ettermiddag, på noe av det morsomste turneringsform jeg har vært med på.

Vi fikk utlevert scorekortet hvor det sto hva som var gjeldene regler på de ulike hullene, fra det å måtte putte med en motsatt putter, til å spille et par 4 med en og samme kølle, med vannhinder foran hele greenen, og på et annet hull fikk en plastkølle å putte med.

En sosial og morsom turnering som sikkert flere klubber vil adoptere for å engasjere flere golfere til både å bli bedre kjent og ufarlige golfen.

Må få legge til at denne banen er noe av de beste og krevende bane jeg har spilt, selv om ikke scoren var noe å snakke om. Så jeg får komme igjen å bedre scoren. 

Meland Golfklubb har som sitt motto at her skal alle bli sett og føle en tilhørighet. Det kan jeg være med å skrive under på. Takk for to fine dager på Meland og til deg Rune Mjøs. 

Da har vi avsluttet første del av Helsetour og jeg starter opp 1 august oppover Sogn og fjordane og mørekysten, videre til Trøndelag. Dersom dere har ønske om besøk, kontakt Lise Bjørnstad i NGF, så sees vi utover i august-september. Fortsatt en god golfsommer til alle.

 

Blogginnlegg 26: Sotra GK

Sotra golfklubb må vel kalles Norges Pink Cup-klubb. De har gjennom mange år vist  en utrolig raushet og kreativ giverglede fra alle medlemmene i klubben.

Det var ekstra hyggelig for presidenten å kunne få møte noen av klubbens ildsjeler som har samlet inn over 241 000 kroner til Brystkreftforeningen i år.

Det er tett samarbeid mellom eier av banen og klubb og det ligger klart for en utbygging/ endring av noen hull fra 2017. Klubben har ca 900 medlemmer. Klubben ønsker også å bli en Golf- Grønn Glede klubb og de vil kanskje kontakte meg ved behov og spørsmål. Ellers er det Gøril Hansen i forbundet som har ansvaret i NGF for oppfølging av klubbene.

Det ble også en prat rundt golf og helse i forebyggende lokale helsearbeidet i golf-Norge.

Tilstede på møte: Bjørn Evanger,baneeier, Reidar Sakseide, leder av turneringskomiteen, Birgitte Blom, damekomiteen, Terje Blom, VTG ansvarlig, Mariannne Rasmussen, Åse Merethe Kolltveit, kasserer/damekomiteen, Kari Dahl damekommiteen, Edith Kalve  styremedlem, journalist fra Bergensavisa, Sindre Wiik. (Artikkel i Bergens avisa lørdag 25 juni) Marit Wiig, Lise Bjørnstad og undertegnede.

Klubben gjør også et stort arbeid i forhold til rekruttering og de fremhever dette med et utrolig godt sosialt miljø. De har  turneringer hver mandag og det er så fullt at noen må gå ut på formiddagen for å kunne være med.

De har ca 45 som er med på knøttegolfen og  denne uka er det golfskole med ca 25 barn.

Det ble blant annet fortalt at på auksjonen til Pink Cup bydde ektefeller over hverandre for en god sak og at en pakke hjemmelagde lefser nådde en pris på Kr. 1.100.-. En utrolig auksjonarius.

Det ble tid til en omvisning på banen og vi fikk se noen virkelig utfordrende hull hvor presisjon ble belønnet fremfor lengde, og hvor det  ofte var mye vind.

Vi fikk også en se deres flotte pitch and put bane hvor det er mye aktivitet og som brukes av mange og spesielt ungdom, som ofte ønsker å kunne delta på mere uforpliktende aktivitet. Her er det bare å komme og låne et par køller hvis man vil spille med venner.

Klubben har også også et tilbud gjennom vinteren, med sine to simulatorer som er en viktig sosial møteplass for medlemmene.

Det ble også dekket til en god lunch, så takk til Sotra golfklubb som tok så godt i mot oss og fikk vist frem sin engasjement for klubben og sitt store hjerte for kreftsaken.

 

Blogginnlegg 25: Bjørnefjorden GK

Etter en dags pause med «indretjeneste» i bobilen, gikk turen først til flyplassen hvor jeg skulle møte Golfpresidenten Marit Wiik og Lise Bjørnstad for så å kjøre til Bjørnefjorden golfklubb fredag morgen.

Klubben hadde fått med seg flere sentrale personer fra både kommune og klubb. Plan og utviklingssjef i Os kommune Aina Tjosås, kultursjef Lisbeth Lunde Axelsen,Edith Kalve styremedlem i golfforbundet, journalist Andris Hamre fra nettavisen Midtsiden.no,daglig leder Per Ove Lysvold,styreleder Erik Just Olsen daglig leder , Berit Mathinussen og Torleif Gundesø,kontaktperson Golf-Grønn Glede.

Et imponerende anlegg og det arbeidet som blir lagt ned i klubben. En viktig klubb for golf-Norge. De har allerede elementene vi legger vekt på, nevner Wiig.

Klubben ligger sentralt i kommunen, og anlegget med sin 9 hulls bane og korthullsbane  innbyr til mye aktivet ikke bare golf. Blant annet kommer det mye skoleelver  rett fra skolen og gjør lekser før de går ut å aktiviserer seg på anlegget.

Det legges ned en masse dugnad  på banen av frivillige for å holde banen i god stand.

Klubben har også en aktiv Golf- Grønn Glede gruppe ledet av en ivrig ildsjel Torleif Gundesø hvor de blandt annet rekrutterer fra LHL lokalt.

Et innspill som kulturetaten tok med seg videre , var dette med bruk av støttekontaktmidler og modellen fritid med bistand.Som kultursjefen sa: Ei krone ut til ein klubb gir kommunen så mye tilbake i samfunnsnytte. En krone ut er ti kroner tilbake svarte Axelsen som var glad for innspillet.

Da gjensto bare lagbildet, før vi måtte videre til Sotra golfklubb. Takk for et inspirerende møte, lykke til videre.

