30. oktober ble tingdokumentene til Golftinget på Gardermoen 14. og 15. november offentliggjort på golfforbundets nettsider. Der fremgår det at NGFs kontrollkomité* (*se faktaboks), som fører tilsyn med golfforbundets økonomi, er sterkt kritiske til NGF´s styre og styremedlem Dag Kirchoff under opprettelsen av Norsk Golf AS i fjor.

Kirchoff var i første halvdel av 2014 daglig leder i det nyopprettede selskapet Norsk Golf AS, som i tillegg til å gi ut golfforbundets medlemsblad Norsk Golf også driver forretningsutvikling og annen kommersiell aktivitet innenfor områder i tilknytning til NGFs virksomhet. Parallellt med denne stillingen har han innehatt roller både i NGF sitt styre og i styret til prosjektet Solheim Cup Norway 2019 AS. 

I sin årsrapport for regnskapsåret 2014, skriver kontrollkomiteen følgende:

«I anledning engasjement for Norges Golfforbund hvor betydelige økonomiske personlige interesser inngår, har han deltatt i styrebeslutningene. Han har innehatt roller som styrets leder, styremedlem og daglig leder i Norsk Golf AS og er styrets leder i Solheim Cup Norway 2019 AS. Habilitet syntes ikke å ha vært vurdert av styremedlemmet eller styret i Norges Golfforbund, jfr NIF’s lov paragraf 2-8 (NGF’s lov paragraf 10). Kontrollkomiteen mener at han brurde fratrådt i behandlingen og grunnet størrelsen på den økonomiske kompensasjonen han har mottatt burde han også fratrådt, midlertidig eller permanent fra forbundets styre, jfr. NIF’s lover paragraf 2-10 (NGF’s lov paragraf 9).

(Les NGF’s lov her) 

Dag Kirchoff er forundret over ikke å ha blitt kontaktet direkte av kontrollkomiteen. (Foto: NGF)

Styremedlemmers godtgjørelse i Norges Golfforbund er kr 10.000 pr år samt kr 3.000 pr møte.

Dag Kirchoff har fakturert Norsk Golf AS et konsulenthonorar på kr 647. 500 for sin deltakelse som arbeidende styreformann første halvår 2014. I tillegg har han mottatt kr 70.000 i styrehonorar.

Dag Kirchoff har gjennom sitt konsulentselskap videre mottatt kr 63.600 fra Solheim Cup Norway 2019 AS.

Etter kontrollkomitees oppfatning burde også ovennevnte godtgjørelser vært opplyst omkring i Norges Golfforbund sitt regnskap og/eller årsberetning.»

I sitt tilsvar til kontrollkomiteen, skriver golfpresident Finn H Andreassen at styret tar kritikken til etterretning:

«Det burde vært søkt om dispensasjon for Dag Kirchoff hos NIF´s lovutvalg for den perioden han gjorde jobben for Norsk Golf AS, alternativt at han hadde fratrådt som styremedlem i denne perioden. Presidenten tar ansvaret for at formalitetene ikke ble fulgt opp.»

Finn H: – Kunne vært unngått med bedre dialog med kontrollkomiteen

– Vi har diskutert saken i styret og er enige i at kritikken er berettiget. Vi burde tatt kontakt med NIF’s lovutvalg og tatt opp saken i starten av 2014, slik at vi kunne få en avklaring fra de om at han ikke burde sittet i NGF-styret i perioden han var styreleder i Norsk Golf AS, sier Finn H. Andreassen til Norsk Golf.

– Ble habilitetsspørsmålet rundt Kirchoff diskutert internt i NGF-styret da Norsk Golf AS ble opprettet?

Alternativet var å hente inn en ekstern konsulent. Det hadde blitt betraktelig dyrere

Finn H. Andreassen

– Vi hadde en diskusjon rundt det. Min vurdering den gang, var at dette var et oppdrag der vi hadde behov for å handle veldig raskt. Dag hadde mulighet, han kjente materien godt, og sa ja til å ta på seg jobben. Vi diskuterte habilitet, og oppfattet loven slik at han gjorde et oppdrag direkte for styret. Vår tolkning var feil, og vi legger oss flate.

Hastverket Andreassen nevner gjelder i kjølvannet av da Norsk Golf-kontrakten med mediehuset Amedia ikke ble videreført. 

– Kontrollkomiteen nevner et konsulenthonorar på kr 647 500 for Kirchoffs deltagelse som arbeidende styreformann første halvår 2014. Er det riktig at en person i den stillingen skal tjene mer enn generalsekretæren i NGF gjorde i samme periode?

– Det stemmer ikke. Honoraret gjelder totalt over åtte måneder til sammen, ikke seks som det står i kontrollkomiteens rapport. Trukket fra sosiale kostnader var lønnen til Dag i denne perioden på en snau halv million kroner.

– Vi tok utgangspunkt i budsjettet vi hadde for betaling til daglig leder. Dag ønsket å ta jobben som konsulent gjennom eget firma. Dermed påløp sosiale kostnader på 28 prosent. Hans lønn er helt normal og moderat etter mitt skjønn. Alternativet var å hente inn en ekstern konsulent. Det hadde blitt vesentlig dyrere. Det er ikke noe ved verken avlønningen eller jobben han har gjort som er grunnlag for kritikk. Han gjorde en meget god jobb, sier Andreassen til Norsk Golf.

Jeg er forundret over at jeg ikke har blitt kontaktet av kontrollkomiteen direkte i denne prosessen

Dag Kirchoff

– Dag Kirchoff er ikke innstilt til gjenvalg i NGF-styret. Har det sammenheng med denne saken? 

– Nei. Valgkomiteen har gjort sin jobb uavhengig av kontrollkomiteen.

Andreassen mener habilitetsspørsmålet rundt Kirchoff kunne vært avklart i en mye tidligere fase, dersom dialogen med kontrollkomiteen var bedre:

–  Vi har tidligere i prosessen mottatt to skriftlige henvendelser fra kontrollkomiteen som vi har svart på. I det siste brevet inviterte jeg de til et møte angående uklarheter rundt blant annet Dag sin rolle. Det hadde de ikke tid til. Jeg hadde gjerne sett en bedre dialog med kontrollkomiteen. Da hadde mye av dette vært unngått, sier golfpresidenten.

Dag Kirchoff sier også kommunikasjonen med kontrollkomiteen kunne vært betraktelig bedre:

Jeg er forundret over at jeg ikke har blitt kontaktet av kontrollkomiteen direkte i denne prosessen. Utover det henviser jeg til Finn H. Andreassen sine kommentarer, sier Dag Kirchoff til Norsk Golf.

– – –

NB! Norsk Golf/norskgolf.no sin redaksjon er medlem av Fagpressen. Redaksjonen er uavhengig av NGF, og arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.