 

Blogginnlegg 24: Bergen Golfklubb

Bergen golfklubb ligger på Åstveit i Åsane like utenfor byen, en spennende og krevende bane med små greener.

Signaturhullet  må være hull 9 over vannet opp mot klubbhuset, fort gjort å gå kort.

Klubbens administrasjon består av daglige leder og hovedtrener Ørjan Larsen, og Christoffer Solem er klubbkoordinator  og trener 1.

De kan fortelle at de mener at dette samarbeidet mellom pro og Trener 1 fungerer veldig godt og det tror jeg flere andre klubber bør se hva de får til her. Klubben har i tillegg en trener 1 som jobber med barn.

Christoffer holder også VTG kursene og de har som en del av kurset gruppetreninger for nybegynnere + en protime. Har også ansvar for juniorene og arrangerer en treningsleir hver vår.

De har også 2 heltidsansatte greenkeepere som drifter banen.
Klubben har god rekruttering, og de ser at det med nærhet til byen kan være et viktig poeng og at det å kunne spille 9 hull passer for mange. Mye unge spillere på rundt 25 år.

Denne uken arrangerer klubben golfskole for barn mellom 7 og 14 år  (ca 15-20 barn)og flere av klubbens juniorer stiller som ledere.

Det er ikke noe kontakt med kommunen pr. i dag,  men de ser at de har endel ledig kapasitet på dagtid. Det er tatt kontakt fra et flyktningmottaket i området som kanskje vil prøve ut golf.

Ørjan forteller litt om banens historie og han holder på å samle materiale for å skrive klubbens historie fra banen ble stiftet i 1937. Har vært inne og lest historien som ligge på hjemmesiden deres.

Takk for en fin dag i klubben.
 

Blogginnlegg 23: Herdla Golfklubb

Etter nærmere 30 tunneler fra Voss gjennom Bergen og videre ligger Herdla golfklubb med sine ca 400 medlemmer helt ytterst på Askøy som åpnet med 9 hull i 2009.

Litt spesiell bane da den omkranser Herdla kirke, og ingen hull vender mot kirkegården.

En 9 hulls bane par 62 og for de som tror at det bare er komme hit å få en god score, tar feil. Ingen har til nå  gått på par eller bedre!

Første møte med klubben var daglige leder og medeier i banen Arnjlot Kjærgård som holdt på å klippe da jeg kom, og han kunne fortelle om aktivetene i klubben. Han er også reiseleder på turene som har gått til Scottland i mange år, hvor vinneren av klubbmesterskapet får en golftur.

Mandag er ukas faste seniorturnering med Asbjørn Bjørnseth i spissen og jeg ble invitert til å være med. Det var påmeldt over 20 i golfbox, men noe redusert oppmøte, p.g.a.noen kraftige regnbyger men her kledde folk seg i slagstøvler, fjellstøvler, sydvest, og allværsjakke,så dette med været var ikke noe tema.

Dagens vinner ble Jan Erik Arnøy, hvor premien som seg hør og bør en stor applaus, og avslutningen var utlodning av noe «godt å drikke».

Klubben drives på dugnad og de holder også VTG kurs, kurset er gratis, dersom du velger medlemskap med spillerett. Klubben  har ingen pro eller trener 1 ressurser. Erfarne spillere i klubben hjelper nybegynnere på Veien til Golf kurset.

Klubben har ikke noe kontakt eller samarbeid inn mot kommunen eller andre grupper.

Takk for en hyggelig ettermiddag og turnering, så er det videre til Bergen Gk 

 

Blogginnlegg 22: Haugaland Golfklubb

Hyggelig å komme tilbake Haugaland golfklubb, var her for 4 år siden på trener 1 kurs og hyggelig å bli gjenkjent av klubbens pro Gavin Hinds.

Første mann på plass i klubbhuset var Svein Knutsen, styreleder og ansvarlig for dagens senior turnering 9 hull med en kaffe og hjembakst etterpå,premiering til de 3 beste lagene er applaus og heder. Vinnerlaget på bildet er Oddmund Svartveit,Bernhard Clausen,Per Kongshavn, Svein.E Birkeland og Svein Knutsen.

Det ble også en prat med ordfører Jorunn Skåden som også er styremedlem i klubben og rådmannen Bjarne Aksnes Martinsen. Hvor det ble sagt  at golf er et av satsningsområdene inn mot kommunens folkehelsesatsing. 

Det er Sveio kommune som har den største eierandelen i banen og de har et godt samarbeid inn mot kommunen på flere områder, de har Golf -Grønn Glede -gruppe, skoleklasser som er på besøk, og de har også et arbeidstilbud til flere personer.

Må nevne det flotte samarbeidet Andreas Eileraas (med en autisme diagnose)  med ledsager Jan Nielsen har utvikla. De har  sammen skrevet en bok om Andreas sitt arbeidstilbud i klubben og jeg vil  sitere fra  Forord i boka: Livet må alltid inneholde en smak av ferie.

Som Andreas sine foreldre er vi svært takknemlige for arbeidstilbudet har får.

Følgende sitater uttrykker noe av de følelsene Andreas har til sin arbeidshverdag «Jeg lurer på hvor verdens beste arbeidsleder kommer fra? Han må ha dalt ned fra Himmelen? Vi mennesker er blitt altfor opptatt av helsen. Det har blitt for alvorlig Hilsen Gro og Simon Eileraas.» 

 

Et utrolig bra anlegg og de planlegger videre utbygging med  en  ny drivingranche og en korthulls treningsbane. Stor takk til Svein Knutsen for runden og det sosiale etterpå.

Da må jeg videre og neste stopp er Stord Sendt

 

Blogginnlegg 21: Voss Golfklubb

Det ble en liten avstikker fra Hardanger til Voss golfklubb som ligger idyllisk til ved Lønavatnet .ca 15 minutter fra sentrum. Fjellet bak måler 1404 m eter over havet

Her er det tilrettelagt for bobiler, strøm, tilgang til dusj og toalett for Kr 150.- (det bør dere nevne på klubbens nettside) Gaute Kalstad var den første jeg gikk på i klubbhuset, han er klubbens turneringsleder, VTG ansvarlig og NGF dommer.

En fint klubbhus som også rommer 2 simulatorer fra høsten som de kobler opp i vintersesongen for å kunne gi medlemmene et helårstilbud.

Klubben har ca 400 medlemmer, har en trener 1, men de føler at de ikke har ressurser pr.idag til å etablere nye grupper, men sier samtidig at de gjerne vil rekruttere nye medlemmer og ønsker kontakt mot kommunen og bedriftsidretten. Det er idag ikke noen aktiv juniorgruppe, men de har hatt en gruppe ungdommer fra konfirmasjonskullet  på banen.

Seniorgruppa er aktive på mange fronter.  Frokostgolfen, mandag og torsdag med både dugnad, spill  og sosialt samvær med samling på terrassen etterpå.

Vi snakket om dette med kommunenes  folkehelseplaner og gjennom denne planen, en mulighet å kunne komme i en dialog med Voss eller nærliggende kommuner.

Avsluttet dagen med en hyggelig runde eller det  vil si  2x 9  hull med klubbens daglig leder Jan Arnetveit og klubbmedlem Terje Frostad. Takk til Voss golfklubb.

 

Blogginnlegg 20: Kvinnherad GK

Kvinnherad golfklubb ligger ytterst i Hardangerfjorden og med sine 9 utfordrende hull er den ikke så enkel som den kanskje ser ut. 
Det har vært gjort en veldig stor dugnadsjobb med å renovere den gamle Runesløa til nytt klubbhus de siste 3 -4 årene.
Kom sent på kvelden til banen, så etter å ha snakket med Henning Sæbo, styreleder i klubben, fikk jeg møte klubbens daglig leder Håkan Bjørk som det viste seg å være en tidligere kjent fra trener 1 kurset på Haugaland og VTG ansvarlig. Han har åpen treningskveld engang i uka for de som vil prøve golf, med instruksjon.
Daglig leder Håkan har et stort ønske om å få til mer golf aktivitet blant annet inn i skolen og SFO, og har idag et samarbeid med noen elever som får alternativ undervisning og flere av disse elevene har vist stor interesse for golf.
Greenkeeper jobber ca 6 måneder i året og klubbens totale årsbudsjett ligger på ca  Kr 800 000,- i året.
Lite treningsmuligheter utover ranch, men det er sett på et område ned mot båthavna, hvor klubben ønsker å utvikle et treningsområde .
Klubben har idag  ca 180 medlemmer og ønsker å rekruttere flere spillere. Har  som målsetting å være en sosial og inkluderende miljøskaper hvor målet er at alle skal finne sin plass i klubben og ta del i våre aktiviteter Det ble tid til en 9 hulls runde, men Henning dro raskt etter runden så det ble et bilde fra klubben uten han, takk Henning og Håkan. 
 

 

Blogginnlegg 19: Hardanger Golfklubb

Hardanger golfklubb ligger på Børve mellom Øystese og Nordheimsund.

Fra hovedveien er det ca 2,5 km opp til banen.

Siden jeg ikke fikk det med meg: et tips til andre; husk å  kjøpe poletter hos Esso til ballmaskin i Øystese eller Nordheimsund.

Vil først få sende en hilsen til klubbformann E.Vevatne som sammen med sin medspiller J.Solberg og A.Skjelvan/E.Eikrem er kvalifisert til regionsfinalen Nordea Paris  på Bjørnefjorden 13 August. Lykke til.

Han kunne ikke være tilstede idag når jeg kom til banen,men var takknemlig for et besøk.

Klubben arrangerer VTG kurs og de kjører kurset over 5 dager hvor 4 av dagene er ute på banen. 

Klubben har en bra nettside, og jeg ser de har en morsom  sosial turnering på høsten nemlig nattgolf. Sist gang jeg var med på det var i Sande golfklubb.

Banen har mange blinde hull og en skal ha spilt noen runder for vite hvor en skal legge seg opp for innspill. 

Klubben hadde et flott tilbud til barn og unge i fjor med frivillig  fra klubben som  gjennom «Ferie for alle» hvor golf var en del av ukes tilbudet og kan være en mulighet til å rekruttere nye spillere?

Da må jeg se vestover og planlegge neste stopp som blir i området rundt Bergen.

 

Blogginnlegg 18: Odda Golfklubb

Odda golfklubb ligger omkranset av 2 nasjonalparker, Hardangervidda nasjonalpark og Folgefonna nasjonalpark, innerst i Sørfjorden i Hardanger.

En utrolig følelse å se disse snøkledde fjellene som stuper rett ned i sjøen.

Banen er spesiell fordi den ligger inne på industriområdet til Boliden Odda (tidligere Norzink)som eier banen. Banen er bygget på steinmasse fra fabrikken da området tidligere lå under vann.

For å kunne spille banen må du ha nøkkel til porten eller få oppgitt kode til nøkkelboksen, så  jeg møtte Kjell Hjørnevik ,far til styreleder, og fikk kode og tilgang til klubbhuset, så her ble jeg til neste dag. Ingen å se tidlig neste dag, så Kl. 08.00 hadde jeg banen for meg selv.

Kjell Hjørnevik tidligere leder i klubben, forteller om alt som  gjøres i klubben er på dugnad, ballplukking ,klipping, vanning osv. Kjell forteller at han er arbeidsleder i Kirkens bymisjon og har hatt med brukere opp på banen og hatt ulike aktiviteter her. 

Inne  i klubbhuset hadde de en arbeidsbok  hvor de noterte ned alle dugnadstimene sine.

Da er det nye tuneller som venter, neste er delvis under Folgefonna nasjonalpark  11 km til Sundal og videre i ny tunell til Jondal så ferge til Tøvikbygd, videre mot Øystese.

 

Blogginnlegg 17: Haugesund Golfklubb

Etter å ha fått ny eier av golfbanen, Øystein A. Grønhaug,  oppleves det som en giv i klubben. Det har vært mye usikkerhet de siste årene i klubben, men det ser ut som om det er i ferd med å snu, sier daglig leder Per Ørpetveit.  Det bygges i disse dager et nytt anlegg, golfpark, med  6 hull og med kunstgressgreener og flombelysning slik at det kan brukes gjennom hele året. 

Det er ønske om å få samarbeid med kommunen-  både egen kommune som er Karmøy og Haugesund kommune,  med tanke på aktivitet for grupper med nedsatt funksjonsevne.

Klubben har idag ca. 280 medlemmer.

Klubben har idag ingen pro men har Ørjan Reinertsen (trener 1) som jobber med juniorene i klubben. Det er et aktivt miljø gjennom hele året med mye turneringer.

En fin bane, ikke så lange hull,  men til tider smal og utfordrerne.

 

Blogginnlegg 16: Karmøy GK

Karmøy golfklubb ligger like utenfor Skudeneshavn, og når du kommer til klubben viser GPSen deg til det gamle klubbhuset. Med litt lokal hjelp fant jeg omsider fram. Etter en kort prat med daglig leder satte han meg i kontakt med Per A. Bjelland, som tidligere har vært engasjert med Golf Grønn Glede og nå i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Vi fikk en prat på søndag kveld, og han kjørte videre innom lokalavisa Karmøynytt med informasjonsmateriellet fra NGF.  Det resulterte i at journalist Marie Svendsen Aase dukket opp på driving rangen. Hun laget en større reportasje om prosjektet, med fokus på folkehelsearbeidet i kommunen og golf som samfunnsverdi. Det havnet både i lokalavisa og på lokal-TV i Hordaland

 

Blogginnlegg 15: Randaberg GK

Etter en halvtimes kjøring fra Stavanger svingte jeg inn foran klubbhuset til Randaberg Golfklubb. Banen ligger på halvøya Tungenes, bare noen hundre meter fra Tungenes fyr. Der møter jeg en hyggelig ung kar som viste seg å være daglig leders sønn. Han ordnet raskt en strømkontakt til bobilen, og ringte sin far for å si at jeg hadde kommet. Han var på hytta, så vi avtalte et møte i morgen.

Etter å ha vært der i fem minutter kom flere golfspillere bort, så bilen og spurte hva jeg gjorde her?

En av dem viste seg å være klubbens greenkeeper, Thore Dypvik. Han er opprinnelig fra Bodø-distriktet og har vært greenkeeper her i cirka fire år. Han er også utdannet Trener 1, og holder gruppetreninger og VTG kurs. 

Vi fant tonen raskt, og siden det var lørdag kveld og han var ferdig for dagen på banen, spurte han om jeg ville være med å gå en runde å se banen for å oppleve den flotte utsikten utover havet. Her seiler cruiseskip og ferger forbi i solgangsbris.

Denne kvelden var det nesten vindstille, men når det virkelig blåser her kan forskjellen på et par-3-hull fort være fra en wedge til et syverjern, sier Thore.

Jeg har aldri har møtt en så engasjert person som Thore når det gjelder sitt fag og yrkesstolthet som greenkeeper. Hans innstilling til å gjøre en topp jobb for klubben, medlemmene, gjestespillere, nybegynnere og etablerte spillere er beundringsverdig. Omdømmebygging er viktig!

Vi golfere burde oftere sende en takk til alle de som jobber på og med banen, for at vi skal få det best mulig på runden vår.

Dette er en bane jeg absolutt anbefaler flere å stikke innom.

Etter befaring av banen ble jeg invitert opp til Thore til en kveld med fotball-EM og ferske, nytrukne krabber. Takk, Thore for din gjestfrihet. En så dyktig og engasjert greenkeeper må klubben ta godt vare på!  

Klubben har cirka 300 medlemmer. De skulle gjerne vært større, men det er stor konkurranse i området. Klubben har tidligere fått støtte fra kommuen, men sliter i konkurranse med andre idretter, blant annet fotball, som står sterkt i lokalmiljøet. (Hva med fotballgolf på treningsbanen?)

Av miljøtiltak vurderes innkjøp av elektriske kjøretøy på banen for å erstatte fossilt drivstoff.

En stor utfordring  ved å rekruttere barn og unge er at det ikke er noe kollektivtransport til området. Dermed er de avhengig av å bli kjørt. 

Som hos så mange andre små klubber, drives Randaberg GK på dugnad. Greenkeeperen er den eneste ansatte i klubben.

Før turen videre nordover mot Hordaland rakk jeg en tur til Tungenes Fyr, etablert i 1828 og var i drift frem til 1984. Fyret var fyrstasjon for innseiling til Stavanger. 

Nå venter  E39 til Mortevika og første fergetur videre til Skudeneshavn og Karmøy golfklubb

Blogginnlegg 14: Sola GK

Dagens «story» fra Sola Golfklubb må bli André sitt hole-in-one på nihullsbanen under formiddagens sponsorturnering. Jeg fikk være med ut og spille sammen med daglig leder Andre Mortensen, og på hull seks på 165 meter gikk ballen rett i koppen – med ivrige tilskuere fra sponsorene i flighten foran.Det var André sin første hole-in-one.

Vi fikk pratet en del underveis og sagt litt om det jeg har som budskap på denne Helsetouren. Klubben har en gruppe som har holdt på i cirka tre, som består av cirka 10-15 deltagere. Et prosjekt tilknyttet psykisk helse: «Golf som terapi», med tilbud om trening inntil to ganger i uken. Dette blir fulgt opp av head pro Henning Lindanger og med noe samarbeid med trener 1 i gruppa.

Klubben har utrolig flotte treningsmuligheter og en 9-hullsbane som også inkluderer fotballgolf. Derfor kaller de denne 9-hullsbanen en golfpark, hvor man må akseptere at det også er andre på banen. En bane som aldri stenger.

Etter ankomst spurte Andre om jeg ikke ville spille hovedbanen, så jeg kastet meg ut i en treer ball med Jan Moksnes, som fyller 80 år i morgen. Gratulerer på forskudd! Spilte også med klubbens nest eldste medlem, Ansgar Johannessen på 85 år, og 75 år gamle Karl Dreyer. Takk gutter for en fin dag sammen, og spesielt takk til Jan som inviterte meg med på en flott lunch etter runden. God sommer, gutter!

Avslutter med et tips fra Ansgar om å spille mange baner. Også oppfordret han meg til å lese «Golf on the rocks».

– – –

Blogginlegg 13: Solastranden GK

Jeg følte at det var mye vind i går, men i dag på Solastranden var enda mer utfordrende forhold. Jeg tror at golfere som kommer fra distriktene i området og behersker vinden er gode golfere.

Fikk en god samtale med klubbens daglige leder, Emil Aarun, og styreformann Egil Reimers på klubbkontoret.

Klubben er en av to golfklubber i Sola kommune.

Klubben består av cirka 800 medlemmer og de har plass til flere! Som så mange andre klubber har de mange seniorer.

En klubb som bruker cirka to og et halvt årsverk på faste ansatte. Ellers er det mange engasjerte i dugnadsgjengen.

Det ble samlet inn nærmere 23.000,- til Pink Cup – veldedighetsturneringen som arrangeres til inntekt for kreftsaken.

Klubben har egen pro,Tim Brooks, som står for all undervisning i klubben. Det ble sagt at det kunne vært mer fokus på aktivitetslederkurs fra NGF sin side, og som kan være med å aktivisere ulike grupper og jobbe med proen.

Det har vært grupper knyttet til psykisk helse tidligere, men utfordringene har vært at det har vært for liten kontinuitet blant ledsagere fra institusjonene til å følge opp.

Det er planlagt noe aktivitet inn mot de flyktingene som har fått opphold, men det er ikke tatt kontakt med kommunen. De må bare bruke meg dersom de ville trenge noe bistand i forholdt til avdelinger, etater for å etterspørres folkehelsesatsingen i kommunen. Takk for en hyggelig prat og en golfrunde med nesten kontinuerlig helikopteraktivitet.

– – –

Blogginnlegg 12: Sandnes GK

Etter en overnatting på campingplassen i Sandnes, som er klubbens nærmeste nabo, ankom jeg Sandnes GK ved åtte-tiden. Hadde ikke avtalt møte med noen fra klubben, så jeg bare presenterte meg i resepsjonen. De sa jeg kunne gå ut klokken 08.43. 

En fin og utfordrende bane med mye vind fra alle kanter, så det gikk noen baller i ulike hindere jeg ikke helt hadde kontroll på, men fikk samtidig ryddet godt i bagen på de første ni.

Tok så igjen to lokale medlemmer som jeg spilte de siste ni med og da gikk det bedre.

Etter runden tok jeg kontakt med daglig leder for å informere om mitt oppdrag, men det var en hektisk formiddag så det ble en kort prat. Som det står på nettsiden «Folkebanen for folk flest», og de er distriktets største golfklubb med over 2000 medlemmer. Her er det mye aktivitet hele uken gjennom.

Når det gjelder samarbeid mot kommunen har de hatt en gruppe tilknyttet psykisk helse i klubben i noen år tidligere.

Forlot klubben ved tolv-tiden, for jeg hadde fått tilbud om å ta turen opp til Preikestolen – et fjellplatå som henger mer en 600 meter over Lysefjorden. Oppstigningen starter fra Preikestolhytta, en godt merket løype av turistforeningen. En tøff tur som tar cirka 4 timer. Men for en fantastisk utsikt. Glemte dessverre selfiestanga i bobilen!

Så denne gang måtte Preikestolen vike for en fantastisk naturopplevelse i fjellheimen. Det kjennes godt i beina nå i kveld, så vi starter litt roligere på Solastranden i morgen.

– – –

 

Blogginnlegg 11: Utsikten GK

Det ble sen ettermiddag før jeg rullet ut fra Bjaavann GK , og etter et par timers kjøring  valgte jeg å fricampe for natten utenfor Flekkefjord med noen tyskere som hadde slått seg til for natten. Det er mye å se langs veien. Da jeg kom ned mot Kvinesdal ble jeg nesten for godt kjent med en elg som hoppet ut i veien cirka ti meter foran bilen. Her kunne touren ha endt.

Det virket som sommeren var over da jeg våknet i Flekkefjord idag til ti varmegrader, men jeg er jo ikke bare en «solskinnsgolfer». Så shortsen ble beholdt på.

Det var enda en halvannen times kjøring til Jæren GK, og etter en god porsjon havregrøt og kaffe var det ut på veien igjen.

Da jeg kom frem litt før vi hadde avtalt møte, fikk jeg en prat med Karl Gundersen som nå er daglig leder på frivillig basis. Han er engasjert i det meste som skjer i klubben og ansvarlig for Golf Grønn Glede-satsingen. Her, som hos så mange av de andre mindre klubbene, gjøres det meste på dugnad.

Han hadde invitert to ansatte fra Time kommunes ressursgruppe for psykisk helse, Stein Magne Paulsen og Aina Winter til GGG – som besto av Gjert Gjertsen, Reidulf Prestgården, ledsager Tor Knudsen og klubbens Trener 1, Jan Erik Geiro. Det er også startet opp et tilbud til en gruppe psykisk utviklingshemmede.

Elisabeth Olsen er ansatt i DPS og følger opp GGG-gruppen, og er også engasjert i «Aktiv på dagtid».

I møte med kommunen ble det snakket mye om hvordan klubben kunne komme i tettere dialog med kommunen og de ulike etatene, blant annet Miljøarbeidertjenesten for å kunne rekruttere og samtidig kunne ha behov for noe veiledning i forhold til enkelte deltagere de visste lite om.

Et tema som ble diskutert var dette med bruk av «Fritid med bistand», som er ressurser knyttet til vedtak på støttekontakt og kan brukes inn i et gruppetilbud, som vil være kostnadsbesparende og bredere tilbud.

De ville også se på muligheten for en ansatt til å ta VTG-kurs og gjennom det å kunne rekruttere videre i egen etat.

Det ble også nevnt muligheten for å se på et interkommunalt samarbeid inn mot nabokommunene for å søke midler.

Klubben har også et treningsanlegg med seks hull som egner seg godt til treningspill for denne gruppa. Aina og Stein Magne fikk prøve seg på både på range og spill sammen med deltagere fra GGG-gruppa, med et brennende engasjement.

En meget engasjert gjeng både spillere og ledsagere. Spesielt takk til Gjert Gjertsen som fortalte sin historie om veien tilbake fra sykesenga til golfbanen!

 

Blogginnlegg 10: Bjaavann GK

Det er søndag ettermiddag og jeg kommer fra Krisitansand, en kort halvtime å kjøre.

Får raskt etablert meg og jeg møter noe av klubbens medlemmer. De inviterer meg med på de siste ni hullene. Det var Stig Jørgensen og Hans gode venn Frank Hartvigsen, som nylig har vært gjennom VTG-kurs.

Vi koste oss over ni hull i kveldssola og banen var utrolig fin. Etter ni måtte de gi seg mens jeg tok de siste ni.

Mandag morgen kom Gøril Hansen fra NGF, ansvarlig for Golf Grønn Glede,  hvor klubben hadde invitert en del aktuelle samarbeidspartnere fra både Kristiansand kommune, Aktiv fritid og nabokommunen Vennesla med ordfører Torild Bransdal, rådmann Svein Skisland, Trygve Steinsland, enhetsleder psykisk helse Vennesla, styreleder Terje Nilsen, og en av klubbens store frivillige ressurser, Per Anders Havnes.

Det ble først en orientering om Helsetour og Golf Grønn Glede, før det ble en omvisning rundt på banen med klubbens golfbiler. Først på rangen, så ut på banen for å se gruppen i aktivitet. Det ble også tid til en liten prat med deltagerne på rangen.

Når det gjelder treningsforhold,  har de et område mellom hull seks og syv som brukes, og de jobber også med å få til noe i forlengelse av parkeringsplassen. Ellers er gruppene ute å spiller på banen.

Klubben jobber også med NAV hvor det kommer en gruppe innvandrere som får gjøre enkle vedlikeholdsoppgaver og noe arbeid ute på banen i samarbeid med klubbens pro og dugnadsgjengen i klubben.

Når det gjelder samarbeid har også klubben kontakt med elevene på idrettslinja i Vennesla kommune hvor de har prosjekt breddeidrett. Dette ønsker de å få til permanent.

Det ble også tid til et møte med en av klubbens tidligere ledere, Svein Erik Gulbrandsen, som etterlyser hvordan en kan komme i dialog med kommuen  ikke bare gjennom planverket. 

I folkehelseplan står det under anbefalinger: Ta i bruk kunnskap og hva som kan forebygge sosial ulikhet, spesielt fokus på grupper som står i fare for å bli sosialt isolert i samfunnet, styrke samarbeid med frivillige organisasjoner i planlegging og gjennomføring av tiltak, få aksept for at frivillighet også koster, prise dugnadstimene klubben legger ned.

Her er det mye klubben kan bruke og sette fokus på i de anbefalinger som kommuen vil prioritere i sin Helsefremmingsplan! Takk for en engasjerende dag!

En bane som fortjener flere spillere. Lykke til Per Anders.Ssånne som deg er gull verdt for alle frivillige organisasjoner.

 

Blogginnlegg 9: Utsikten GK

Fikk en kort prat med daglig leder Anne Grethe Jacobsen før hun føyk videre på møte og jeg fikk koblet meg til strøm bak drivingrangen. I skumringen fikk jeg se en flott hare som løp over korthullsbanen, men den var for rask til at det ble et bilde.

Fredag morgen, som vanlig strålende vær, og jeg ble invitert inn i klubbhuset til morgenkaffe. Her var det var full aktivitet for å forberede dagenes to turneringer som skulle arrangeres samtidig. Jeg fikk plass i en hyggelig flight fra seniorgruppa med Anne Grethe Jacobsen, Sverre Carlsen og Ole Kristian Olsen. En flott bane, men de slet litt med et par greener. Det er også et rikt dyreliv rundt banen og at det var mulig å se elg, senest dagen før. Spesielt å se merker etter de på grenene.

Det ble tid til en prat etter runden med Anne Grethe som ville ta med seg infomatriell fra NGF til neste styremøte.

Klubben har jobbet aktivt inn mot kommuen, og proen Pål Rune Kristoffersen har i flere år tilrettelagt golf for personer med psykiske lidelser fra DPS – psykiatrisk senter i kommen med god erfaring. Ellers er det et godt rekrutteringsgrunnlag, da de hadde over 200  på kurs gjennom sesongen i fjor.

Takk for den flotte gjestfriheten og lykke til videre med klubben 

 

Blogginnlegg 8: Kristiansand GK

Torsdag er definitivt seniorenens dag i Kristiansand. Det var cirka 55 deltagere på dagens turnering, og ut fra det jeg kunne se var nesten damene i flertall!

Jeg møtte en sprek damegjeng som etter endt runde med kaffe og vaffel ventet spenst på resultatet. De var godt voksne, med 86 år gamle Signe Tellefsen i spissen. Hun startet å spille golf da hun var 62 år gammel! I dag har hun 23,9 hcp. De andre var Ingrid Wisching, som også sitter i styret, Inger Homme, Inger Marie Rud, Ruth Aaronsen og Grete Ottersen.

Det ble også tid til en prat med daglig leder Cato Benham, som forteller at det er stor aktivetet i klubben og de har hatt sporadiske grupper fra kommuen på banen tidligere, men ikke for øyeblikket.

I samtale med Ingrid Wiraching ville hun som nytt styremedlem ta dette med forebyggende folkehelse opp på neste styremøte.

Klubben har også en fin sekshulls korthullsbane hvor de rekrutterer mange medlemmer fra bedrifter i området. En takk ble også sendt til Pål Melbye i NGF for god bistand i søkeprosessen for å få bygget anlegget.

Når det gjelder frivillige trener ressurser sier proen at han bruker tre personer som har Trener 1-kompetanse på barn og unge i klubben.

Besøket ble avsluttet med en nihulls runde sammen med noe seniorer som like før hadde spilt ni hull. Helge Hansen fortalte sin historie om årsak til at han valgte golf. Han fikk hjerneslag i 2003 og etter en lengre opptreningsperiode fikk hans kamerat overtalt han til å melde seg på kurs. 

 

Blogginnlegg 7: Grimstad GK

Ny dag, og det ble ikke lange turen ned til Grimstad Golfklubb – en klubb med stort engasjement og dugnadsånd. Jeg ble møtt av deler av dugnadsgruppa, med tidligere formann i klubben, Arne Johansen, i spissen, samt Carl Erik Enga, Arne Hansen, Gunnar Vardaasen og marhall Hans  Wiels. De holdt på å legge tak på et hus de hadde fått i gave, og det var en aktiv gjeng med snittalder nærmere 80 som spratt rundt rundt på taket.

Grimstad Golfklubb er en klubb for alle og med en bane som er åpen hele åre. Som dugnadsgjengen sa: Grimstad Golfklubb stenger aldri! 
Vi hadde  avtalt  et møte med klubbens nye daglig leder, Olle Dahlberg, som  jeg fikk informert om prosjektet Helsetour og folkehelsearbeidet mot kommunen.

De hadde ikke per i dag ikke noe samarbeid med kommunen, men ville ta kontakt med meg eller NGF ved behov om mer info.

Banen virker kanskje  flat og enkel men til tider smal og trang. Olle sier medlemmene ofte scorer veldig bra nr de kommer på andre baner. Det tyder på at dette er en bane som tvinger deg til å lære deg å slå rett. 

En hyggelig runde med både Olle og Turid  i sommervarmen i nærmere 26 varmegrader før jeg ruller videre sørover mot Kristiansand.

God sommer til Grimstad Golfklubb!

 

Blogginnlegg 6: Arendal & Omegn GK

Ankom banen søndag kveld, og det var fortsatt folk i klubbhuset som var behjelpelige. Jeg fikk nøkkel til strøm og rigget meg til med bobilen. Våknet til et forferdelig regnvær, så det ble en rolig mandag med en runde på det flotte korthullsbanen. Her tenkes det også flerbruk med fotballgolf for å øke rekrutteringen blant barn og unge til anlegget.

Det ble en fin runde på 18-hullsbanen selv etter et skybrudd dagen før, men banen tåler tydeligvis mye nedbør. 
Det ble også et møte med daglig leder Audun Sauesund om helsetouren. Ordfører Jan Dukene og lokalavisa, Tvedestrandposten, stilte opp for å følge treningen, og ville høre mer om prosjektet. Det kommer i en artikkel i avisa torsdag/fredag.
Ansvarlig for Golf Grønn Glede-gruppa er styremedlem Bente Christensen, mens mannen hennes, Tom Christensen, er medhjelper og holder i aktivitet.
Golf Grønn Glede-gruppa, som består cirka ti til tolv ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser, møttes til golfaktivitet hver uke og har gjort det gjennom mange år. 
De har aktivitet på rangen,

og spiller på korthullsbanen annen hver uke som et veldig egnet treningstilbud til denne gruppa.
Ble med gruppa på trening og det var stort engasjement og mange fine slag. De fikk litt veiledning på grep og oppstilling og det ble diskutert om de skulle prøve å få til noe trenerveiledning. Her ville det vært fint å hatt Trener 1-kompetanse.

Informerte om turneringen for utviklingshemmede i Asker den 3. September som kan være et mål for noen i gruppa.
Det er også en stor gruppe enslige mindreårig flyktninger i området som også kunne være i målgruppa, hvor de gjennom aktivteter på korthullsbanen kunne prøve golf.
Vi avsluttet med en is på terrassen på klubbhuset og lagbilde foran bobilen.
Lykke til til videre alle sammen, det var veldig hyggelig å møte dere. God sommer!

 

Blogginnlegg 5: Bamble GK

Det viste seg at jeg hadde god tid til neste klubb, så da kjørte jeg innom  Bamble golfklubb, en fin nihullsbane på Valle i Bamble. Hyggelig klubbhus med utsikt over deler av banen. Som selvsagt var satt opp på dugnad.

Her var det også VTG-kurs denne helgen sammen med daglig leder og medeier i banen, Morten Kimerud. Det jobbes aktivt for å rekruttere flere medlemmer. I dag består klubben av cirka 300 medlemmer. Ønsker at de skulle hatt noe trenerkompetanse i klubben. De jobbet mot å motivere til Trener 1 i klubben for å kunne ha ressurspersoner til å ta imot grupper, blant annet fra skoler og kommunen.

Klubben hadde et samarbeid med Frisk Bris, kommunens Frisklivstilbud  i fjor, men har ikke blitt kontaktet i år.

 

Blogginnlegg 4: Sandefjord GK

Etter møte på Rjukan onsdag ble jeg spurt av Morten Solerud, som også er engasjert i Sandefjord GK, om jeg ikke kunne legge turen innom Sandefjord golfklubb. Det passet inn i reiseruta i dag lørdag.
Det var «golfens dag» i Sandefjord golfklubb med rundt 15 personer som ville prøve golf,  og var på rangen og fikk låne utstyr. Samtidig hadde klubben årets andre VTG-kurs for over over 40 deltagere i alle aldre, hvorav mange var jenter og damer.

Med hjelp fra klubbens head pro, John Drummond, var det en kjerne fra damegruppa, Maybritt Jahr Sletsjø, Bente Røyse, Ellen Olsen VTG-sjef, Kirsten Strøm og Astrid Holt som sto for VTG-undervisningen – og påfølgende grilling. 

Ble invitert av daglig leder i klubben Gunn Handeland til å si noen ord til kursdeltagerne om Helsetour og helsegevinsten i det å spille golf.

Avsluttet dagen med en veldig hyggelig runde med 3 av klubbens medlemmer, Gerfried W. Marschallinger, Tor Inge Westnes og Sindre Hjelmeland.

Takk for en fin dag i Sandefjord golfklubb

 

– – –

Blogginnlegg 3: Tjøme GK

Etter å ha  sovet en rolig natt utenfor klubbhuset her på Tjøme våknet jeg ikke av gressklipperlyden,  men mer av susen fra de mange robotklipperne klubben har som stort sett klipper alle fairwayene. 

Siden vi ikke hadde avtalt møte før klokken 14.00 ruslet jeg en tur rundt banen.

Etter en fin morgentur  åpnet proshopen. Der møtte jeg klubbens pro, som er fra Egersund Golfklubb. Og jeg kom i snakk med en veldig ivrig klubbmedlem, Morten Jensen. Han fortalte at han og kona hadde meldt seg på VTG -kurs året før, og at han i år er her nesten daglig på banen. Jeg inviterte meg med på en runde. Banen er ni hull men har to ulike utslag på hvert av dem.

I møte med klubbformann Ingmar Ellefsen og Hege Buschmann Indseth, som er klubbens  juniorkontakt ( ifølge Ingmar en ildsjel), er hun spesielt opptatt av å skape gode relasjoner for barn og unge i klubben. Han jobber mye med golf inn skolen og går nå på trener 1-utdanning, og skal delta på trener kurs i Asker på lørdag for utviklingshemmede.

Klubben er også kontaktet av  kommunens prosjektleder for folkehelse i forbindelse med at de ønsker informasjon om tilbud til barn og unge spesielt i et fattigdomsperspektiv.

Klubben disponerer også en del områder som ikke er en del av  banen, hvor de tenker freesbee golf og kanskje en minigolfbane for økt aktivitet.

Klubben har også blitt kontaktet av rådmannen som ønsker et prosjektsamarbeid hvor de ønsker å gi et tilbud til kommunen, cirka 40 personer.

Takk til Tjøme golfklubb. Hit kommer jeg gjerne tilbake!

– – –
 

Blogginnlegg 2: Nøtterøy GK

Ankom Nøtterøy golfklubb klokken 22, og klubbens pro Johan ordnet med strøm til bilen og jeg fikk parkert for natten.

Ble vekket av lyden fra ivrige greenkeepere som allerede var i gang ved 07.00 tiden.

Fikk benytte klubbens fasiliteter med garderobe og dusj, så var jeg klar til å møte klubbens daglige leder Roger Bakke over en kopp kaffe. Det var booket tid og spilte en runde Roger, Marte Tanberg og Geir Erlandsen fra Wang toppidrettsgymnas og undertegnede.

Etter endt runde tok vi en prat med journalist Reidar Lindqvist fra Tønsberg Blad og med Marte Tanberg, som har mange prosjekter igang i klubben. Vi snakket mye om dette med opplevelse av mestring og hva dette sosiale miljøet betyr for mange i disse gruppene.

Marte er en stor ressurs for Tønsberg  og Nøtterøy kommune, stilling som fritidskonsulent med ansvar for å tilrettelagt kultur og fritidstilbud til ulike  grupper, blant annet Aktiv på dagtid, Grønn glede og golf for utviklingshemmede.

Jeg fikk være med på ukas gruppetrening med brukere med psykiske lidelser fra kommunen og en gruppe tilknyttet Vestfoldklinikken med idrettpedagog Nicklas. Han bekrefter  at golf en en aktivitet veldig mange av de som er til behandling ofte deltar på og ønsker å gjennomføre veien til golf.

Det var nærmere 20  engasjerte deltagere på denne gruppetreningen som foregår på drivingrangeområdet og korthullsbanen annenhver uke. 
Opplevde Johan Tanum som en veldig engasjert pro og han brukte også videoanalyse av svingen til den enkelte.

Som en oppsummering av dagen her på Nøtterøy vi jeg si at det er et stort engasjement i klubben for å legge tilrette for å inkludere flere deltagere til golfsporten. Noe av nøkkelen for å lykkes er nettopp det å ha personer som Marte som kan  åpne noen dører inn i det offentlige rom og koble det frivillige -idretten mot kommunen.

Da er det tid for neste stopp Tjøme, like nedi veien, vi sees der i morgen!
Svein

(Scroll nedover for å lese tidligere blogginnlegg)

– – – – – – – – 

 

Blogginnlegg 1: Rjukan GK

Etter en 2,5 timers fra Asker i strålende vær ble jeg møtt av snødekte fjelltopper og Gaustadtoppen i bakgrunnen over klubbhuset til Rjukan golfklubb.

Underveis ringte klubbformann Pasi og sa jeg skulle møte en av klubbens mest aktive senior, Arne Reitan, som jeg fikk gleden av å spille tre ganger seks hull sammen med – og med innlagt kaffepause og nystekt sjokoladekake, laget av kona hans, som for anledningen var caddie for Arne. 

En morsom  og utfordrende bane  hvor spesielt hull 3 med vann langs nesten hele høyre side og sidevind gjorde det veldig vanskelige å velge kølle. 

Underveis på banen kom jeg i snakk med banemannskapene, daglig leder Terje Mathisen fra Rjukanlys som er en attføringsbedrift og har greenkeeperansvaret på banen. Et samarbeid de har hatt med klubben i 5 år, hvor deltakerne får jobbtrening. Noe som kanskje andre klubber også kan se nytten av.

Etter runden ble jeg møtt av  flere styremedlemmer  i klubben, Pasi Løtjonen, Kristine B.Mathisen, Jan Tore Berg, VTG ansvarlig og journalist fra Rjukan Arbeiderblad, som etterlyste mulighet for mer samarbeid inn mot kommunen.

Det ble en idémyldring, og de hadde mange forslag  til nyrekruttering. Blant annet å tilby familiemedlemskap  for flere  hyttemedlemmer. For å kunne ivareta disse gruppene bør klubben motivere de mest aktive til å ta trener 1 utdanning.

Klubben ville følge opp med kontakt mot kommunen etter innlegget i avisa.
Det var et stor engasjement i klubben og de hadde etter en rekrutteringskampanje i fjor fått over 40 nye medlemmer.

Da var det tid for avreise og neste stopp er Nøtterøy golfklubb i morgen.
Svein